Národní onkologický registr (NOR)

Národní zdravotní registry

  Přístup do Zdravotnických registrů NZIS

Sběr dat NOR – stav hlásivosti

Adresář

Adresář pracovišť Adresář pracovišť NOR, aktualizace k 13.6.2019

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Formuláře

Tiskopisy formuláře  "Incidence a léčba zhoubného novotvaru" verze 2014 jsou podle našich informací dostupné u následujících firem:

 • DITIS – tiskopis je k dispozici
 • SEVT – tiskopis k dispozici od poloviny ledna 2014
 • BEKROS – tiskopis k dispozici od 20. 12. 2014
 • Tiskárna KNOPP – tiskopis je k dispozici
 • KALIPA – tiskopis je k dispozici

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

04.02.2019 Datové rozhraní NOR
30.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu. ...
11.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu. ...
02.11.2018 Zpráva z odborného setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, konaného dne 31. 10. 2018
Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR. ...
31.08.2018 Dotazník WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění
ÚZIS ČR zveřejňuje český překlad Dotazníku Světové zdravotnické organizace k hodnocení disability (WHODAS 2.0) ve verzi pro samostatné vyplnění a představuje interaktivní webovou verzi formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější pozdějších předpisů
 • NOR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Výnos MZSV ČSR č. 3/1989 Věstníku MZSV ČSR (reg. ve Sbírce zákonů částka 19/1988) - Dispenzární péče o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury
 • Datový standard MZ
 • Pravidla pro zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (TNM8)

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NOR.

NOR je členem IACR (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů (ENCR) a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NOR

NOR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na registr provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1976.

Od 1. ledna 2006 nastaly v organizaci sběru dat do Národního onkologického registru (NOR) významné změny. Změnil se obsah datové struktury pro NOR, včetně podkladu pro sběr a pořizování dat, kterým je nově upravené hlášení „Incidence a léčba zhoubného novotvaru“. Současně došlo i k významné změně v definici subjektu, který hlášení novotvaru vyplňuje. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště:

 • zdravotnická pracoviště, která stanoví diagnózu (vyplní a předá do 1 měsíce od stanovení diagnózy)
 • zdravotnická pracoviště, zodpovědná za léčbu (vyplní a předá do 8 měsíců od stanovení diagnózy)

Toto rozdělení umožňuje získat rychlý operativní přehled o incidenci novotvarů v České republice a na druhé straně získat úplnější a přesnější přehled o léčbě těchto novotvarů.

NOR je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Spádová pracoviště NOR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k jeho onemocnění a léčbě

 • rodné číslo
 • obec místa pobytu
 • příslušnost k EU
 • sociální postavení (zaměstnanec, samostatně pracující, nezaměstnaný, nepracující, bezdomovec, neznámo)
 • stav (žijící v rodině, osamoceně, neznámo)
 • zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
 • rodinná anamnéza - počet novotvarů
 • kouření
 • hlavní životní zaměstnání - slovně
 • migrace - stát
 • v jaké souvislosti zjištěno (např. preventivní prohlídka, jiné vyšetření, screening, pitva)
 • datum 1. návštěvy lékaře
 • datum stanovení diagnózy

2. Údaje o sledovaném onemocnění

 • diagnóza (slovně), kód Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • diagnóza stanovena na základě (klinicky zjevné, zobraz. vyšetřovací metody, operace, histologie, cytologie, labor. vyšetření vč. nádorových markerů, pitva, DCO (údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci, ale je uveden až na Listu o prohlídce mrtvého (dále LPM))
 • lateralita (vpravo, vlevo, oboustranně, odpadá, neznámo)
 • TNM klasifikace pro popis anatomického rozsahu nemoci: rozsah primárního nádoru (T), nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách (N) a nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz (M)
 • pTNM klasifikace - pooperační histopatologická klasifikace je založena na nálezech získaných před léčbou doplněných nebo pozměněných dalšími nálezy, které byly získány při chirurgickém výkonu a vyšetřením patologickým
 • klinické stadium
 • onemocnění (lokalizované - pokročilé)
 • histologie (slovně)
 • histologie - kód topografie
 • histologie - kód morfologie
 • cytologie (slovně)
 • cytologie - kód topografie
 • cytologie - kód morfologie

3. Údaje o způsobu léčby onemocnění

 • navržený léčebný postup (slovně)
 • zhoubný novotvar neléčen (uvést důvod proč)
 • operace, operační výkon (slovně)
 • druh operace
 • datum operace
 • odstranění nádoru (úplné, zbytkový nádor, nádor ponechán)
 • endoskopická operace
 • radioterapie (slovně)
 • druh záření
 • typ léčby
 • forma léčby
 • datum zahájení radioterapie
 • chemoterapie (slovně)
 • forma léčby
 • typ léčby
 • datum zahájení chemoterapie
 • hormonální léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení hormonální léčby
 • jiná léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení jiné léčby
 • počet novotvarů u téhož nemocného
 • předchozí novotvary
 • onemocnění se pokládá za pozdě rozpoznané
 • hodnocení postupu
 • závěr (léčba ukončena, přerušena, pokračuje, symptomatická, bez léčby, neznámo)

4. Údaje o úmrtí pacienta

 • datum úmrtí pacienta
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • pitva

5. Informace o dalším sledování pacienta

 • identifikační údaje o pacientovi, včetně čísla zhoubného novotvaru, data stanovení diagnózy, kódu diagnózy Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10), topografie, morfologie, TNM, pTNM
 • datum posledního kontaktu
 • stav pacienta (žije, zemřel)
 • léčba od posledního hlášení
 • druh léčby
 • datum úmrtí
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená v LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • změny
 • hlášení je provedeno po letech

6. Informace o zdravotnických zařízeních podílejících se na léčbě

Identifikační údaje:

 • registrujícího praktického lékaře
 • zdravotnického zařízení, které provedlo operační výkon
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo radioterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo chemoterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo hormonální léčbu
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo jinou léčbu
 • zdravotnického zařízení, které bude poskytovat dispenzární péči

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Všechna onemocnění ze skupiny diagnóz:

 • zhoubné novotvary (C00 - C97),
 • novotvary in situ (D00 - D09),
 • novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37 - D48) a
 • některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém (D76.0)

zjištěná u osob, bez ohledu na pohlaví a věk, se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením trvalého pobytu; zjištěná klinicky (i případy histologicky nebo cytologicky neověřené) nebo zjištěná při úmrtí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Všechna zdravotnická zařízení, ve kterých bylo nádorové onemocnění diagnostikováno, léčeno (tiskopis „Incidence a léčba zhoubného novotvaru") a dispenzarizováno (tiskopis „Kontrolní hlášení novotvaru“).