II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
Tato kapitola obsahuje následující široké skupiny novotvarů:
C00–C97ZHOUBNÉ NOVOTVARY
C00–C75Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ určených lokalizací‚ vyjma mízní‚
krvetvorné a příbuzné tkáně
C00–C14Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu
C15–C26Zhoubné novotvary trávicího ústrojí
C30–C39Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
C40–C41Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
C43–C44Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
C45–C49Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně
C50Zhoubný novotvar prsu
C51–C58Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
C60–C63Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
C64–C68Zhoubné novotvary močového ústrojí
C69–C72Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
C73–C75Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí
C76–C80Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací
C81–C96Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
C97Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D00–D09NOVOTVARY IN SITU
D10–D36NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
D37–D48NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ
Poznámky:
1. Primární‚ nepřesně určené‚ sekundární a neurčené lokalizace zhoubných novotvarů
Položky C76–C80 zahrnují zhoubné novotvary‚ u kterých je nejasný údaj o původní lokalizaci rakoviny
nebo je rakovina stanovena jako „diseminovaná” nebo „rozšířená” bez uvedení primární lokalizace.
V obou případech se primární lokalizace považuje za neznámou.
2. Funkční aktivita
Do kapitoly jsou zařazeny všechny novotvary bez ohledu na to‚ zda jsou funkčně aktivní či ne. K vyjádření
takové funkční aktivity sdružené s jakýmkoliv nádorem lze použít dodatkový kód ze IV. kapitoly.
Například: zhoubný feochromocytom nadledviny‚ produkující katecholamin‚ by měl být zařazen do C74
s dodatkovým kódem E27.5; bazofilní adenom hypofýzy s Cushingovým syndromem by měl být zařazen
do D35.2 s dodatkovým kódem E24.0.
3. Morfologie
Je uvedena řada základních morfologických (histologických) skupin zhoubných novotvarů: karcinomy‚
zahrnující dlaždicobuněčné a adenokarcinomy; sarkomy; jiné nádory měkkých tkání‚ včetně
mezoteliomů; lymfomy (Hodgkinův a non-Hodgkinův); leukemie; jiné určené a přesně lokalizované
a zhoubné nádory blíže neurčené. Rakovina je obecný pojem použitelný pro kteroukoliv z uvedených
skupin‚ je ovšem méně vhodný pro zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně.
V angličtině je pojem „carcinoma (karcinom)” často používán nepřesně jako synonymum k pojmu cancer
(rakovina).
V kapitole II. jsou novotvary klasifikovány především podle lokalizace‚ mimo hrubého uspořádání podle
chování. V několika málo případech je morfologie určena v názvech položky a podpoložky.
Pro potřebu označení histologického typu novotvaru je připraveno zvláštní obsáhlé morfologické kódování.
Tyto morfologické kódy jsou odvozeny z druhého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
(MKN-O)‚ která je dvouosou klasifikací‚ poskytující nezávislé kódovací systémy pro topografii a morfologii.
Morfologické kódy jsou šestimístné; první čtyři místa identifikují histologický typ; páté místo je kód chování
nádoru [zhoubný primární‚ zhoubný sekundární (metastatický)‚ in situ‚ nezhoubný‚ nejisté zda zhoubný
nebo nezhoubný] a šesté místo je kód stupně diferenciace. U solidních nádorů je rovněž používán i jako
zvláštní kód pro lymfomy a leukemie.
4. Používání podpoložek v kapitole II.
V této kapitole je nutno věnovat pozornost zvláštnímu užití podpoložky .8 [viz poznámka 5]. Jestliže je
nutné opatřit podpoložku pro „jin锂 musí být obecně stanovena jako podpoložka .7.
5. Zhoubné novotvary přesahující hranice lokalizace a užití podpoložky .8 – přesahující léze
Položky C00–C75 třídí primární zhoubné novotvary podle jejich místa vzniku. Četné třímístné položky jsou
dále členěny podle určených částí nebo podpoložek vyšetřovaných orgánů. Novotvar‚ který přesahuje
dvě nebo více souvisejících lokalizací uvnitř třímístné položky a jehož místo vzniku nelze určit‚ musí být
zařazen do podpoložky .8‚ „přesahující léze”‚ jestliže ovšem tato kombinace není výslovně samostatně
označena. Například: „karcinom jícnu a žaludku” je výslovně označen v položce C16.0 (kardie)‚ zatímco
„karcinom hrotu a spodní strany jazyka” musí být zařazen pod položku C02.8. Naproti tomu „karcinom
hrotu jazyka‚ šířící se na spodní stranu” se musí zařadit pod položku C02.1‚ protože je známo místo
vzniku‚ hrot jazyka.
„Přesahující” znamená‚ že obsažené lokalizace styčně souvisejí (bezmála jedna s druhou) navzájem.
Pokud číselně po sobě jdoucí podpoložky běžně anatomicky souvisejí (např. močový měchýř položka
C67.–)‚ k přesnému určení topografických vztahů kódující použije anatomické texty.
Někdy novotvar přesahuje hranice třímístné položky uvnitř určité soustavy.
Zde je nutno dbát‚ aby byl zařazen pod následujícími podpoložkami:
  C02.8 Léze přesahující jazyk
  C08.8 Léze přesahující velké slinné žlázy
  C14.8 Léze přesahující ret‚ dutinu ústní a hltan
  C21.8 Léze přesahující rectum‚ řiť a řitní kanál
  C24.8 Léze přesahující žlučové cesty
  C26.8 Léze přesahující trávicí soustavu
  C39.8 Léze přesahující dýchací a nitrohrudní orgány
  C41.8 Léze přesahující kost a kloubní chrupavku
  C49.8 Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
  C57.8 Léze přesahující ženské pohlavní orgány
  C63.8 Léze přesahující mužské pohlavní orgány
  C68.8 Léze přesahující močové orgány
  C72.8 Léze přesahující centrální nervovou soustavu
Jako příklad lze uvést: karcinom žaludku a tenkého střeva‚ který musí být zařazen do položky C26.8 (Léze
přesahující trávicí soustavu).
6. Zhoubné novotvary ektopické tkáně
Zhoubné novotvary ektopické tkáně mají být zařazeny do uvedené lokalizace‚ kde se nacházejí‚ např.
ektopické pankreatické zhoubné nádory vaječníků jsou kódovány pod vaječníky (C56).
7. Použití Abecedního seznamu při kódování novotvarů
Kromě lokalizace‚ morfologie a chování by se při kódování novotvarů mělo brát v úvahu i kódování pomocí
Abecedního seznamu podle morfologického popisu. Úvodní strany Abecedního seznamu obsahují
obecné pokyny týkající se jeho správného používání. Specifické pokyny a příklady‚ vztahující se na
novotvary‚ se musí brát v úvahu pro zabezpečení správného užití položek a podpoložek v kapitole H.
8. Používání dalšího vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)
Pro některé morfologické typy poskytuje kapitola III. spíše omezenou topografickou klasifikaci.
Topografické kódy používané v MKN-O-3-ČV jsou pro všechny novotvary v podstatě stejné v třímístných
i čtyřmístných položkách‚ jako užívá kapitola II. a to pro zhoubné novotvary (C00–C77C80).
Takto vzrostla i možnost specifikace lokalizace pro jiné novotvary [zhoubné sekundární (metastatické)‚
nezhoubné‚ in situ a neurčité nebo neznámé]. Tam‚ kde je zájem určovat jak lokalizaci‚ tak morfologii
nádorů‚ například v registrech zhoubných novotvarů‚ onkologických nemocnicích‚ patologických
odděleních a jiných specializovaných institucích‚ je doporučeno u novotvarů používat MKN-O.
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7