III. kapitola
NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)
NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D80–D89)
Patří sem:vady v systému komplementu
poruchy imunity vyjma poruch způsobených virem lidské imunodeficience [HIV]
sarkoidóza
Nepatří sem:autoimunitní (systémové) choroby NS (M35.9)
funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (D71)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí (O98.7)
D80Imunodeficience s převahou poruch protilátek
. 0Dědičná hypogamaglobulinemie
Autozomálně recesivní agamaglobulinemie (švýcarský typ)
Agamaglobulinemie vázaná na X chromozom [Brutonova] (s nedostatkem růstového hormonu)
. 1Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
Agamaglobulinemie s přítomností imunoglobulinů na B-lymfocytech
Běžná variabilní agamaglobulinemie [CVA gamma]
Hypogamaglobulinemie NS
. 2Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
. 3Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
. 4Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
. 5Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
. 6Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinemií
. 7Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
. 8Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
Imunodeficience způsobená defekty lehkého řetězce Kappa
. 9Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
D81Kombinované poruchy imunity
Nepatří sem:autozomálně recesivní agamaglobulinemie (švýcarský typ) (D80.0)
. 0Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
. 1Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
. 2Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
. 3Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
. 4Nezelofův syndrom
. 5Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
. 6Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
Syndrom nahých lymfocytů
. 7Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
. 8Jiné kombinované poruchy imunity
Nedostatek karboxylázy závislé na biotinu
. 9Kombinovaná porucha imunity NS
Těžká kombinovaná imunodeficience [SCID] NS
D82Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
Nepatří sem:teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)
. 0Syndrom Wiskottův–Aldrichův
Imunodeficience s trombocytopenií a ekzémem
. 1DiGeorgeův syndrom
Syndrom hltanové výchlipky
Thymická:
. alymfoplázie
. aplázie nebo hypoplázie s imunodeficiencí
. 2Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
. 3Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epsteina–Barrové
[EBV]
Lymfoproliferativní nemoc vázaná na X chromozom
. 4Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
. 8Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
. 9Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
D83Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
. 0Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
. 1Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
. 2Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
. 8Jiné běžné variabilní imunodeficience
. 9Běžná variabilní imunodeficience NS
D84Jiné poruchy imunity
. 0Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
. 1Defekt v systému komplementu
Nedostatek inhibitoru esterázy C1 [C1-INH]
. 8Jiné specifikovatelné imunodeficience
. 9Imunodeficience NS
D86Sarkoidóza [sarcoidosis]
. 0Sarkoidóza plic
. 1Sarkoidóza mízních uzlin
. 2Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
. 3Sarkoidóza kůže
. 8Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
Iridocyklitida při sarkoidóze+ (H22.1*)
Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze+ (G53.2*)
Sarkoidózní:
. artropatie+ (M14.8*)
. myokarditida+ (I41.8*)
. myozitida+ (M63.3*)
Uveoparotická horečka (Heerfordtova)
. 9Sarkoidóza NS
D89Jiné poruchy imunity nezařazené jinde
Nepatří sem:hyperglobulinemie NS (R77.1)
monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) (D47.2)
neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu (T86.–)
. 0Polyklonální hypergamaglobulinemie
Benigní hypergamaglobulinemická purpura
Polyklonální gamapatie NS
. 1Kryoglobulinemie
Kryoglobulinemie:
. esenciální
. smíšená
. primární
. sekundární
Kryoglobulinemická:
. purpura
. vaskulitida
. 2Hypergamaglobulinemie NS
. 3Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
Imunorestituční zánětlivý syndrom [IRIS]
K určení léčiva lze použít dodatkový kód (Kapitola XX.).
. 8Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde
. 9Porucha imunity NS
Imunitní nemoc NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch