IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
PODVÝŽIVA – MALNUTRICE (E40–E46)
Poznámka:Stupeň podvýživy se obvykle vyjadřuje údajem hmotnosti‚ s určením standardní odchylky
od střední hodnoty v dané populaci. Pokud je dostupné jedno nebo více předchozích
měření‚ je nedostatek hmotnosti zjištěný u dětí nebo zjištěná ztráta hmotnosti u dětí nebo
dospělých obvykle označovaná za podvýživu. Pokud se vychází jen z jednoho měření‚ je
diagnóza pouze pravděpodobná a není definitivní bez dalších klinických a laboratorních
testů. Za výjimečných okolností‚ bez možnosti zjištění váhy‚ vycházíme z klinických zjištění.
Jestliže je zjištěná váha pod střední hodnotou udávanou v populaci‚ je vysoká
pravděpodobnost vážné podvýživy‚ pokud je zjištěná váha o 3 a více standardních
odchylek nižší od střední hodnoty v populaci; vysoká pravděpodobnost středně těžké
podvýživy‚ pokud je zjištěná hodnota mezi 2 a 3 standardními odchylkami‚ a vysoká
pravděpodobnost mírné podvýživy‚ pokud je zjištěná hodnota mezi 1 a 2 standardními
odchylkami od střední hodnoty.
Nepatří sem:střevní malabsorpce (K90.–)
nutriční anemie (D50–D53)
následky bílkovinné a energetické podvýživy (E64.0)
„slim disease” (B22.2)
hladovění (T73.0)
E40Kwashiorkor
Těžká podvýživa s nutričním edémem s dyspigmentací kůže a vlasů
Nepatří sem:marasmický kwashiorkor (E42)
E41Nutriční marazmus
Těžká podvýživa s marazmem
Nepatří sem:marasmický kwashiorkor (E42)
E42Marasmický kwashiorkor
Těžká protein-energetická podvýživa (jako v E43):
. střední forma
. se známkami jak kwashiorkoru‚ tak marazmu
E43Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
Těžká ztráta hmotnosti (chřadnutí) u dětí nebo dospělých nebo nedostatečná hmotnost zjištěná
u dětí‚ dosahující 3 standardních odchylek pod střední hodnoty udávané v populaci (nebo
podobnou ztrátu vyjádřenou jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření‚
je vysoce pravděpodobné těžké chřadnutí‚ pokud je zjištěná hmotnost o více jak 3 standardní
odchylky od průměru udaném v populaci.
Edém z vyhladovění
E44Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně
. 0Mírná (střední) protein-energetická podvýživa
Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých nebo nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí‚ kde
zjištěná hmotnost je o více jak 2‚ ale méně než 3 standardní odchylky pod střední hodnoty
udávané v populaci (nebo podobná ztráta je vyjádřena jinými statistickými údaji). Pokud je
k dispozici jen jedno měření‚ je vysoká pravděpodobnost mírné (střední) protein – energetické
podvýživy‚ pokud je zjištěná hmotnost 2 a více‚ ale méně než 3 standardní odchylky od
průměru v dané populaci.
. 1Lehká protein-energetická podvýživa
Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých a nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí‚ kde zjištěná
hmotnost je o více jak 1‚ ale méně než 2 standardní odchylky pod střední hodnoty u dané
populace (nebo podobná ztráta vyjádřená jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen
jedno měření‚ je vysoce pravděpodobná lehká protein – energetická podvýživa‚ pokud
zjištěná hmotnost je o 1‚ ale méně než 2 standardní odchylky pod průměr v dané populaci.
E45Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
Nutriční:
. malý vzrůst
. zakrnění
Fyzické opoždění způsobené podvýživou
E46Neurčená podvýživa
Podvýživa NS
Neurčená protein-energetická nerovnováha NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch