V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH (F00–F09)
Tento oddíl obsahuje skupinu duševních poruch‚ seskupených na podkladě společné prokazatelné
etiologie u mozkového onemocnění‚ poranění mozku nebo jiného poškození vedoucího k mozkové
dysfunkci. Tato dysfunkce může být primární‚ jako je tomu u nemocí‚ poranění nebo poškození‚ které
postihují mozek přímo a selektivně; nebo sekundární‚ kdy je mozek postižen pouze jako jeden z mnoha
orgánů nebo tělesných systémů u systémových chorob nebo onemocnění.
Demence (F00–F03) je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚
kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚
orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je
přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování
nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění
a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.
K vyznačení základní nemoci lze použít dodatkový kód.
F00*Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.–+)
Alzheimerova choroba je primárním degenerativním onemocněním mozku neznámé etiologie
s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými vlastnostmi. Tato choroba začíná
obvykle nenápadně a pomalu‚ ale trvale progreduje během období několika let.
. 0*Demence u Alzheimerovy nemoci s časným nástupem (G30.0+)
Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná před 65. rokem‚ s relativně rychle se
zhoršujícím průběhem a s výraznými mnohočetnými poruchami vyšších korových funkcí.
Alzheimerova nemoc‚ 2. typ
Presenilní demence Alzheimerova typu
Primární degenerativní demence Alzheimerova typu‚ vznikající v preseniu
. 1*Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem (G30.1+)
Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná po 65. roce‚ obvykle v 70 letech a později. Má
pozvolný průběh. Hlavním příznakem je porucha paměti.
Alzheimerova nemoc 1. typu
Primární degenerativní demence Alzheimerova typu s pozdním nástupem demence
Alzheimerova typu
. 2*Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
Atypická demence Alzheimerova typu
. 9*Demence u Alzheimerovy nemoci NS (G30.9+)
F01Vaskulární demence
Vaskulární demence je následek mozkových infarktů‚ způsobených cévní chorobou včetně
hypertenzní cerebrovaskulární choroby. Infarkty jsou většinou malé‚ ale jejich vliv se
kumuluje. Výskyt je obyčejně v pozdním věku.
Patří sem:arteriosklerotická demence
. 0Vaskulární demence s akutním nástupem
Obvykle se vyvíjí rychle po opakovaných iktech‚ způsobených mozkovou trombózou‚ embolií
nebo krvácením. Ve vzácných případech může být příčinou i jediná masivní ischemická
nekróza.
. 1Multiinfarktová demence
Nástup je postupnější. Vzniká jako následek řady přechodných ischemických příhod‚ které
vedou k hromadění ischemických nekróz v mozkovém parenchymu.
Převážně kortikální demence
. 2Subkortikální vaskulární demence
Zahrnuje případy s anamnézou hypertenze a ložisky ischemické destrukce v hloubce bílé
hmoty mozkových hemisfér. Mozková kůra je obvykle zachována‚ toto kontrastuje s klinickým
obrazem‚ který značně připomíná demenci u Alzheimerovy nemoci.
. 3Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
. 8Jiné vaskulární demence
. 9Vaskulární demence NS
F02*Demence u jiných nemocí zařazených jinde
Případy demence‚ které jsou způsobeny‚ nebo to alespoň předpokládáme‚ jinou příčinou než
Alzheimerovou nebo cerebrovaskulární nemocí. Může se objevit v kterémkoli životním období‚
ačkoliv zřídka ve stáří.
. 0*Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
Progresivní demence‚ přicházející ve středním věku‚ charakterizovaná časnými‚ pomalu
progredujícími změnami charakteru a sociální deteriorací‚ následovaná poruchou intelektu‚
paměti a jazykových funkcí‚ s apatií‚ euforií a příležitostně s extrapyramidovými příznaky.
. 1*Demence u Creutzfeldtovy–Jakobovy nemoci (A81.0+)
Progresivní demence s velkým neurologickým nálezem‚ způsobeným specifickými
neuropatologickými změnami‚ o nichž se domníváme‚ že jsou způsobeny přenosným agens.
Nástup je obvykle ve středním nebo pozdějším věku‚ ale může se vyskytnout kdykoli během
dospělosti. Průběh vede k smrti během jednoho až dvou let.
. 2*Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
Demence‚ vyskytující se jako část difuzní degenerace mozku. Porucha je přenášena jediným
autozomálně dominantním genem. Symptomy se typicky hlásí ve 3. a 4. dekádě. Progrese je
pomalá. Vede ke smrti obvykle během 10–15 let.
Demence u Huntingtonovy choroby
. 3*Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
Demence se vyvíjí v průběhu diagnostikované Parkinsonovy nemoci. Dosud nebyly prokázány
žádné její zvláštní rozlišující klinické projevy.
Demence při:
. paralysis agitans
. parkinsonismu
. 4*Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
Demence se vyvíjí v průběhu onemocnění HIV‚ v nepřítomnosti současně jiné nemoci nebo
stavu jiného než infekce HIV‚ které by mohly vysvětlit klinické projevy demence.
. 8*Demence u jiných určených nemocí zařazených jinde
Demence u (při):
. mozkové lipidózy (E75.–+)
. epilepsie (G40.–+)
. hepatolentikulární degenerace (E83.0+)
. hyperkalcemie (E83.5+)
. hypotyreóze‚ získané (E01.–+E03.–+)
. intoxikace (T36–T65+)
. nemoc s Lewyho tělísky (demence)(Lewy body disease) (G31.8+)
. roztroušená skleróza (G35+)
. neurosyfilis (A52.1+)
. deficitu niacinu [pellagra] (E52+)
. polyarteritis nodosa (M30.0+)
. systémového lupus erythematodes (M32.–+)
. trypanozomóze (B56.–+B57.–+)
. uremii (N18.5+)
. karenci vitaminu B12 (E53.8+)
F03Neurčená demence
Patří sem:Presenilní:
. demence NS
. psychóza NS
Primární degenerativní demence NS
Senilní:
. demence
  . NS
  . depresivní nebo paranoidní typ
. psychóza NS
Pokud je to žádoucí‚ lze k označení deliria či stavu akutní zmatenosti přidruženého k demenci
použít dodatkový kód.
Nepatří sem:senilita NS (R54)
F04Organický amnestický syndrom‚ který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými
psychoaktivními látkami
Syndrom zřetelného narušení recentní a dlouhodobé paměti‚ zatímco bezprostřední výbavnost
je zachována; je snížená schopnost se učit něčemu novému a je časová dezorientace.
Konfabulace může být výrazným projevem‚ ale vnímání a ostatní poznávací funkce‚ včetně
intelektu‚ jsou obvykle neporušeny. Prognóza záleží na průběhu základní léze.
Korsakovova psychóza nebo syndrom nealkoholického původu
Nepatří sem:amnézie:
. NS (R41.3)
. anterográdní (R41.1)
. disociativní (F44.0)
. retrográdní (R41.2)
Korsakovův syndrom:
. vyvolaný alkoholem nebo neurčený (F10.6)
. vyvolaný jinými psychoaktivními látkami (F11–F19 se společnou
  charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
F05Delirium‚ které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
Etiologicky nespecifikovaný organický cerebrální syndrom‚ charakterizovaný současnými
poruchami vědomí a pozornosti‚ vnímání‚ myšlení‚ paměti‚ psychomotorického chování‚ emocí
a spánkového rytmu. Trvání je různě dlouhé a stupeň těžkosti od lehkého po značně těžký.
Patří sem:akutní nebo subakutní:
. mozkový syndrom
. stav zmatenosti (nealkoholického původu)
. psychóza při infekčním onemocnění
. organická reakce
. psychoorganický syndrom
Nepatří sem:delirium tremens alkoholického původu nebo neurčené (F10.4)
. 0Delirium‚ které nenasedá na demenci‚ takto popsané
. 1Delirium‚ nasedající na demenci
Pokud je to žádoucí‚ lze k identifikaci typu demence použít dodatkový kód.
. 8Jiné delirium
Delirium smíšeného původu
Pooperační delirium
. 9Delirium NS
F06Jiné duševní poruchy‚ způsobené poškozením mozku‚ jeho dysfunkcí
a somatickou nemocí
Obsahuje rozličné stavy kauzálně spojené s mozkovou poruchou‚ vyvolanou primárním
mozkovým onemocněním‚ systémovou nemocí postihující mozek sekundárně‚ exogenními
toxickými látkami nebo hormony‚ endokrinními poruchami nebo jinými somatickými
onemocněními.
Nepatří sem:sdružené s:
. deliriem (F05.–)
. demencí podle zařazení v F00–F03
následek požití alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek (F10–F19)
. 0Organická halucinóza
Porucha s trvalými nebo navracejícími se halucinacemi‚ obvykle zrakovými nebo sluchovými‚
které se objevují za jasného vědomí‚ a mohou nebo nemusí být subjektem rozpoznány.
Bludné zpracování halucinací se může vyskytnout‚ ale bludy nejsou v klinickém obraze
hlavní. Náhled může být zachován.
Organický halucinatorní stav (nealkoholový)
Nepatří sem:alkoholická halucinóza (F10.5)
schizofrenie (F20.–)
. 1Organická katatonní porucha
Porucha snížené (stupor) nebo zvýšené (excitace) psychomotorické aktivity spojená
s katatonními příznaky. Extrémy psychomotorické poruchy se mohou střídat.
Nepatří sem:katatonní schizofrenie (F20.2)
stupor:
. NS (R40.1)
. disociativní (F44.2)
. 2Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
Porucha‚ kde v klinickém obraze převažují perzistující nebo recidivující bludy. Bludy mohou být
doprovázeny halucinacemi. Mohou být přítomny některé vlastnosti‚ připomínající schizofrenii‚
jako bizarní halucinace nebo poruchy myšlení.
Paranoidní a paranoidně-halucinatorní organické stavy
Schizofrenii podobná psychóza u epilepsie
Nepatří sem:porucha:
. akutní a přechodná psychotická (F23.–)
. s trvalými bludy (F22.–)
. psychotická vyvolaná drogami (F11–F19 se společnou charakteristikou .5 na
  čtvrtém místě)
schizofrenie (F20.–)
. 3Organické poruchy nálady (afektivní)
Poruchy‚ charakterizované změnou nálady nebo afektu‚ obvykle doprovázené změnou celkové
úrovně aktivity‚ depresivní‚ hypomanické‚ manické nebo bipolární [viz F30–F38]‚ ale dostavující
se jako následek organické poruchy.
Nepatří sem:poruchy nálady‚ neorganické nebo NS (F30–F39)
. 4Organická úzkostná porucha
Porucha charakterizovaná základními popisnými rysy generalizované úzkostné poruchy (F41.1)‚
panické poruchy (F41.0) nebo kombinací obou‚ ale objevující se v souvislosti s organickou
poruchou.
Nepatří sem:úzkostné poruchy‚ neorganické nebo NS (F41.–)
. 5Organická disociativní porucha
Porucha charakterizovaná částečnou nebo úplnou ztrátou normální integrace mezi pamětí
minulého‚ uvědomováním si identity a bezprostředních vjemů a ovládáním tělesných pohybů
[viz F44.–]‚ jakožto následek organické poruchy.
Nepatří sem:disociativní (konverzní) poruchy neorganické nebo NS (F44.–)
. 6Organická emoční labilita (astenie)
Porucha charakterizovaná emoční inkontinencí nebo labilitou‚ unavitelností a řadou
nepříjemných tělesných pocitů (např. závratě) a bolestí‚ ale objevující se jako následek
organické poruchy.
Nepatří sem:somatoformní poruchy‚ neorganické nebo NS (F45.–)
. 7Lehká porucha poznávání
Porucha charakterizovaná poškozením paměti‚ potížemi s učením a se sníženou schopností
koncentrace na daný úkol déle než jen v krátkém úseku‚ častý je zjevný pocit duševní únavy‚
když je snaha o vyřešení úkolu. Nové učení je subjektivně obtížné‚ i když objektivně úspěšné.
Žádný z těchto symptomů není tak závažný‚ aby byla vyslovena buď diagnóza demence
(F00–F03)‚ nebo deliria (F05.–). Tato diagnóza by se měla stanovit jen ve spojení se
specifikovanou somatickou poruchou a neměla by být stanovena za přítomnosti jakékoli
duševní poruchy nebo poruch chování zařazených do F10–F99. Tato porucha může
předcházet‚ být přidružena nebo následovat široké spektrum infekcí a somatických poruch jak
mozkových‚ tak systémových‚ ale přímý důkaz účasti mozku není vždy nezbytně přítomen.
Může být odlišen od postencefalitického syndromu (F07.1) a postkomočního syndromu
(F07.2) odlišnou etiologií‚ užším spektrem všeobecně mírnějších symptomů a obyčejně
kratším trváním.
. 8Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou
nemocí
Epileptická psychóza NS
. 9Neurčená duševní porucha‚ způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou
nemocí
Organický(-á):
. mozkový syndrom NS
. duševní porucha NS
F07Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním‚ poškozením
a dysfunkcí mozku
Změna osobnosti nebo chování může být reziduální nebo souběžnou poruchou při
(po) onemocnění‚ poškození nebo dysfunkci mozku.
. 0Organická porucha osobnosti
Porucha je charakterizována výraznou změnou naučených vzorů chování‚ premorbidně
subjektem užívaných‚ včetně vyjádření emocí‚ potřeb a nutkání. Zhoršení funkcí poznávání
a myšlení‚ ale i změna sexuality může být také součástí klinického obrazu.
Organická:
. pseudopsychopatická osobnost
. pseudoretardovaná osobnost
Syndrom:
. frontálního laloku
. osobnosti s limbickou epilepsií
. lobotomie
. postleukotomický
Nepatří sem:trvalé změny osobnosti po:
. katastrofické zkušenosti (F62.0)
. prodělání psychické choroby (F62.1)
postkomoční syndrom (F07.2)
postencefalitický syndrom (F07.1)
specifikované poruchy osobnosti (F60.–)
. 1Postencefalitický syndrom
Reziduální nespecifické a variabilní změny chováni po prodělání virové nebo bakteriální
encefalitidy. Hlavní rozdíl mezi touto poruchou a organickými poruchami je ten‚ že tento
syndrom je reverzibilní.
Nepatří sem:organické poruchy osobnosti (F07.0)
. 2Postkomoční syndrom
Tento syndrom se objevuje po úrazu hlavy (obvykle dostatečně těžkém‚ že způsobil ztrátu
vědomí) a zahrnuje řadu různých symptomů‚ jako bolest hlavy‚ závratě‚ únava‚ podrážděnost‚
obtížnou koncentraci a schopnost provádět duševní úkoly‚ poruchu paměti‚ nespavost
a sníženou toleranci ke stresu‚ emočnímu vzrušení nebo alkoholu.
Postkontuzní syndrom (encefalopatie)
Posttraumatický mozkový syndrom nepsychotický
Nepatří sem:stávající (současný) otřes mozku (S06.0)
. 8Jiné organické poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním‚ poškozením
a dysfunkcí mozku
Organické afektivní onemocnění pravé hemisféry
. 9Organické poruchy osobnosti a chování nespecifikované‚ způsobené onemocněním‚
poškozením a dysfunkcí mozku
Organický psychosyndrom
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
Psychóza:
. organická NS
. symptomatická NS
Nepatří sem:psychóza NS (F29)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch