V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
SCHIZOFRENIE‚ PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY (F20–F29)
Do tohoto oddílu byly seskupeny schizofrenie‚ jako nejdůležitější člen této skupiny‚ schizotypální porucha‚
poruchy s trvalými bludy a větší skupina akutních a přechodných psychotických poruch. Schizo-afektivní
poruchy zůstávají v této kapitole i přes svou kontroverzní povahu.
F20Schizofrenie
Schizofrenické poruchy jsou obecně charakterizovány podstatnou a typickou deformací myšlení
a vnímání. Afekty jsou nepřiměřené nebo otupělé. Jasné vědomí a intelektuální kapacita jsou
obvykle zachovány‚ ačkoliv v průběhu doby se mohou vyvinout určité kognitivní defekty.
Nejdůležitější psychopatologické fenomeny zahrnují: ozvučování myšlenek; vkládání nebo
odnímání myšlenek; vysílání myšlenek; bludné vnímání a bludy ovládání; pasivita nebo
ovlivňování; sluchové halucinace‚ které komentují nebo diskutují o pacientovi ve třetí osobě;
poruchy myšlení a negativní příznaky.
Průběh schizofrenických poruch je bud' trvalý nebo epizodický s narůstajícím nebo trvalým
defektem‚ anebo může být jedna nebo více atak s úplnou nebo neúplnou remisí. Diagnóza
schizofrenie by neměla být stanovena za přítomnosti rozsáhlých nebo manických symptomů‚
pokud není jasné‚ že schizofrenní příznaky předcházely afektivní poruchu. Schizofrenie by
rovněž neměla být diagnostikována v přítomnosti zřejmého onemocnění mozku nebo během
stavů intoxikace nebo odnětí drogy. Pokud se podobné poruchy vyvinou v průběhu epilepsie
nebo jiných chorob mozku‚ pak by měly být klasifikovány jako F06.2‚ pokud byly vyvolány
psychoaktivními látkami‚ pak je zařaďte do F10–F19 s charakteristikou .5 na čtvrtém místě.
Nepatří sem:schizofrenie:
. akutní (nediferencovaná) (F23.2)
. cyklická (F25.2)
schizofrenní reakce (F23.2)
schizotypální porucha (F21)
. 0Paranoidní schizofrenie
Paranoidní schizofrenie je charakterizována relativně trvalými‚ často persekučními bludy‚ které
jsou většinou provázeny halucinacemi sluchovými a poruchami vnímání. Poruchy afektivní‚
poruchy vůle‚ řeči a symptomy katatonní jsou bud' nepřítomné nebo poměrně nenápadné.
Parafrenie
Nepatří sem:involuční paranoidní stav (F22.8)
paranoia (F22.0)
. 1Hebefrenní schizofrenie
Forma schizofrenie‚ u které jsou nápadné změny afektivní‚ bludy a halucinace jsou částečné
a prchavé‚ chování neodpovědné‚ nepředvídatelné‚ manýrismus je obvyklý. Nálada je
nepřiměřená a plochá. Myšlení je dezorganizované a řeč je inkoherentní. Je zde tendence
k sociální izolaci. Prognóza je obvykle špatná kvůli rychlému rozvoji negativních symptomů‚
zvláště oploštění afektů a ztrátě vůle. Hebefrenie by se normálně měla diagnostikovat pouze
v dospívání a u mladých dospělých.
Dezorganizovaná schizofrenie
Hebefrenie
. 2Katatonní schizofrenie
Katatonní schizofrenie je charakterizována především výraznými psychomotorickými poruchami‚
které mohou oscilovat mezi hyperkinézou a stuporem nebo povelovým automatizmem
a negativizmem. Ztrnulé postoje mohou trvat dlouhou dobu. Epizody náhlého vzrušení mohou
být kombinovány snovými stavy (oneiroidními) a s živými scénickými halucinacemi.
Katatonní stupor
Schizofrenní:
. katalepsie
. katatonie
. flexibilitas cerea
. 3Nediferencovaná schizofrenie
Psychotické stavy‚ které splňují všeobecná diagnostická kritéria pro schizofrenii‚ ale jež nelze
zařadit do žádného z podtypů v F20.0–F20.2‚ nebo takové‚ které mají příznaky více než
jednoho z nich bez výrazné převahy nějakého zvláštního souboru diagnostických
charakteristik.
Atypická schizofrenie
Nepatří sem:akutní psychóza podobná schizofrenii (F23.2)
chronická nediferencovaná schizofrenie (F20.5)
postschizofrenní deprese (F20.4)
. 4Postschizofrenní deprese
Depresivní stav‚ který může přetrvávat‚ se objevuje jako dozvuky schizofrenní nemoci. Některé
schizofrenní symptomy‚ ať pozitivní nebo negativní‚ musí být stále přítomny‚ ale nejsou již
v popředí klinického obrazu. Tyto depresivní stavy jsou spojeny se zvýšeným rizikem
sebevraždy. Pokud nemá nemocný žádné schizofrenní symptomy‚ pak je možno
diagnostikovat depresivní epizodu (F32.–). Pokud jsou schizofrenní symptomy stále floridní
a zřetelné‚ pak by měla diagnóza zůstávat na příslušném schizofrenním podtypu
(F20.0–F20.3)
. 5Reziduální schizofrenie
Chronické stadium ve vývoji schizofrenní nemoci‚ kde je jasná progrese z časného do pozdního
stadia. Je charakterizována dlouhodobými‚ nikoliv však nezbytně ireverzibilními‚ „negativními”
symptomy a poruchami‚ např. psychomotorické zpomalení; snížená aktivita; otupělost afektu;
pasivita a nedostatek iniciativy; chudá řeč v obsahu nebo množství; špatná non-verbální
komunikace výrazem obličeje‚ očima‚ modulací hlasu a postojů; snížená péče o vlastní osobu
a defektní sociální projevy.
Chronická nediferencovaná schizofrenie
Restzustand (schizofrenní)
Schizofrenní reziduální stav‚ postschizofrenní defekty
. 6Schizophrenia simplex
Porucha s pozvolným‚ ale progresivním vývojem podivností v chování‚ neschopností vyhovět
společenským požadavkům a úpadek celkového projevu. Charakteristické negativní jevy
reziduální schizofrenie (např. afektivní plochost‚ ztráta vůle apod.) se vyvíjejí bez jakýchkoli
zřejmých psychotických příznaků.
. 8Jiná schizofrenie
Cenestopatická schizofrenie
Schizofreniformní:
. porucha NS
. psychóza NS
Nepatří sem:krátké schizofreniformní poruchy (F23.2)
. 9Schizofrenie NS
F21Schizotypální porucha
Porucha je charakterizována výstředním chováním a poruchami myšlení a afektu‚ které jsou
podobné schizofrenním‚ ale určité a charakteristické symptomy se nevyskytnou v žádném
stadiu. Symptomy mohou zahrnovat chladné a nepřiměřené afekty‚ anhedonii‚ podivínské‚
nápadné chování; tendenci k izolaci od společnosti; paranoidní nebo bizarní nápady‚ ale
nikoliv pravé bludy; vtíravé ruminace; poruchy myšlení a vnímání; občasné přechodné‚ jakoby
psychotické ataky s intenzivními iluzemi‚ sluchovými a jinými halucinacemi a bludům
podobnými myšlenkami‚ obvykle bez zevní provokace. Přesný nástup neexistuje a vývoj
a průběh jsou podobné jako u poruch osobnosti.
Latentní schizofrenní reakce
Schizofrenie:
. hraniční
. latentní
. prepsychotická
. prodromální
. pseudoneurotická
. pseudopsychopatická
Schizotypální porucha osobnosti
Nepatří sem:Aspergerův syndrom (F84.5)
schizoidní porucha osobnosti (F60.1)
F22Poruchy s trvalými bludy
Tato položka obsahuje různé poruchy‚ kde dlouhotrvající bludy jsou jedinou a nejvýraznější
klinickou charakteristikou a které nemůžeme zařadit jako organické‚ schizofrenní nebo
afektivní. Bludy‚ které trvají méně než několik měsíců‚ se zařazují‚ alespoň dočasně‚ pod F23.–.
. 0Porucha s bludy
Porucha charakterizovaná rozvojem bud' jednoho nebo více vzájemně souvisejících bludů‚ které
přetrvávají často i celý život. Obsah bludu nebo bludů je velmi různý.
Jasné a trvalé sluchové halucinace (hlasy)‚ schizofrenní symptomy jako bludy ovládání
a zřetelné oploštění afektu a jasný průkaz mozkové choroby jsou neslučitelné s touto
diagnózou. Avšak‚ zvláště u starších pacientů‚ příležitostné nebo přechodné sluchové
halucinace tuto diagnózu nevylučují‚ protože nejsou typicky schizofrenní a tvoří jen malou část
celkového klinického obrazu.
Paranoia
Paranoidní:
. psychóza
. stav
Parafrenie (pozdní)
Sensitiver Beziehungswahn
Nepatří sem:paranoidní:
. porucha osobnosti (F60.0)
. psychóza‚ psychogenní (F23.3)
. reakce (F23.3)
. schizofrenie (F20.0)
. 8Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
Poruchy‚ u nichž blud nebo bludy jsou doprovázeny perzistujícími halucinatorními hlasy nebo
schizofrenními symptomy‚ které však neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–)
Bludná dysmorfofobie
Involuční paranoidní stav
Paranoia querulans
. 9Perzistující porucha s bludy NS
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
Heterogenní skupina poruch‚ charakterizovaných náhlým výskytem psychotických symptomů‚
jako jsou bludy‚ halucinace a poruchy vnímání s prudkými poruchami běžného chování.
Akutní porucha je definována jako crescendový vývoj patologického klinického obrazu během
dvou týdnů a méně. Pro tyto poruchy nebyl prokázán jejich organický podklad. Popletenost
a zmatenost je častá‚ ale dezorientace místem‚ časem a osobou není trvalá nebo dostatečně
závažná‚ aby opravňovala k diagnóze organicky způsobeného deliria (F05.–). Kompletní
uzdravení se objevuje většinou během několika měsíců‚ ale i týdnů a dní. Pokud tato porucha
přetrvává‚ je třeba udělat změnu v klasifikaci. Porucha může být sdružena se stresem‚
definovaným obvykle jako stresová událost‚ která předchází onemocnění o jeden až dva
týdny.
. 0Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
Akutní psychotická porucha‚ u které jsou zjevné halucinace‚ bludy a poruchy vnímání‚ které jsou
variabilní a měnící se den ze dne‚ dokonce i během hodin. Emoční bouře‚ provázená
přechodnými intenzivními pocity štěstí nebo extáze‚ úzkosti nebo podrážděnosti‚ jsou časté.
Charakteristické pro klinický obraz jsou mnohotvárnost a nestálost. Psychotické jevy
neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–). Tyto poruchy mají často náhlý nástup‚ vyvíjejí se
rychle během několika dní‚ nakonec symptomy vymizí natrvalo. Pokud symptomy přetrvávají‚
pak se diagnóza měla změnit na poruchu s trvalými bludy (F22.–).
Bouffée délirante bez symptomů schizofrenie nebo nespecifikované
Cykloidní psychóza bez symptomů schizofrenie nebo nespecifikovaná
. 1Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
Akutní psychotická porucha s polymorfním a nestabilním klinickým obrazem‚ jak je popsán
v F23.0. I přes tuto svou nestabilitu jsou přítomny po většinu trvání této poruchy určité
symptomy typické pro schizofrenii. Pokud schizofrenní příznaky přetrvávají‚ pak by se měla
diagnóza změnit na schizofrenii (F20.–).
Bouffée délirante se symptomy schizofrenie
Cykloidní psychóza se symptomy schizofrenie
. 2Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
Akutní psychotická porucha‚ jejíž psychotické symptomy jsou stabilní a opravňují k diagnóze
schizofrenie‚ ale trvají méně než jeden měsíc. Polymorfní nestabilní vlastnosti‚ jak jsou
popsány v F23.0‚ nejsou přítomny. Pokud schizofrenní příznaky přetrvávají‚ pak by se měla
diagnóza změnit na schizofrenii (F20.–).
Akutní (nediferencovaná) schizofrenie
Krátká schizofreniformní:
. porucha
. psychóza
Oneirofrenie
Schizofrenní reakce
Nepatří sem:organická porucha s bludy (podobná schizofrenii) (F06.2)
schizofreniformní porucha NS (F20.8)
. 3Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
Akutní psychotické poruchy‚ kde hlavním klinickým obrazem jsou relativně stabilní bludy
a halucinace‚ ale které neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–). Pokud bludy přetrvávají‚
pak by se měla diagnóza změnit na poruchu s trvalými bludy (F22.–).
Paranoidní reakce
Psychogenní paranoidní psychóza
. 8Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
Jakákoliv jiná specifikovaná akutní psychotická porucha‚ pro niž není zřejmá žádná organická
příčina a která neopravňuje k zařazení do F23.0–F23.3.
. 9Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
Krátká reaktivní psychóza NS
Reaktivní psychóza
F24Indukovaná porucha s bludy
Porucha s bludy‚ kterou trpí dvě nebo více osob‚ které jsou v těsné emoční vazbě. Pouze jedna
z nich však trpí pravou psychotickou poruchou. Bludy u druhé osoby jsou indukovány
a obvykle zmizí‚ když jsou obě osoby od sebe odděleny.
Folie ? deux
Indukovaná:
. paranoidní porucha
. psychotická porucha
F25Schizoafektivní poruchy
Jsou to epizodické poruchy‚ které mají zřejmé jak afektivní‚ tak schizofrenní symptomy‚ takže
jednotlivé epizody neopravňují ani k diagnóze schizofrenie ani depresivní či manické
epizody. Stavy‚ kde afektivní symptomy nasedají na předchozí schizofrenní onemocnění nebo
doprovázejí či střídají trvalou poruchu s bludy jiného typu‚ jsou zařazeny pod F20–F29.
Nálada‚ neodpovídající psychotickým symptomům u afektivních poruch‚ neopravňuje
k diagnóze schizoafektivní poruchy.
. 0Schizoafektivní porucha‚ manický typ
Porucha‚ kde jsou výrazné jak schizofrenní‚ tak manické symptomy‚ takže epizoda choroby
neopravňuje ani k diagnóze schizofrenie ani manie. Tato položka by se měla používat jak pro
jedinou epizodu‚ tak pro recidivující poruchu‚ kde většina epizod je schizoafektivní manického
typu.
Schizoafektivní psychóza‚ manický typ
Schizofreniformní psychóza‚ manický typ
. 1Schizoafektivní porucha‚ depresivní typ
Porucha‚ kde jsou výrazné oba typy symptomů‚ jak schizofrenní‚ tak depresivní‚ takže epizoda
neumožňuje diagnózu ani schizofrenie ani deprese. Tato položka by se měla používat jak pro
jednu epizodu‚ tak pro recidivující chorobu‚ kde je většina epizod schizoafektivních‚
depresivního typu.
Schizoafektivní psychóza‚ depresivní typ
Schizofreniformní psychóza‚ depresivní typ
. 2Schizoafektivní porucha‚ smíšený typ
Cyklická schizofrenie
Smíšená schizofrenní a afektivní psychóza
. 8Jiné schizoafektivní poruchy
. 9Schizoafektivní porucha NS
Schizoafektivní psychóza NS
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
Poruchy s bludy a halucinacemi‚ které neopravňují diagnózu schizofrenie (F20.–)‚ trvalé poruchy
s bludy (F22.–)‚ akutní a přechodné psychotické poruchy (F23.–) nebo psychotického typu
manické fáze (F30.2) nebo těžké depresivní fáze (F32.3).
Chronická halucinatorní psychóza
F29Neurčené neorganické psychózy
Psychóza NS
Nepatří sem:duševní porucha NS (F99)
organická nebo symptomatická psychóza NS (F09)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch