V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30–F39)
U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně
s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové
aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady a aktivity‚ nebo mohou být
snadno v tomto kontextu vysvětleny. Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. Nástup
individuální fáze je často vyvolán stresovou událostí nebo situací.
F30Manická fáze
Všechny položky tohoto oddílu by měly být užívány pouze pro jedinou epizodu. Hypomanické
nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází
(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární
afektivní poruchy (F31.–).
Patří sem:bipolární porucha‚ jediná manická fáze
. 0Hypomanie
Porucha je charakterizována přetrvávajícím mírným zvýšením nálady‚ zvýšenou energií
a zvýšenou aktivitou. Jedinec se výrazně dobře cítí a má dobrou fyzickou i psychickou
výkonnost. Je patrná zvýšená sociabilita‚ hovornost‚ přehnaná familiárnost‚ zvýšená sexuální
energie a snížená potřeba spánku. Tyto příznaky jsou často přítomny‚ ale ne v takovém
rozsahu‚ že by vedly k pracovním nebo sociálním problémům. Předrážděnost‚ domýšlivost
a neomalené chování se může objevit místo obvyklé euforické sociability. Poruchy nálady
a chování nejsou provázeny halucinacemi ani bludy.
. 1Manie bez psychotických symptomů
Nálada je nadměrně zvýšená vzhledem k pacientovým poměrům a pohybuje se od lehkovážné
žoviálnosti až k téměř neovladatelnému vzrušení. Euforie je doprovázena zvýšenou energií‚
spějící k zvýšené aktivitě‚ rychlému toku řeči a snížené potřebě spánku. Jedinec těžko udrží
pozornost‚ je často roztěkaný. Sebevědomí je často přehnané s grandiózními myšlenkami
a přehnanou důvěrností. Ztráta normálních sociálních zábran ústí v chování‚ které je zbytečně
riskantní‚ bezstarostné nebo nepřiměřené k okolnostem a vymyká se charakteru.
. 2Manie s psychotickými symptomy
Ke klinickému obrazu popsanému pod F30.1 se přidají bludy (obvykle megalomanické) nebo
halucinace (obvykle hlasy‚ které hovoří přímo k pacientovi). Vzrušenost‚ nadměrná motorická
aktivita a trysk myšlenek mohou být natolik extrémní‚ že subjekt není schopen normální
komunikace.
Manie s:
. psychotickými symptomy odpovídajícími náladě
. psychotickými symptomy neodpovídajícími náladě
Manický stupor
. 8Jiné manické fáze
. 9Manická fáze NS
Manie NS
F31Bipolární afektivní porucha
Porucha je charakterizovaná dvěma nebo více fázemi‚ při nichž je nálada a úroveň aktivity
pacienta významně narušena. Tato porucha tkví v tom‚ že za určitých okolností je patrná
zvýšená nálada‚ energie a aktivita (hypomanie anebo manie)‚ jindy zhoršení nálady a snížení
aktivity a energie (deprese). Pacient trpící pouze opakovanými atakami manie nebo
hypomanie‚ se zařazuje jako bipolární.
Patří sem:maniodeprese
maniodepresivní:
. onemocnění
. psychóza
. reakce
Nepatří sem:bipolární porucha‚ jediná manická fáze (F30.–)
cyklotymie (F34.0)
. 0Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze je hypomanická
Pacient je v přítomnosti hypomanický a měl alespoň ještě jednu afektivní fázi v minulosti
(hypomanickou‚ manickou‚ depresivní nebo smíšenou).
. 1Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze manická bez psychotických symptomů
Nemocný je v současnosti manický‚ bez psychotických symptomů (jako v F30.1) a měl alespoň
jednu další afektivní fázi (hypomanickou‚ manickou‚ depresivní nebo smíšenou) v minulosti.
. 2Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze manická s psychotickými symptomy
Nemocný je v současnosti manický s psychotickými symptomy (jako v F30.2) a měl v minulosti
ještě jinou afektivní fázi (hypomanickou‚ manickou‚ depresivní‚ smíšenou).
. 3Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze lehká nebo střední deprese
Nemocný je v současné době v depresi jako u depresivní epizody lehkého nebo středního
stupně (F32.0 nebo F32.1) a měl v minulosti alespoň jednu dobře dokumentovanou
hodnověrnou afektivní fázi hypomanickou nebo smíšenou.
. 4Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
Nemocný je v současné době depresivní jako u těžké depresivní fáze bez psychotických
symptomů (F32.2) a měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou afektivní fázi manie‚
hypomanie nebo smíšenou.
. 5Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze těžké deprese s psychotickými symptomy
Nemocný je v současné době depresivní jako u těžké depresivní epizody s psychotickými
symptomy (F32.3) a měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou afektivní fázi hypomanickou‚
manickou nebo smíšenou.
. 6Bipolární afektivní porucha‚ současná fáze smíšená
Nemocný měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou fázi hypomanické‚ manické‚ depresivní
nebo smíšené afektivní poruchy a v současné době má smíšenou poruchu nebo rychlou
změnu manických a depresivních symptomů.
Nepatří sem:jediná smíšená afektivní fáze (F38.0)
. 7Bipolární afektivní porucha‚ v současné době v remisi
Pacient měl v minulosti alespoň jednu dobře dokumentovanou hypomanickou‚ manickou nebo
depresivní příhodu a alespoň ještě jednu další fázi depresivní‚ manickou‚ hypomanickou nebo
smíšenou‚ ale v současné době nemá žádnou významnou poruchu chování a rovněž ji neměl
v posledních několika měsících. Období remise při profylaktické léčbě by měly být kódovány
touto položkou.
. 8Jiné bipolární afektivní poruchy
Bipolární porucha
Periodické manické fáze NS
. 9Bipolární afektivní porucha NS
Maniodeprese NS
F32Depresivní fáze
Typická fáze‚ která bude níže popsána‚ může probíhat v lehké‚ střední nebo těžké formě.
Nemocný má zhoršenou náladu‚ sníženou energii a aktivitu. Je narušen smysl pro zábavu‚
osobní zájmy a schopnost koncentrace. Po minimální námaze se objevuje únava. Je narušen
spánek a je zhoršená chuť k jídlu. Sebehodnocení a sebedůvěra jsou zhoršeny‚ pocity viny
a beznaděje jsou přítomny i u lehkých případů. Zhoršená nálada se v časovém průběhu příliš
nemění‚ nereaguje na okolní změny. Může být provázena tzv. „somatickými” symptomy‚ jako je
ztráta zájmů a pocitů uspokojení. Ranní probouzení je o několik hodin dříve před obvyklou
hodinou. Deprese se horší nejvíce ráno. Je zřetelná psychomotorická retardace
a agitovanost. Je ztráta chuti k jídlu‚ hubnutí a ztráta libida. Podle počtu a tíže příznaků je
možno fázi hodnotit jako mírnou‚ střední nebo těžkou.
Patří sem:jediná fáze:
. depresivní reakce
. psychogenní deprese
. reaktivní deprese
Nepatří sem:poruchy z přizpůsobení (F43.2)
periodická depresivní porucha (F33.–)
pokud je sdružena s poruchami chování podle F91.– (F92.0)
. 0Lehká depresivní fáze
Obvykle jsou přítomny alespoň dva až tři shora zmíněné příznaky. Nemocný je obvykle z toho
deprimován‚ ale většinou je schopen se účastnit běžných denních aktivit.
. 1Středně těžká depresivní fáze
Obvykle jsou přítomny čtyři a více shora zmíněné příznaky.
Pacient má větší obtíže s běžnou denní činností.
. 2Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
Fáze deprese s řadou vyjádřených příznaků‚ které pacienta skličují‚ typická je ztráta
sebehodnocení a pocit beznaděje a viny. Suicidální myšlenky a pokusy jsou časté a většinou
jsou přítomny i „somatické” příznaky.
Agitovaná deprese jedna epizoda bez psychotických symptomů
Velká deprese
Životní deprese (vitální)
. 3Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
Fáze deprese podle popisu F32.2 shora‚ ale současně s halucinacemi‚ bludy‚ psychomotorickou
retardací nebo stuporem‚ které jsou tak těžké‚ že pravidelné obvyklé sociální aktivity nejsou
možné; život je ohrožen možnou sebevraždou‚ žízněním nebo hladověním. Halucinace
a bludy mohou‚ ale nemusí odpovídat náladě.
Jediná fáze:
. velké deprese s psychotickými symptomy
. psychogenní depresivní psychózy
. psychotické deprese
reaktivní depresivní psychózy
. 8Jiné depresivní fáze
Atypická deprese
Jediná fáze „maskované” deprese NS
. 9Depresivní fáze NS
Deprese NS
Depresivní porucha NS
F33Periodická depresivní porucha
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese‚ jak je popsáno v depresivní fázi
(F32.–)‚ aniž jsou v anamnéze samostatné fáze zvýšené nálady a energie (manie). Mohou
být však přítomny krátké fáze lehkého zvýšení nálady a zvýšené aktivity (hypomanie)‚ které
se dostavují bezprostředně po depresivní fázi‚ někdy vyvolané antidepresivní léčbou. Těžší
formy periodické depresivní poruchy (F33.2 a F33.3) mají mnoho společného s dřívější
koncepcí maniodepresivity‚ melancholie‚ vitální deprese a endogenní deprese. První fáze se
může objevit v jakémkoli věku od dětství do stáří‚ nástup je bud' náhlý nebo pozvolný‚ trvání se
pohybuje od několika týdnů až mnoha měsíců. Riziko‚ že pacient s periodickou depresivní
poruchou bude mít také fázi manie‚ nikdy nevymizí úplně‚ avšak většinou tomu tak není.
Pokud se však vyskytne tato manická fáze‚ pak by se měla diagnóza změnit na bipolární
afektivní poruchu (F31.–).
Patří sem:periodické fáze:
. depresivní reakce
. psychogenní deprese
. reaktivní deprese
sezónní depresivní porucha
Nepatří sem:periodické krátké depresivní fáze (F38.1)
. 0Periodická depresivní porucha‚ současná fáze je lehká
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese‚ současná fáze je lehká‚ jako v F32.0
a bez anamnézy manie.
. 1Periodická depresivní porucha‚ současná fáze je středně těžká
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese‚ současná fáze je středně těžká‚ jako
v F32.1 a bez anamnézy manie.
. 2Periodická depresivní porucha‚ současná fáze je těžká‚ ale bez psychotických symptomů
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese‚ současná fáze je těžká‚ ale bez
psychotických příznaků‚ jako v F32.2‚ a bez anamnézy manie.
Endogenní deprese bez psychotických symptomů
Periodická velká deprese bez psychotických příznaků
Maniodepresivní psychóza‚ depresivní typ bez psychotických příznaků
Periodická vitální deprese bez psychotických příznaků
. 3Periodická depresivní porucha‚ současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese‚ současná fáze je těžká
s psychotickými příznaky‚ jako v F32.3‚ a bez anamnézy manie.
Endogenní deprese s psychotickými symptomy
Maniodepresivní psychóza‚ depresivní typ s psychotickými příznaky
Periodická těžká fáze:
. velké deprese s psychotickými příznaky
. psychogenní depresivní psychózy
. psychotické deprese
. reaktivní depresivní psychózy
. 4Periodická depresivní porucha‚ v současné době v remisi
Pacient měl v minulosti dvě nebo více depresivních fází‚ jak je popsáno v F33.0–F33.3‚ ale
v současné době nemá depresivní příznaky a tento stav se udržuje více měsíců.
. 8Jiné periodické depresivní poruchy
. 9Periodická depresivní porucha NS
Monopolární deprese NS
F34Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
Perzistující a obyčejně kolísající poruchy nálady‚ u nichž většina jednotlivých fází není
dostatečně těžkých‚ aby mohly být popsány jako hypomanické nebo lehce depresivní fáze.
Protože trvají mnoho let a často po většinu života dospělého pacienta‚ způsobují mu mnoho
problémů. V některých případech periodické nebo jediná manická nebo depresivní fáze
může nasedat na trvalou afektivní poruchu.
. 0Cyklotymie
Perzistentní nestabilita nálady včetně početných období deprese nebo lehké manie‚ avšak
žádná není natolik těžká nebo dlouhá‚ aby opravňovala k diagnóze bipolární afektivní poruchy
(F31.–) nebo periodické depresivní poruchy (F33.–). Tato porucha je často přítomná
u příbuzných pacientů s bipolární afektivní poruchou. U některých jedinců s cyklothymií se
může nakonec vyvinout bipolární afektivní porucha.
Afektivní poruchy osobnosti
Cykloidní osobnost
Cyklotymní osobnost
. 1Dystymie
Chronické zhoršení nálady‚ trvající alespoň několik let‚ které ale není natolik těžké nebo
jednotlivé periody nejsou dostatečně dlouhé‚ aby opravňovaly k diagnóze těžké‚ středně těžké
nebo lehké formy periodické depresivní poruchy (F33.–).
Depresivní:
. neuróza
. porucha osobnosti
Neurotická deprese
Perzistující anxiózní deprese
Nepatří sem:anxiózní deprese (lehká nebo nepřetrvávající) (F41.2)
. 8Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
. 9Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS
F38Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
Jakákoliv jiná porucha nálady‚ která neopravňuje k zařazení do F30–F34‚ protože není
dostatečné tíže nebo trvání.
. 0Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
Smíšená afektivní epizoda
. 1Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
Periodická krátká depresivní fáze
. 8Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
Afektivní psychóza NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch