V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
NEUROTICKÉ‚ STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY (F40–F48)
Nepatří sem:když jsou spojeny s poruchou chování podle F91.– (F92.8)
F40Fobické úzkostné poruchy
Skupina poruch‚ kde je úzkost vyvolána pouze nebo převážně v určitých dobře definovaných
situacích‚ které nejsou za běžných okolností nebezpečné. Pacient se těmto situacím vyhýbá‚
a pokud tak neučiní‚ trpí v nich strachem. Zájem pacienta se soustřed'uje na jednotlivé
příznaky‚ jako je palpitace nebo pocit na omdlení‚ a často jsou spojeny s druhotným strachem
ze smrti‚ ztráty sebeovládání nebo zešílení. Myšlenky na účast ve „fobické” situaci vzbuzují
u pacienta anticipační úzkost. Fobická úzkost a deprese často existují vedle sebe. Zda jsou
nutné obě diagnózy‚ fobická úzkost a depresivní epizoda nebo pouze jedna z nich‚ je určeno
časovým průběhem obou poruch a terapeutickou úvahou při lékařské konzultaci.
. 0Agorafobie
Poměrně dobře definovaný soubor fobií‚ zahrnujících strach z opuštění domova; vstupu do
obchodů‚ zástupů lidí a na veřejná prostranství; nebo cestovat sám ve vlaku‚ autobusu nebo
letadle. Panická porucha je častá při minulých i přítomných epizodách. Depresivní
a obsedantní symptomy a sociální fobie jsou také běžně přítomny jako podružné rysy.
Vyhýbání se fobickým situacím je častým rysem současných i minulých epizod a někteří
agorafobici prožívají jen málo úzkosti‚ protože jsou schopni se vyhnout svým fobickým
situacím.
Agorafobie bez panické poruchy v anamnéze
Panická porucha s agorafobií
. 1Sociální fobie
Obava z posuzování ostatními vede k vyhýbání se styku s lidmi. Těžší sociální fobie jsou
obvykle spojeny s nízkou sebeúctou a strachem z kritiky. Ty se mohou projevovat červenáním‚
třesem rukou‚ nauzeou a nucením na močení. Pacient je někdy přesvědčen‚ že tyto
sekundární projevy úzkosti jsou prvotní. Příznaky mohou progredovat až do panické ataky.
Antropofobie
Sociální neuróza
. 2Specifické (izolované) fobie
Tyto fobie jsou omezeny na vysoce zvláštní situace‚ jako je blízkost určitých zvířat‚ hřmění‚ výška‚
tma‚ létání‚ uzavřený prostor‚ močení nebo vyprazdňování na veřejných toaletách‚ požívání
určitých jídel‚ ošetření u stomatologa nebo pohled na krev nebo poranění. Ačkoliv spouštěcí
situace je diskretní‚ kontakt s ní může vyvolat paniku‚ podobně jako u agorafobie a sociální
fobie.
Acrofobie
Zoofobie
Klaustrofobie
Phobia simplex
Nepatří sem:dysmorfofobie (bez bludů) (F45.2)
nozofobie (F45.2)
. 8Jiné anxiózně fobické poruchy
. 9Anxiózně fobická porucha NS
Fobie NS
Fobický stav NS
F41Jiné anxiózní poruchy
Poruchy‚ kde je hlavním příznakem manifestní úzkost‚ která není omezena na nějakou zvláštní
situaci. Depresivní a obsedantní příznaky a někdy i prvky fobické úzkosti se také mohou
objevit‚ ale musí být nepochybně sekundární nebo méně závažné.
. 0Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
Základním projevem jsou recidivující ataky těžké úzkosti (panika)‚ které nejsou omezeny na
nějakou zvláštní situaci nebo souhru okolností a jsou proto nepředvídatelné. Podobně jako
u jiných úzkostných poruch dominují náhlé palpitace‚ bolesti na hrudi‚ pocity dušení‚ závratě
a pocit neskutečnosti (depersonalizace nebo derealizace). Často je sekundární strach ze
smrti‚ ztráty sebeovládání nebo zešílení. Panickou poruchu bychom neměli považovat za
hlavní diagnózu‚ pokud na začátku ataky má pacient depresi‚ protože pak jsou panické ataky
pravděpodobně sekundárním projevem deprese.
Panická:
. ataka
. stav
Nepatří sem:panická porucha s agorafobií (F40.0)
. 1Generalizovaná úzkostná porucha
Základní vlastností je generalizovaná a přetrvávající úzkost‚ která není vztažena na žádné
zvláštní zevní okolnosti‚ ani se nevyskytuje převážně v závislosti na nich (tj. je „volně
těkající”). Hlavní příznaky jsou různé. Většinou jde o pocity nervozity‚ třes‚ svalové napětí‚
pocení‚ světloplachost‚ palpitace‚ závratě a tlak v epigastriu. Často jsou přítomny strach a jiné
obavy‚ že pacient sám nebo jeho příbuzní brzy onemocní nebo budou mít nehodu.
Úzkostná:
. neuróza
. reakce
. stav
Nepatří sem:neurastenie (F48.0)
. 2Smíšená úzkostná a depresivní porucha
Této položky by mělo být použito‚ když jsou přítomny příznaky úzkosti i deprese‚ ale žádný
zřetelně nepřevažuje a žádný není vyjádřen natolik‚ aby opravňoval k diagnóze‚ pokud by byl
hodnocen samostatně. Jsou-li úzkostné a depresivní příznaky natolik závažné‚ aby
opravňovaly samostatné diagnózy‚ měly by být zaznamenány obě a této položky by nemělo
být užito.
Anxiózní deprese (lehká nebo nepřetrvávající)
. 3Jiné smíšené úzkostné poruchy
Příznaky úzkosti smíšené s příznaky jiných nemocí v F42–F48. Žádný příznak není natolik
výrazný‚ aby mohla být určena samostatná diagnóza.
. 8Jiné určené úzkostné poruchy
Anxiózní hysterie
. 9Úzkostná porucha NS
Úzkost NS
F42Obsedantně-nutkavá porucha
Hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy. Vtíravými myšlenkami jsou
nápady‚ představy nebo popudy‚ které znovu a znovu vstupují do mysli pacienta ve stále
stejné formě. Pro pacienta jsou téměř vždy obtížné. Snaží se jim často klást odpor‚ ale bez
úspěchu. Považuje je za své vlastní‚ ačkoliv jsou mimovolní a často odporné. Nutkavé činy
nebo rituály jsou stereotypní a stále opakované. Nemusí být ani příjemné‚ ani vést k realizaci
užitečných úkolů. Jejich účelem je zabránit nějaké objektivně nepravděpodobné události‚
často znamenající škodu pro postiženého‚ nebo jím vyvolané‚ o níž se postižený domnívá‚ že
by jinak nastala. Jedinec obvykle považuje toto chování za bezúčelné nebo nesmyslné
a opakovaně se pokouší mu odolat. Úzkost je přítomna téměř vždy a zhoršuje se‚ pokud
postižený nutkání odolá.
Patří sem:anankastická neuróza
obsedantně-kompulzivní neuróza
Nepatří sem:obsedantně-kompulzivní osobnost (porucha) (F60.5)
. 0Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
Mohou mít formu myšlenek‚ nápadů‚ představ nebo popudů k činnosti‚ téměř vždy
zneklidňujících pacienta. Někdy jsou nápady nerozhodné‚ nekonečné úvahy o alternativách‚
spojené s neschopností udělat běžná‚ ale nezbytná rozhodnutí v běžném denním životě.
Vztah mezi nutkavými myšlenkami a depresí je zvláště úzký. Diagnózy vtíravé a nutkavé
poruchy by mělo být užito pouze tehdy‚ když ruminace vznikne nebo přetrvává i bez
depresivní epizody.
. 1Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
Většina nutkavých činů se týká čištění (zvláště mytí rukou)‚ opakovaného ujišťování‚ že
nenastane potenciálně nebezpečná situace‚ nebo pořádku a úklidu. Základem manifestního
chování je zde strach‚ obvykle z nebezpečí‚ které může jedince potkat‚ nebo které může sám
vyvolat. Rituál představuje neúčinnou nebo symbolickou snahu toto nebezpečí odvrátit.
. 2Smíšené nutkavé myšlenky a činy
. 8Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
. 9Obsedantně-nutkavá porucha NS
F43Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
Tato položka se liší od jiných tím‚ že zahrnuje poruchy‚ které lze identifikovat nejen na základě
symptomatologie a průběhu‚ ale též na základě jednoho nebo druhého ze dvou příčinných
vlivů‚ a to výjimečně zatěžující životní události‚ vyvolávající akutní reakci na stres‚ nebo
významné životní změny‚ vedoucí k trvale nepříznivým okolnostem‚ které vedou k poruše
adjustace. Ačkoliv méně závažné psychosociální stresy („životní události”) mohou vyvolat
nástup nebo přispět k obrazu širokého okruhu poruch‚ zařazených v této kapitole na jiném
místě‚ důležitost těchto stavů pro etiologii není vždy jasná. V každém konkrétním případě lze
zjistit závislost na individuální‚ často idiosynkratické citlivosti a zranitelnosti. To znamená‚ že
životní události nejsou ani nezbytným‚ ani dostatečným faktorem k vysvětlení vzniku
onemocnění a jeho typu. Naproti tomu o chorobách zde zmíněných se domníváme‚ že vznikají
vždycky jako přímý důsledek akutního těžkého stresu nebo trvalého úrazu. Stresová událost
nebo trvalé nepříznivé okolnosti jsou prvotním a nejdůležitějším příčinným faktorem
a onemocnění by bez tohoto vlivu nemělo vzniknout. Onemocnění v tomto oddíle tak mohou
být považována za maladaptivní odpovědi na těžký nebo trvalý stres‚ kdy selhaly
mechanismy úspěšného vyrovnání se s ním‚ což vede k narušení sociálního fungování
nemocného.
. 0Akutní stresová reakce
Přechodná porucha‚ která se rozvíjí u jedince bez jakékoliv jiné zjevné duševní poruchy
v reakci na výjimečný fyzický a duševní stres a která obvykle trvá několik hodin nebo dnů. Ve
výskytu a závažnosti akutních stresových reakcí hrají roli individuální zranitelnost a schopnost
zvládat je. Symptomy typicky ukazují smíšený a měnící se obraz a zahrnují počáteční stav
”zármutku” s určitým zúžením pole vědomí a snížením pozornosti‚ neschopností pochopit
podněty a dezorientací. Tento stav může být následován buď dalším vyřazením z okolní
situace (až do míry disociativního stuporu - F44.2)‚ nebo agitací a nadměrnou aktivitou
(roztěkané reakce nebo fuga). Běžně se vyskytují autonomní známky panické úzkosti
(tachykardie‚ pocení‚ zrudnutí). Příznaky se obvykle objevují během několika minut po
stresujícím podnětu nebo události a zmizí během dvou až tří dnů (často do několika hodin).
Může být přítomna částečná nebo úplná amnézie (F44.0) na epizodu. Pokud příznaky
přetrvávají‚ je třeba zvážit změnu diagnózy.
Akutní:
. krizová reakce
. reakce na stres
Únava z boje
Krizový stav
Psychický šok
. 1Posttraumatická stresová porucha
Začíná jako opožděná nebo protrahovaná odpověď na stresovou událost nebo situaci (krátkého
nebo dlouhého trvání) mimořádně ohrožující nebo katastrofické povahy‚ která je schopná
způsobit silné rozrušení téměř u každého. Predisponující faktory‚ jako rysy osobnosti (nutkavé‚
astenické) nebo neuróza v anamnéze‚ mohou snižovat práh vzniku tohoto syndromu nebo
zhoršovat jeho průběh‚ ale pro vysvětlení jeho vzniku nejsou nutné ani dostačující. Typické
jsou epizody znovuoživování traumatu v neodbytných vzpomínkách („flashbacks”)‚ snech
nebo nočních můrách‚ které se objevují na přetrvávajícím pozadí pocitu tuposti a emoční
oploštělosti‚ stranění se od lidí‚ netečnosti vůči okolí‚ anhedonie a vyhýbání činnostem
a situacím‚ upomínajícím na traumatický zážitek. Obvykle se objevuje vegetativní
hyperreaktivita a zvýšená bdělost‚ zesílené úlekové reakce a nespavost. S uvedenými
příznaky je obvykle spojena úzkost a deprese a nejsou řídké ani suicidální myšlenky. Nástup
následuje po traumatu s latencí od několika týdnů do několika měsíců. Průběh je kolísavý‚ ale
ve většině případů dochází k úpravě. V malém počtu pacientů může nastat chronický průběh
po léta a trvalá změna osobnosti (F62.0).
Traumatická neuróza
. 2Poruchy přizpůsobení
Stavy subjektivních obtíží a emoční poruchy‚ které obvykle zasahují do sociální oblasti funkce
i výkonu. Začínají v období adaptace na výraznou změnu životní situace nebo stresovou
životní událost. Stresor může narušit integritu sociální sítě pacienta (úmrtí v rodině‚ bolestná
ztráta drahé osoby‚ osamocení)‚ široký systém sociálních opor a hodnot (stěhování‚ emigrace)
nebo reprezentující velké vývojové přechody nebo krize (chození do školy‚ stát se rodiči‚
selhání v získání žádaného osobního postavení‚ důchod). Individuální predispozice nebo
zranitelnost hraje důležitou roli v riziku vzniku a způsobu manifestace choroby z poruchy
přizpůsobivosti‚ ale nicméně se předpokládá‚ že tato porucha nemůže vzniknout bez stresoru.
Příznaky jsou různé‚ jako depresivní nálada‚ úzkost‚ strach (nebo jejich kombinace): pocit
neschopnosti řešit situace‚ plánovat dopředu nebo pokračovat v současné situaci: určitý
stupeň poruchy v provádění 9 běžných denních zvyklostí. Poruchy chování mohou být také
přítomny‚ zvláště v dospívání. Dominující vlastností může být krátká nebo prolongovaná
depresivní reakce nebo porucha jiných emocí a poruchy chování.
Kulturní šok
Reakce na hoře
Hospitalismus u dětí
Nepatří sem:dětská separační úzkost (F93.0)
. 8Jiné reakce na těžký stres
. 9Reakce na těžký stres NS
F44Disociativní (konverzní) poruchy
Obvyklými tématy disociativních nebo konverzních poruch jsou částečná nebo úplná ztráta
normální integrace mezi vzpomínkami na minulost‚ uvědomění si vlastní identity
a bezprostředních pocitů‚ a ovládání tělesných pohybů. Všechny typy disociativních poruch
mají tendenci opakování po několika týdnech nebo měsících‚ zvláště jestliže jejich výskyt byl
spojen s traumatizující životní událostí. Chroničtější poruchy‚ zejména obrny a anestezie
mohou vzniknout‚ je-li nástup spojen s neřešitelnými problémy nebo interpersonálními
obtížemi. Tyto poruchy byly dříve zařazovány jako různé typy „konverzní hysterie”.
Předpokládá se jejich psychogenní původ‚ jsou těsně časově spojeny s traumatickou událostí‚
s neřešitelnými a nesnesitelnými problémy nebo porušenými vzájemnými vztahy.
Příznaky často ukazují pacientovu představu o tom‚ jak má vypadat somatická choroba.
Lékařské vyšetření neodhalí žádnou známou interní ani neurologickou poruchu. Dále je
průkazné‚ že ztráta funkce je výrazem emočního konfliktu nebo potřeby. Příznaky se mohou
vyvinout v těsné závislosti na psychologickém stresu a často se objeví náhle. Zde jsou
uvedeny pouze poruchy tělesných funkcí‚ které jsou normálně řízeny vůlí‚ a ztráta citlivosti.
Poruchy spojené s bolestí a dalším komplexem tělesných pocitů zprostředkovaných
vegetativním nervovým systémem jsou zařazeny pod somatoformními poruchami (F45.0).
Vždy si musíme uvědomovat možnost pozdního objevení vážné tělesné nebo duševní
choroby.
Patří sem:konverzní:
. hysterie
. reakce
hysterie
hysterická psychóza
Nepatří sem:simulace (vědomá) (Z76.5)
. 0Disociativní amnézie
Hlavním rysem je ztráta vzpomínek‚ obvykle na důležité nedávné události. Není způsobena
organickou duševní chorobou a je příliš nápadná‚ než aby mohla být vysvětlena běžnou
zapomnětlivostí nebo únavou. Amnézie je obvykle soustředěna na traumatické události‚ jako
např. nehoda nebo neočekávaná ztráta drahé osoby‚ a je obvykle částečná nebo selektivní.
Úplná a všeobecná amnézie‚ která je vzácná‚ je obvykle součástí fugy (F44.1). Pokud je tomu
skutečně tak‚ pak by jako taková měla být zařazena. Tuto diagnózu bychom neměli stanovit‚
pokud je současně přítomno organické postižení mozku‚ intoxikace nebo nadměrná únava.
Nepatří sem:amnestické poruchy‚ vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
(F10–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
amnézie:
. NS (R41.3)
. anterográdní (R41.1)
. retrogrární (R41.2)
nealkoholický amnestický organický syndrom (F04)
pozáchvatová amnézie u epilepsie (G40.–)
. 1Disociativní fuga (útěk)
Fuga má všechny rysy disociativní amnézie‚ plus účelné cestování za hranice běžného denního
života. Ačkoliv je amnézie na dobu fugy‚ pacientovo chování během ní se může jevit
nezávislému pozorovateli zcela normální.
Nepatří sem:pozáchvatová fuga u epilepsie (G40.–)
. 2Disociativní stupor
Disociativní stupor je diagnostikován na podkladě výrazného snížení nebo vymizení volních
pohybů a normální odpovědi na zevní podněty jako světlo‚ hluk a dotyk‚ ale vyšetření
neukazuje žádné somatické příčiny. Dále je jasný doklad psychogenního příčinného vztahu
k nedávné stresující události nebo problému.
Nepatří sem:organická katatonní porucha (F06.1)
stupor:
. NS (R40.1)
. katatonní (F20.2)
. depresivní (F31–F33)
. manický (F30.2)
. 3Trans a posedlost
Poruchy‚ kde je dočasná ztráta pocitu osobní identity a plného uvědomování okolí. Sem patří
pouze transové stavy‚ které jsou mimovolní nebo nechtěné‚ vyskytující se mimo nábožensky
nebo kulturně akceptované situace.
Nepatří sem:stavy spojené s:
. akutní a přechodnou psychotickou poruchou (F23.–)
. organickou poruchou osobnosti (F07.0)
. postkomočním a postkontuzním syndromem (F07.2)
. intoxikací psychoaktivními látkami (F10–F19 se společnou charakteristikou .0
  na čtvrtém místě)
. schizofrenií (F20.–)
. 4Disociativní motorické poruchy
Nejběžnější varianty jsou ztráta schopnosti pohybovat celou končetinou nebo končetinami nebo
jejich částmi. Mohou být velmi podobné téměř jakémukoli druhu ataxie‚ apraxie‚ akineze‚
afonie‚ dysartrie‚ dyskineze‚ záchvatů nebo obrny.
Psychogenní:
. afonie
. dysfonie
Hysterická tortikolis
. 5Disociativní záchvaty
Disociativní záchvaty mohou napodobovat epileptické paroxyzmy velmi věrně‚ hlavně pokud se
týká pohybů‚ ale kousnutí do jazyka‚ úraz při pádu a inkontinence moči jsou vzácné. Ztráta
vědomí není přítomna nebo je nahrazena stavem stuporu nebo transu.
. 6Disociativní anestezie a ztráta citlivosti
Necitlivé oblasti kůže mají často hranice‚ které jasně ukazují‚ že jsou sdruženy s pacientovými
představami o tělesných funkcích spíše než s lékařskými vědomostmi. Může být
diferencovaná ztráta mezi senzorickými modalitami‚ které nemohou být způsobeny
neurogenní lézí. Ztráta citlivosti může být spojena s pocity mravenčení. Ztráta vidění a slyšení
je u disociativních poruch vzácná.
Psychogenní hluchota
. 7Smíšené disociativní (konverzní) poruchy
Kombinace poruch určených podle F44.0–F44.6
. 8Jiné disociativní (konverzní) poruchy
Ganserův syndrom
Mnohočetná osobnost
Psychogenní:
. zmatenost
. mrákotný stav
. 9Disociativní (konverzní) porucha NS
F45Somatoformní poruchy
Hlavním rysem je opakovaná stížnost na tělesné symptomy spolu s trvalým vyžadováním
lékařského vyšetřování i přes opakované negativní nálezy a ujišťování lékaře‚ že obtíže nemají
fyzickou podstatu. Pokud existuje nějaká tělesná nemoc‚ pak nevysvětluje rozsah a podstatu
potíží nebo příznaků a nešťastnost a zaujetí pacienta.
Nepatří sem:disociativní poruchy (F44.–)
vytrhávání vlasů (F98.4)
opakování hlásek (lalling) (F80.0)
patlavost (F80.8)
okusování nehtů (F98.8)
psychologické nebo behaviorálni faktory‚ spojené s poruchami nebo nemocemi
zařazenými jinde (F54)
sexuální dysfunkce nezpůsobená organickou poruchou nebo nemoci (F52.–)
dumlání palce (F98.8)
tiky (u dětí a dospívajících) (F95.–)
Touretteův syndrom (F95.2)
trichotillomanie (F63.3)
. 0Somatizační porucha
Hlavním symptomem jsou mnohočetné‚ recidivující a často se měnící tělesné symptomy‚ alespoň
dva roky trvající. Většina pacientů má dlouhou komplikovanou anamnézu kontaktu
s obvodními lékaři i specialisty. Během tohoto kontaktu bylo provedeno mnoho zkoušek
s negativním výsledkem a zbytečné explorativní operace. Symptomy se mohou týkat jakékoli
části těla nebo systému. Průběh choroby je chronický a kolísavý a je často spojen
s narušením sociálních‚ rodinných a interpersonálních vztahů. Krátkodobé (méně než
dva roky) a méně výrazné symptomy by měly být zařazovány jako nediferencovaná
somatizační porucha (F45.1).
Briquetova nemoc
Mnohočetná psychosomatická porucha
Nepatří sem:simulace (vědomá) (Z76.5)
. 1Nediferencovaná somatoformní porucha
Když jsou somatoformní obtíže mnohočetné‚ variabilní a přetrvávající‚ ale úplný a typický klinický
obraz somatizační poruchy ještě není vytvořen‚ měli bychom uvažovat o použití této položky.
Nediferencovaná psychosomatická porucha
. 2Hypochondrická porucha
Základním rysem je přetrvávající zabývání se myšlenkami‚ že pacient má jednu nebo více
závažných a progresivních somatických nemocí‚ které se projevují trvalými somatickými
potížemi nebo trvalým zabýváním se vlastním fyzickým vzhledem. Normální nebo běžné
pocity a jevy často pacienti interpretují jako abnormální a zneklidňující. Pozornost je obvykle
zaměřena pouze na jeden nebo dva orgány nebo tělesné systémy.
Výrazná deprese a úzkost je často vyjádřena a může opravňovat k další samostatné diagnóze.
Tělesná dysmorfická porucha
Dysmorfofobie (bez bludů)
Hypochondrická neuróza
Hypochondrie
Nozofobie
Nepatří sem:dysmorfofobie s bludy (F22.8)
fixované bludy týkající se tělesných funkcí a tvarů (F22.–)
. 3Somatoformní vegetativní dysfunkce
Symptomy jsou pacientem prezentovány tak‚ jako by byly způsobeny tělesnou nemocí systému
nebo orgánu‚ který je převážně nebo úplně řízen vegetativní inervací‚ tj. kardiovaskulární‚
gastrointestinální‚ dýchací a urogenitální systém. Příznaky jsou většinou dvojího typu‚ žádný
z nich přitom nesvědčí pro somatickou poruchu orgánu nebo systému‚ kterých se má týkat.
První skupinou jsou stížnosti‚ které jsou založeny na objektivních známkách vegetativního
podráždění jako palpitace‚ pocení‚ červenání‚ třes a strach a obavy z možnosti somatické
choroby. Druhým typem jsou subjektivní stesky nespecifického typu‚ které se různě mění‚ jako
prchavé bolesti‚ pocity pálení‚ tíže‚ napětí a pocity naplnění nebo roztažení‚ které pacient
vztahuje na různé orgány a systémy.
Srdeční neuróza
Da Costův syndrom
Žaludeční neuróza
Neurocirkulační astenie
Psychogenní forma:
. aerofagie
. kašle
. průjmu
. dysurie
. flatulence
. škytání
. hyperventilace
. zvýšené frekvence močení
. syndromu dráždivého tračníku
. pylorospazmu
Nepatří sem:psychologické faktory a faktory chování‚ spojené se somatickými poruchami
zařazenými jinde (F54)
. 4Perzistující somatoformní bolestivá porucha
Hlavní obtíží je přetrvávající‚ těžká a zneklidňující bolest‚ která nemůže být plně vysvětlena
fyziologickým procesem nebo somatickou poruchou a která se objevuje v souvislosti
s citovým konfliktem nebo psychosociálními problémy‚ které jsou natolik výrazné‚ že dovolují
závěry o tom‚ že jsou hlavními příčinnými vlivy. Jejich výsledkem je většinou zřetelný vzestup
podpory a pozornosti‚ bud' lékaře‚ nebo jiné osoby. Sem nezahrnujte bolesti předpokládaného
psychického původu v průběhu depresivních poruch nebo schizofrenie.
Psychalgie
Psychogenní:
. bolest v zádech
. bolest hlavy
Somatoformní bolestivá porucha
Nepatří sem:bolesti v zádech NS (M54.9)
bolest:
. NS (R52.9)
. akutní (R52.0)
. chronická (R52.2)
. neztišitelná (R52.1)
tenzní bolest hlavy (G44.2)
. 8Jiné somatoformní poruchy
Jiné poruchy pocitů‚ funkce a chování‚ které nejsou způsobeny somatickou nemocí‚ které nejsou
zprostředkovány vegetativním nervstvem‚ které jsou ohraničeny na určitý specifický systém
nebo část těla a které jsou úzce časově spojeny se stresovými problémy a událostmi.
Psychogenní:
. dysmenorea
. dysfagie včetně „globus hystericus”
. pruritus
. tortikolis
Skřípání zubů
. 9Somatoformní porucha NS
Psychosomatická porucha NS
F48Jiné neurotické poruchy
. 0Neurastenie
V projevech této nemoci se objevují bohaté variace podle různých kultur. Vyskytují se dva typy‚
které se do značné míry překrývají. U prvního typu jde o obtíže‚ dané zvýšenou únavností po
duševním úsilí‚ často spojené s určitým poklesem výkonnosti v zaměstnání‚ týkajícím se
vyrovnávání s běžnými denními úkoly. Duševní únavnost je popisována jako nepříjemná
vtíravost nevhodných asociací nebo vzpomínek‚ obtížnost koncentrace a všeobecně
neefektivní myšlení. U druhého typu jsou zdůrazněny pocity tělesné nebo fyzické slabosti
a vyčerpání po minimální námaze‚ spojené s pocity svalové bolesti a neschopnosti relaxovat.
U obou typů jsou běžně přítomny různé nepříjemné pocity jako závratě‚ tenzní bolesti hlavy‚
pocit celkové nestability. Pacienti mají obavu ze zhoršení duševního a tělesného zdraví‚ je
přítomna zvýšená podrážděnost‚ anhedonie a v mírném stupni deprese a úzkost. Spánek je
často porušen ve své počáteční a střední fází‚ ale může být přítomna i výrazná hypersomnie.
Syndrom únavy
K vyznačení předcházejícího somatického onemocnění lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem:astenie NS (R53)
syndrom „vypálení‚ vyhasnutí” (Z73.0)
únava a slabost (R53)
postvirový únavový syndrom (G93.3)
psychastenie (F48.8)
. 1Depersonalizace a derealizace
Vzácná nemoc‚ kde pacient si spontánně stěžuje‚ že jeho duševní aktivita‚ tělo a okolí se změnily
ve své kvalitě‚ takže jsou neskutečné‚ vzdálené nebo automatické. Nejčastější z variabilních
fenomenů jsou ztráta emocí a pocity odcizení nebo neskutečnosti vlastního těla‚ myšlení
a okolí. I přes dramatickou povahu tohoto prožitku si je subjekt vědom neskutečnosti těchto
změn. Senzorium je normální a schopnost vyjádření emocí neporušená. Depersonalizační
derealizační příznaky se mohou objevit jako část diagnostikovatelné schizofrenní‚ depresivní‚
fobické a obsedantně–kompulzivní poruchy. V těchto případech by měla být hlavní diagnózou
základní porucha.
. 8Jiné určené neurotické poruchy
Dhat syndrom
Profesionální neuróza‚ včetně písařské křeče
Psychastenie
Psychastenická neuróza
Psychogenní synkopa
. 9Neurotická porucha NS
Neuróza NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch