V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH (F60–F69)
Tento oddíl zahrnuje rozmanitost stavů a vzorců chování klinického významu‚ které mají tendenci
přetrvávat a objevují se jako vyjádření charakteristického životního stylu jedince a způsobu jeho vztahu
k sobě i druhým. Některé z těchto stavů a vzorců chování se objevují časně v průběhu individuálního
vývoje jako výsledek konstitucionálních faktorů a sociálních zkušeností‚ jiné se získávají později v životě.
Specifické poruchy osobnosti (F60.–)‚ smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61.–) a trvalé změny osobnosti
(F62.–) jsou hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování‚ ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu
osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů‚ kterými
průměrný člověk v dané kultuře vnímá‚ myslí‚ cítí a zvláště má vztahy k druhým. Takové vzorce chování
mají tendenci být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologického fungování. Jsou často‚
i když ne vždycky‚ sdruženy s různým stupněm subjektivní tísně a narušení sociálního výkonu.
F60Specifické poruchy osobnosti
Jsou to těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování takového jedince;
nerezultující přímo z nemoci‚ poškození nebo jiného porušení mozku nebo z jiné psychiatrické
poruchy; obyčejně postihují řadu oblastí osobnosti; téměř všechny jsou sdruženy se
závažnou osobní tísní a sociálními poruchami; a obvykle se manifestují od dětství nebo
dospívání a pokračují v dospělosti.
. 0Paranoidní porucha osobnosti
Tato porucha osobnosti je charakterizována nadměrnou citlivostí k odmítnutí‚ neodpouštěním
urážek; podezřívavostí a tendencí zkreslovat zážitky chybným interpretováním neutrálně
nebo přátelsky laděných akcí druhých jako nepřátelských; opětovným bezdůvodným
podezíráním manžela(–ky) nebo partnera(–ky) ze sexuální nevěry a bojovným a tendenčním
smyslem pro osobní práva. Může být sklon k excesivní důležitosti vlastní osoby a častá je
excesivní vztahovačnost.
Osobnost:
. expanzivně paranoidní
. fanatická
. kverulantská
. paranoidní
. senzitivně paranoidní
Nepatří sem:paranoia (F22.0)
paranoia querulans (F22.8)
paranoidní:
. psychóza (F22.0)
. schizofrenie (F20.0)
. stav (F22.0)
. 1Schizoidní porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná distancováním se od citových‚ sociálních a jiných kontaktů
s preferencí fantazie‚ činností v samotě a introspektivní rezervovaností. Je přítomna
neschopnost vyjadřovat své city a zakoušet radost.
Nepatří sem:Aspergerův syndrom (F84.5)
porucha s trvalými bludy (F22.0)
schizoidní porucha v dětství (F84.5)
schizofrenie (F20.–)
schizotypální porucha (F21)
. 2Disociální porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná bezohledností v sociálních závazcích‚ nedostatkem cítění
pro druhé. Je velká nerovnováha mezi chováním a současnými sociálními normami. Chování
nelze snadno změnit zkušeností‚ dokonce ani trestem. Je nízká tolerance k frustraci‚ nízký
práh pro spouštění agrese včetně násilných činů; subjekt má tendenci klamat druhé nebo
nabízet přijatelné vysvětlení pro chování‚ které ho přivádí do konfliktu se společností.
Osobnost:
. amorální
. antisociální
. asociální
. psychopatická
. sociopatická
Nepatří sem:poruchy jednání (F91.–)
emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)
. 3Emočně nestabilní porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná určitým sklonem k zkratkovému chování bez uvážení jeho
následků; nálada je nepředvídatelná a vrtošivá. Je sklon k neuváženým emočním výbuchům
a neschopnost ovládat výbuchy svého chování. Je tendence k hašteřivému chování a ke
konfliktům s ostatními‚ zvláště jsou–li zkratkové činy odmítány nebo potlačovány. Je možno
rozlišit dva typy: typ impulzivní‚ charakterizovaný hlavně emoční nestabilitou a chybějícím
ovládáním svých popudů‚ a typ hraniční‚ charakterizovaný navíc i poruchou představy o sobě‚
cílů a osobních preferencí‚ dlouhodobými pocity prázdnoty‚ dále intenzivními a nestabilními
interpersonálními vztahy a tendencí k sebezničujícímu chování‚ včetně sebevražedných
náznaků a pokusů.
Osobnost:
. agresivní
. hraniční
. výbušná
Nepatří sem:disociální porucha osobnosti (F60.2)
. 4Histrionská porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou a labilní afektivitou‚ sebedramatizací‚ teatrálností‚
přehnaným projevem emocí‚ sugestibilitou‚ egocentričností‚ povolností vůči sobě‚ nedostatkem
ohledu na druhé‚ bolestínstvím a trvalým vyžadováním ocenění‚ vzrušení a pozornosti.
Osobnost:
. hysterická
. psychoinfantilní
. 5Anankastická porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná pocitem osobní nejistoty a pochyb‚ nadměrnou
svědomitostí‚ zaměstnáváním se detaily‚ kontrolou‚ dále tvrdohlavostí‚ opatrností a rigiditou.
Mohou být vtíravé a nevítané myšlenky nebo podněty‚ které však nedosahují vážnosti
obsedantně–kompulzivní poruchy.
Osobnost:
. kompulzivní
. obsesivní
. obsedantně-kompulzivní
Nepatří sem:obsedantně-kompulzivní (nutkavá) porucha (F42.–)
. 6Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
Porucha osobnosti charakterizovaná pocity napětí a obavy‚ nejistoty a podřízenosti. Je trvalá
potřeba být milován a přijímán‚ přecitlivělost na odmítnutí a kritiku s omezenou osobní vazbou
a tendencí vyhýbat se určitým činnostem z habituálního přehánění potenciálního nebezpečí
nebo rizik v běžných situacích.
. 7Závislá porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná pronikavou závislostí na druhých‚ než aby sami mohli
udělat menší či větší životní rozhodnutí‚ velkou obavou z opuštěnosti‚ pocity bezmocnosti
a nekompetence‚ pasivním vyhověním přáním starších a dalších lidí a slabou odpovědí na
požadavky denního života. Nedostatek průbojnosti se může projevit v intelektuální nebo
emoční sféře; častá je tendence přenést odpovědnost na druhé.
Osobnost:
. astenická
. inadekvátní
. pasivní
. poraženecká
. 8Jiné specifické poruchy osobnosti
Osobnost:
. excentrická
. „haltlos” (nezdrženlivá)
. nezralá
. narcistická
. pasivně-agresivní
. psychoneurotická
. 9Porucha osobnosti NS
Charakterová neuróza NS
Patologická osobnost NS
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
Tato položka je zaměřena na ty poruchy osobnosti‚ které jsou často obtížné‚ neprojevují však
specifický vzorec symptomů‚ který charakterizuje poruchy popsané v F60.–. Následkem toho
je obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než ty‚ uvedené pod F60.–.
například:
smíšené poruchy osobnosti s rysy několika poruch pod F60.–‚ avšak bez převažujícího souboru
symptomů‚ který by dovolil specifičtější diagnózu
obtížné změny osobnosti‚ nezařaditelné do F60.– nebo F62.–‚ považované za sekundární
k hlavní diagnóze koexistující afektivní nebo úzkostné poruchy
Nepatří sem:zdůrazněné povahové rysy (Z73.1)
F62Přetrvávající změny osobnosti‚ které nelze přisoudit poškození nebo nemoci
mozku
Poruchy dospělé osobnosti a chování‚ které se vyvinuly u osob bez předchozí poruchy osobnosti
jako následek vystavení katastrofickému nebo extenzivnímu prolongovanému stresu‚ nebo
následkem těžké duševní choroby. Tyto diagnózy by měly být stanoveny tehdy‚ když je
přesvědčivý důkaz a trvalé změny v osobním vzorci vnímání‚ vztahu k prostředí a k sobě
a k myšlení o prostředí a o sobě. Změna osobnosti by měla být signifikantní a sdružená
s neflexibilním a maladaptivním chováním‚ které nebyly přítomny před patogenní zkušeností.
Změna by neměla být přímým projevem jiné duševní poruchy nebo reziduálním symptomem
nějaké dřívější duševní poruchy.
Nepatří sem:porucha osobnosti a chování způsobená onemocněním‚ poškozením a dysfunkcí
mozku (F07.–)
. 0Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
Přetrvávající změna osobnosti‚ přítomná alespoň 2 roky‚ může následovat po expozici
katastrofickému stresu. Stres musí být tak extrémní‚ že není třeba počítat s osobní
zranitelností k vysvětlení jeho hlubokého účinku na osobnost. Porucha je charakterizována
nepřátelským nebo nedůvěřivým postojem k světu‚ sociální zdrženlivostí‚ pocitem prázdnoty
a beznaděje‚ chronickým pocitem „bytí na okraji” jako trvale ohrožený a odcizením.
Posttraumatická stresová porucha (F43.1) může tomuto typu poruchy osobnosti předcházet.
Změny osobnosti po:
. zkušenostech z koncentračního tábora
. pohromách
. protrahovaném působení:
  . zajetí s hrozící možností býti zabit
  . vystavení situaci ohrožující život‚ oběti terorismu
  . mučení
Nepatří sem:posttraumatická stresová porucha (F43.1)
. 1Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
Změny osobnosti‚ trvající alespoň 2 roky‚ přičítatelné traumatickému zážitku z prodělané těžké
psychiatrické nemoci. Změnu nelze vysvětlit dřívější poruchou osobnosti a je nutno ji
diferencovat od reziduální schizofrenie a jiných stavů neúplného uzdravení z předchozí
duševní nemoci. Tato porucha je charakterizována nadměrnou závislostí a vyžadujícím
postojem k ostatním; přesvědčením o tom‚ že subjekt je chorobou změněn nebo stigmatizován‚
vedoucím k neschopnosti vytvářet a udržovat těsné důvěrné osobní vztahy a k sociální
izolaci; pasivitou redukovanými zájmy a zmenšeným zapojením do dřívějších aktivit volného
času; přetrvávajícími stížnostmi na nemocnost‚ které mohou být spojeny s hypochondrickými
stesky a chováním jako v nemoci; dysforickou nebo labilní náladou‚ která není způsobena
současnou ani dřívější duševní poruchou s reziduálními afektivními symptomy; a signifikantní
újmou v sociálních funkcích a ve fungování v zaměstnání.
. 8Jiné přetrvávající změny osobnosti
Syndrom osobnosti s trvalou bolestí
. 9Přetrvávající změna osobnosti NS
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
Tato položka obsahuje určité poruchy chování‚ které nejsou zařaditelné do jiných položek. Jsou
charakterizované opakovanými činy‚ které nemají žádnou jasnou racionální motivaci‚ nemohou
být ovládány a obecně působí svým nositelům poškozování vlastních zájmů i zájmů jiných
lidí. Osoba hovoří o tom‚ že její chování je spojeno s impulzy k činnosti. Příčina těchto poruch
není pochopitelná a jsou zde seskupeny společně vzhledem k popisným podobnostem
v širším slova smyslu‚ nikoliv však proto‚ že by bylo známo‚ že mají jiné důležité společné rysy.
Nepatří sem:habituální nadměrné požívání alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek
(F10–F19)
zvykové a impulzivní poruchy sexuálního chování (F65.–)
. 0Patologické hráčství
Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na
újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných.
Kompulzivní hráčství
Nepatří sem:nadměrné hráčství u manických pacientů (F30.–)
hráčství a sázení NS (Z72.6)
hráčství u disociální poruchy osobnosti (F60.2)
. 1Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Chování je charakterizováno mnohočetnými činy nebo pokusy o zakládání požárů majetku nebo
jiných objektů bez zřejmého motivu a přetrvávajícím se zabýváním předměty okolo požárů
a hoření. Chování je často sdruženo s pocitem stoupajícího napětí před aktem a intenzivním
vzrušením po jeho provedení.
Nepatří sem:zakládání požárů (při):
. dospělým s disociální poruchou osobnosti (F60.2)
. v intoxikaci alkoholem nebo jinou psychoaktivní látkou (F10–F19)‚ se společnou
  charakteristikou .0 na čtvrtém místě
. jako důvod pozorování pro suspektní duševní poruchu‚ která byla vyloučena
  (Z03.2)
. poruchách chování (F91.–)
. organické duševní poruše (F00–F09)
. schizofrenii (F20.–)
. 2Patologické kradení (kleptomanie)
Porucha‚ při které nemůže osoba opakovaně odolat nutkání ukrást předměty‚ které nejsou
získávány pro osobní použití nebo finanční zisk. Předměty místo toho jsou hromaděny‚
odkládány nebo zničeny. Toto chování je většinou spojeno se stoupajícím pocitem napětí
před tímto činem a pocitem zadostiučinění v průběhu a bezprostředně potom.
Nepatří sem:depresivní porucha s krádežemi (F31–F33)
organické duševní poruchy (F00–F09)
krádeže v obchodech jako důvod k observaci pro podezření z duševní poruchy‚
která byla vyloučena (Z03.2)
. 3Trichotillomanie
Porucha je charakterizovaná patrnou ztrátou vlasů‚ která je způsobena opakovaným selháním
snahy odolat nutkání k vytrhávání vlasů. Vytrhávání si vlasů obvykle předchází stoupající
napětí a je následováno pocitem uvolnění a uspokojení. Tuto diagnózu bychom neměli
stanovit tam‚ kde je nějaký již dříve se vyskytující zánět kůže nebo jestliže je vytrhávání vlasů
způsobeno jako reakce na bludy nebo halucinaci.
Nepatří sem:stereotypní motorická porucha s vytrháváním vlasů (F98.4)
. 8Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
Jiné druhy trvale opakovaného maladaptivního chování‚ které nejsou sekundární
k rozpoznanému psychiatrickému syndromu a kde se zdá‚ že osoba opakovaně selhává ve
snaze odolat puzení se takto chovat. Je tu prodromální období napětí s pocitem uvolnění
v době činu.
Intermitentní explozivní porucha
. 9Nutkavá a impulzivní porucha NS
F64Poruchy pohlavní identity
. 0Transsexualismus
Žádost žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví‚ obvykle spojený s pocitem
nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo s jeho nevhodností‚ a s přáním
chirurgického a hormonálního zásahu‚ aby tělo odpovídalo‚ pokud možno‚ preferovanému
pohlaví.
. 1Transvestitismus dvojí role
Nošení šatů opačného pohlaví pro část vlastní existence‚ aby se užila dočasná zkušenost
členství v opačném pohlaví‚ ale bez přání trvalejší změny pohlaví nebo přidruženého
chirurgického převodu a bez sexuálního vzrušení provázejícího převlékání.
Porucha pohlavní identity v dospívání nebo dospělosti‚ nikoliv transsexuálního typu
Nepatří sem:fetišistický transvestitismus (F65.1)
. 2Porucha pohlavní identity v dětství
Porucha‚ která se prvně projevuje v raném dětství (a v každém případě před pubertou)‚
charakterizovaná přetrvávající intenzivní nespokojeností s daným pohlavím‚ současně
s přáním být (nebo trváním na tom‚ že je) opačného pohlaví. Přetrvává zaměstnávání se
oblečením a činnostmi opačného pohlaví a odmítáním vlastního. Tato diagnóza vyžaduje
hluboké narušení normální sexuální identity; pouhé klukovské chování dívek a dívčí chování
chlapců není pro tuto diagnózu dostatečné. Poruchy sexuální identity u individuí‚ která
dosáhla nebo právě vstupují do puberty‚ by neměla být zařazena sem‚ ale do F66.–.
Nepatří sem:egodystonická sexuální orientace (F66.1)
porucha sexuálního vyzrávání (F66.0)
. 8Jiné poruchy pohlavní identity
. 9Poruchy pohlavní identity NS
Porucha pohlavní role NS
F65Poruchy sexuální preference
Patří sem:parafilie
. 0Fetišismus
Spoléhání na některé neživé předměty jako stimulus pro sexuální vzrušení a sexuální
uspokojení. Mnohé fetiše jsou ve vztahu k lidskému tělu‚ jako oděvní součásti a obuv. Jiné
běžné příklady jsou charakterizovány určitou strukturou‚ jako guma‚ plastické hmoty a kůže.
Fetiše se různí ve své důležitosti pro daného jednotlivce. V některých případech jednoduše
slouží ke zvýšení sexuálního vzrušení‚ které je docilováno normálními cestami (např. má-li na
sobě část oděvu‚ který nosil partner).
. 1Fetišistický transvestitismus
Nošení šatů opačného pohlaví‚ aby se dosáhlo sexuálního vzrušení a aby se vytvořilo vzezření
osoby opačného pohlaví. Fetišistický transvestitismus je odlišen od transsexuálního
transvestitismu svou jasnou souvislostí se sexuálním nabuzením a silným přáním odstranit
oblečení‚ jakmile se dostavil orgasmus a sexuální nabuzení klesá. Může se vyskytovat jako
časnější fáze ve vývoji transsexualismu.
Transvestitický fetišismus
. 2Exhibicionismus
Recidivující nebo přetrvávající tendence ukazovat genitál cizím lidem (obvykle opačného
pohlaví) nebo lidem na veřejných místech bez výzvy nebo záměru intimního kontaktu.
Sexuální vzrušení se obvykle‚ ale ne vždy‚ dostavuje v době expozice a tento čin je obvykle
následován masturbací.
. 3Voyerismus
Vracející se nebo přetrvávající tendence dívat se na osoby v sexuálním nebo intimním chování‚
jako je svlékání‚ aniž o tom pozorovaný objekt ví. Obyčejně vede k sexuálnímu vzrušení
a masturbaci.
. 4Pedofilie
Sexuální preference dětí‚ buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví‚ obvykle
prepubertálního nebo časného pubertálního věku.
. 5Sadomasochismus
Preference sexuální aktivity‚ která zahrnuje působení bolesti‚ ponížení nebo omezování osobní
svobody. Jestliže subjekt raději takovou stimulaci přijímá‚ jde o masochismus‚ jestliže jí sám
provádí‚ pak jde o sadismus. Subjekt často pociťuje sexuální vzrušení jak ze sadistických‚ tak
masochistických aktivit.
Masochismus
Sadismus
. 6Mnohočetné poruchy sexuální preference
Někdy se u jedné osoby vyskytne více než jedna abnormální sexuální preference a žádná není
hlavní. Nejobvyklejší kombinací je fetišismus‚ transvestitismus a sadomasochismus.
. 8Jiné poruchy sexuální preference
Rozmanitost jiných vzorců sexuální preference a aktivity jako obscénní telefonické hovory‚
přitlačování se na lidi v tlačenici na veřejných místech z důvodu sexuální stimulace‚ sexuální
aktivity se zvířaty a vlastní škrcení nebo vyvolávání mozkové anoxie pro větší intenzitu
sexuálního vzrušení.
Frotérství
Nekrofilie
. 9Porucha sexuální preference NS
Sexuální deviace NS
F66Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
Poznámka:Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.
. 0Porucha sexuálního vyzrávání
Pacient si není jistý svou pohlavní totožností nebo sexuální orientací‚ což způsobuje úzkost
a depresi. Nejčastěji je tomu u dospívajících‚ kteří si nejsou jisti‚ jestli jsou homosexuální‚
heterosexuální nebo bisexuální orientace nebo u osob‚ kde po období zjevně stabilní sexuální
orientace‚ často během dlouhotrvajícího vztahu‚ najednou poznají‚ že jejich sexuální orientace
se mění.
. 1Egodystonická sexuální orientace
Pohlavní identita nebo sexuální preference je nepochybná (bud' heterosexuální‚ homosexuální‚
bisexuální‚ prepubertální)‚ ale subjekt si přeje‚ aby byla jiná vzhledem k přidruženým
psychickým a behaviorálním poruchám‚ a může vyhledat léčení‚ aby došlo ke změně.
. 2Porucha sexuálních vztahů
Pohlavní identita nebo sexuální orientace (buď heterosexuální‚ homosexuální nebo bisexuální)
je odpovědná za obtíže ve vytváření nebo udržování vztahů se sexuálním partnerem.
. 8Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
. 9Porucha psychosexuálního vývoje NS
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
. 0Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
Somatické symptomy‚ slučitelné s potvrzenou tělesnou poruchou‚ nemocí nebo neschopností
a původně jí způsobené‚ se stanou přehnanými nebo protrahovanými vzhledem
k psychickému stavu pacienta. Subjekt je obvykle znepokojován svou somaticky způsobenou
bolestí nebo neschopností a často se zabývá obavami‚ které mohou být oprávněné‚ že bolest
nebo neschopnost mohou být protrahované nebo progredující.
Kompenzační neuróza
. 1Záměrná produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somatických nebo
psychických (padělaná porucha)
Subjekt opakovaně předstírá symptomy bez zjevného důvodu a může se dokonce
i sebepoškozovat‚ aby si způsobil symptomy nebo příznaky. Motivace je nejasná‚
pravděpodobně vnitřním důvodem je převzetí role nemocného. Porucha je často
kombinována s výraznou poruchou osobnosti a vztahů.
Syndrom „špitální vši”
Syndrom barona Prášila (Münchhausenův syndrom)
Bloudící pacient
Nepatří sem:umělá dermatitida (L98.1)
osoba předstírající nemoc (se zřejmou motivací) (Z76.5)
. 8Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
Charakterová porucha NS
Porucha vztahů NS
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch