V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE (F80–F89)
Poruchy uvedené pod F80–F89 mají tyto společné vlastnosti: (a) nástup je vždy v kojeneckém věku nebo
v dětství; (b) postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí‚ které mají silný vztah k biologickému zrání
centrální nervové soustavy; a (c) stálý průběh bez remisí a relapsů. Ve většině případů je postižena řeč‚
prostorová orientace a motorická koordinace. Opoždění nebo poškození je obvykle přítomno již velmi
časně‚ může být spolehlivě zjištěno a postupně se mírní s přibývajícím věkem dítěte‚ i když drobnější
defekty často přetrvávají až do dospělého věku.
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
Jsou to poruchy‚ kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stadií.
Tyto stavy nelze přímo přičítat neurologickým abnormalitám nebo poruchám řečového
mechanismu‚ smyslovému poškození‚ mentální retardaci nebo faktorům prostředí. Specifické
vývojové poruchy řeči a jazyka jsou často následovány přidruženými problémy‚ jako jsou
obtíže ve čtení a psaní‚ obtíže v meziosobních vztazích a poruchy emocí a chování.
. 0Specifická porucha artikulace řeči
Vývojová porucha‚ kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku‚ ačkoliv
řečová dovednost je na normální úrovni.
Vývojová:
. fonologická porucha
. porucha artikulace řeči
Dyslalie
Funkční porucha artikulace řeči
Lalie (opakování jedné hlásky)
Nepatří sem:porušení artikulace řeči (způsobené):
. afázií NS (R47.0)
. apraxií (R48.2)
. ztrátou sluchu (H90–H91)
. mentální retardací (F70–F79)
. s vývojovou poruchou řeči:
  . expresivní (F80.1)
  . receptivní (F80.2)
. 1Expresivní porucha řeči
Specifická vývojová porucha‚ při které schopnost dítěte užívat expresivně mluvenou řeč je
zřetelně pod úrovní jeho mentálního věku‚ ale jazykové chápání je normální. Mohou být‚ ale
nemusejí‚ poruchy artikulace.
Vývojová afázie nebo dysfázie‚ expresivní typ
Nepatří sem:získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom) (F80.3)
dysfázie a afázie:
. NS (R47.0)
. receptivní‚ vývojová (F80.2)
elektivní mutismus (F94.0)
mentální retardace (F70–F79)
pervazivní vývojové poruchy (F84.–)
. 2Receptivní porucha řeči
Specifická vývojová porucha‚ kdy chápání řeči dítětem je pod úrovní jeho mentálního věku.
Téměř ve všech případech je také výrazně porušena expresivní řeč a jsou časté též poruchy
tvorby slova a zvuku.
Vrozená neschopnost vnímat sluchem
Vývojová:
. dysfázie nebo afázie‚ receptivní typ
. Wernickeova afázie
Slovní hluchota
Nepatří sem:získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom) (F80.3)
autismus (F84.0–F84.1)
dysfázie a afázie:
. NS (R47.0)
. vývojová‚ expresivní typ (F80.1)
elektivní mutismus (F94.0)
jazykové opoždění způsobené hluchotou (H90–H91)
mentální retardace (F70–F79)
pervazivní vývojové poruchy (F84.–)
. 3Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)
Porucha‚ při které dítě‚ které předtím činilo normální pokrok ve vývoji řeči‚ ztrácí jak receptivní‚ tak
expresivní dovednosti jazyka‚ ale všeobecná inteligence je zachována; nástup poruchy je
spojen s epizodickými abnormalitami EEG a ve většině případů také s epileptickými
záchvaty. Nástup je většinou mezi třemi a sedmi lety‚ se ztrátou dovedností během dní až
týdnů. Časová souvislost mezi objevením záchvatů a ztrátou řeči je poněkud různá v tom‚ že
jedno předchází druhému od několika měsíců ke dvěma létům. Etiologie předpokládá
možnost zánětlivého procesu mozku. Asi dvě třetiny dětí zůstávají s více nebo méně těžkou
receptivní poruchou řeči.
Nepatří sem:afázie (způsobená):
. NS (R47.0)
. autismem (F84.0–F84.1)
. desintegračními poruchami dětství (F84.2–F84.3)
. 8Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
Patlavost
. 9Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
Porucha řeči nebo jazyka NS
F81Specifické vývojové poruchy školních dovedností
Jsou to poruchy‚ kde normální způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje.
Postižení není prostým následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem
mentální retardace a ani není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním
mozku.
. 0Specifická porucha čtení
Hlavním rysem je specifická a výrazná porucha ve vývoji schopnosti číst‚ která není způsobena
pouze mentálním věkem‚ problémy ostrosti zraku nebo nedostačující výukou. Chápání
čteného‚ pochopení čteného slova‚ znalost hlasitého čtení a odpovídat na otázky vyžadující
čtení‚ vše může být postiženo. Se specifickými poruchami čtení jsou často spojeny potíže
s psaním‚ které často zůstávají až do dospívání‚ i když je dosaženo určitého pokroku ve čtení.
V anamnéze zjišťujeme‚ že specifické vývojové poruchy čtení jsou předcházeny poruchou
vývoje řeči nebo jazyka. V období školní docházky jsou často přidruženy poruchy chování
a emocí.
„Čtení pozpátku”
Vývojová dyslexie
Specifická retardace čtení
Nepatří sem:alexie NS (R48.0)
dyslexie NS (R48.0)
sekundární poruchy čtení při emočních poruchách (F93.–)
. 1Specifická porucha psaní a výslovnosti
Hlavní vlastností této poruchy je specifické a výrazné poškození vývoje dovednosti psát‚ aniž by
byla přítomna nějaká specifická porucha čtení‚ a které nelze přičítat pouze nízkému
mentálnímu věku‚ špatnému vidění čteného textu‚ nebo nepostačující výuce. Schopnost orální
výslovnosti a správně vypisovat slova‚ obojí je porušeno.
Specifická retardace schopnosti psaní (bez poruchy čtení)
Nepatří sem:agrafie NS (R48.8)
obtíže s psaním:
. sdružené s poruchou čtení (F81.0)
. vlivem nepostačující výuky (Z55.8)
. 2Specifická porucha počítání
Tato porucha se týká specifické poruchy schopnosti počítat‚ která není vysvětlitelná pouze
mentální retardací nebo nepostačující výukou. Defekt je především v neschopnosti běžného
počítání‚ sčítání‚ odčítání‚ násobení a dělení‚ spíš než abstraktnějších početních úkonů‚ jako je
algebra‚ trigonometrie‚ geometrie nebo vyšší matematika.
Vývojová:
. akalkulie
. porucha aritmetického počítání
. Gerstmannův syndrom
Nepatří sem:akalkulie NS (R48.8)
poruchy počítání:
. spojené s poruchou čtení nebo psaní (F81.3)
. způsobené nepostačující výukou (Z55.8)
. 3Smíšená porucha školních dovedností
Je to nepřesně určená zbytková položka poruch‚ kde je výrazně postiženo jak počítání‚ tak čtení
nebo psaní‚ ale kde tato porucha není vysvětlitelná pouze celkovou mentální retardací nebo
nepostačující výukou. Může být užita pro poruchy‚ které splňují kritéria jak pro F81.2‚ tak pro
F81.0 nebo F81.1.
Nepatří sem:specifická:
. porucha počítání (F81.2)
. porucha čtení (F81.0)
. porucha psaní (F81.1)
. 8Jiná vývojová porucha školních dovedností
Vývojová porucha expresivního psaní
. 9Vývojová porucha školních dovedností NS
Neschopnost získávání znalostí NS
Učení:
. neschopnost NS
. porucha NS
F82Specifická vývojová porucha motorických funkcí
Porucha‚ jejímž hlavním rysem je vážné poškození vývoje motorické koordinace‚ které není
vysvětlitelné celkovou mentální retardací nebo nějakým vrozeným nebo získaným
neurologickým onemocněním. Nicméně ve většině případů ukáže pečlivé klinické vyšetření
zřetelné známky vývojové nervové nezralosti‚ jako jsou choreiformní pohyby nepodepřených
končetin nebo zrcadlové pohyby a jiné současné motorické poruchy‚ včetně známek postižení
jemné a hrubé motorické koordinace.
Syndrom nemotorného dítěte
Vývojová:
. koordinační porucha
. dyspraxie
Nepatří sem:abnormality v držení těla a pohyblivosti (R26.–)
nedostatek koordinace (R27.–)
. sekundární k mentální retardaci (F70–F79)
F83Smíšené specifické vývojové poruchy
Jde o zbytkovou položku pro poruchy‚ kde je určitá směs specifických vývojových poruch řeči
a jazyka‚ školních dovedností a motorické funkce‚ ale žádná nepřevažuje natolik‚ aby byla
hlavní diagnózou. Tato smíšená položka by měla být užita jen tehdy‚ když mezi specifickými
vývojovými poruchami existuje velký překryv. Uvedené poruchy jsou obvykle‚ ale ne vždy‚
současně spojeny s určitým stupněm poruchy kognitivních schopností. Tato položka by tedy
měla být použita tam‚ kde dysfunkce splňují kritéria pro dvě nebo více poruch z položek F80.–
F81.– a F82.
F84Pervazivní vývojové poruchy
Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce
na úrovni komunikace a omezeným‚ stereotypním a opakujícím se souborem zájmů a činností.
Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci.
K vyznačení současné somatické a mentální retardace lze použít dodatkový kód.
. 0Dětský autismus
Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která je definována: (a) přítomností abnormálního nebo
porušeného vývoje‚ manifestujícího se před věkem tří let‚ a (b) charakteristickým typem
abnormální funkce všech tří oblastí psychopatologie‚ kterými jsou reciproční sociální interakce‚
komunikace a opakující se omezené stereotypní chování. K těmto specifickým diagnostickým
rysům dále přistupuje běžně škála dalších nespecifických problémů‚ jako fobie‚ poruchy
spánku a jídla‚ návaly zlosti (temper tantrum) a agrese namířená proti sobě.
Autistická porucha
Infantilní:
. autismus
. psychóza
Kannerův syndrom
Nepatří sem:autistická psychopatie (F84.5)
. 1Atypický autismus
Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která se odlišuje od dětského autismu bud' věkem nástupu‚
nebo tím‚ že nesplňuje všechny tři skupiny požadavků pro diagnostická kritéria. Tato
podpoložka by měla být použita tam‚ kde je abnormální a porušený vývoj až po třetím roku
věku a kde není dostatečně průkazná abnormalita v jedné nebo ve dvou ze tří oblastí
psychopatologie požadované pro diagnózu autismu (porucha reciproční sociální interakce‚
porucha komunikace a opakující se omezené stereotypní chování) i přes přítomnost
charakteristických abnormalit v jiných oblastech. Atypický autismus vzniká často u výrazně
retardovaných jedinců a jedinců s těžkou vývojovou receptivní poruchou řeči.
Atypická dětská psychóza
Mentální retardace s autistickými rysy
K vyznačení mentální retardace lze použít dodatkový kód (F70–F79).
. 2Rettův syndrom
Stav až dosud zjištěný pouze u dívek s obvyklým nástupem ve věku 7-24 měsíců. Po období
časného vývoje‚ probíhajícího normálně‚ se objevuje částečná nebo pozvolná ztráta řeči
a porucha obratnosti při chůzi a užívání rukou‚ současně se zástavou růstu hlavy. Ztráta
účelných pohybů rukou‚ stereotypní kroutivé pohyby rukou a spontánní hyperventilace jsou
charakteristické. Je zastaven vývoj hraní a vývoj sociální‚ ale sociální zájmy mají tendenci se
udržovat. Ataxie trupu a apraxie se začíná vyvíjet od čtyř let a často následují choreoatetoidní
pohyby. Téměř vždy je výsledkem těžká mentální retardace.
. 3Jiná dětská dezintegrační porucha
Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která je charakterizována tím‚ že po období zcela normálního
vývoje následuje trvalá ztráta dříve získaných dovedností v různých oblastech vývoje
průběhem několika měsíců. Typicky je to doprovázeno ztrátou zájmu o okolí‚ stereotypním
motorickým manýrováním a porušenou sociální interakcí a komunikací‚ podobně jako
u autismu. V některých případech může být porucha v určitém spojení s encefalopatií‚ ale
diagnóza by měla být založena na projevech chování.
Infantilní demence
Dezintegrační psychóza
Hellerův syndrom
Symbiotická psychóza
K vyznačení nějakého přidruženého neurologického stavu lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem:Rettův syndrom (F84.2)
. 4Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
Tato porucha je špatně definovatelná s nejistou nozologickou validitou. Položka označuje
skupinu dětí s těžkou mentální retardací (IQ pod 34)‚ jejichž hlavní problém tkví
v hyperaktivitě a v poruchách pozornosti‚ ale i ve stereotypním chování. Po stimulanciích se
nezlepšuje (na rozdíl od dětí s normální inteligencí) a může docházet k těžkým dysforickým
reakcím (někdy doprovázeným psychomotorickou retardací) po podání psychostimulancií
a v dospívání jeví hyperaktivita sklon k nahrazení sníženou aktivitou (což u hyperkinetických
dětí s normální inteligencí nebývá). Tento syndrom je často sdružen s řadou vývojových
opoždění‚ ať již specifických nebo globálních. Do jaké míry je tento typ příznaků způsoben
nízkým IQ nebo organickou chorobou mozku‚ není známo.
. 5Aspergerův syndrom
Porucha nejisté nozologické validity‚ charakterizovaná týmž kvalitativním porušením reciproční
sociální interakce‚ které napodobuje autismus‚ současně s opakujícím se omezeným‚
stereotypním repertoárem zájmů a aktivit. Liší se od autismu hlavně tím‚ že není opoždění ve
vývoji řeči a kognitivních schopnostech. Tato porucha je často spojena se značnou
nemotorností. Abnormality mají velkou tendenci přetrvávat do dospívání a dospělosti.
V časné dospělosti se občas vyskytují psychotické epizody.
Autistická psychopatie
Schizoidní porucha v dětství
. 8Jiné pervazivní vývojové poruchy
. 9Pervazivní vývojová porucha NS
F88Jiné poruchy psychického vývoje
Vývojová agnosie
F89Neurčená porucha psychického vývoje
Poruchy vývoje NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch