VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
SYSTÉMOVÉ ATROFIE POSTIHUJÍCÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU
SOUSTAVU (G10–G14)
G10Huntingtonova nemoc
Huntingtonova chorea
G11Dědičná ataxie
Nepatří sem:dědičná a idiopatická neuropatie (G60.–)
mozková obrna (G80.–)
metabolické poruchy (E70–E90)
. 0Vrozená neprogresivní ataxie
. 1Mozečková (cerebelární) ataxie s časným nástupem
Poznámka:nástup obvykle ve věku do 20 let
Časně začínající cerebrální ataxie s:
. esenciálním třesem
. myoklonem [Huntova ataxie]
. nevýbavnými šlachovými reflexy
Friedreichova ataxie (autozomálně recesivní)
Spinocerebelární ataxie recesivní‚ vázaná na X chromozom
. 2Mozečková (cerebelární) ataxie s pozdním nástupem
Poznámka:nástup obvykle ve věku nad 20 let
. 3Mozečková (cerebelární) ataxie s vadnou reparací DNA
Teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové)
Nepatří sem:Cockayneův syndrom (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)
. 4Dědičná spastická paraplegie
. 8Jiné dědičné ataxie
. 9Dědičná ataxie NS
Dědičná(-ý) cerebelární:
. ataxie NS
. degenerace
. nemoc
. syndrom
G12Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
. 0Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
. 1Jiná zděděná spinální svalová atrofie
Progresivní bulbární obrna v dětství [Faziova–Londeova]
Míšní svalová atrofie:
. forma dospělých
. forma dětská‚ II. typ
. distální
. forma mladistvých‚ III. typ [Kugelbergova–Welanderové]
. skapuloperoneální forma
. 2Nemoci motorického neuronu
Familiární onemocnění motorického neuronu
Laterální skleróza:
. amyotrofická
. primární
Progresivní:
. bulbární obrna
. spinální svalová atrofie
. 8Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
. 9Míšní svalová atrofie NS
G13*Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při
nemocech zařazených jinde
. 0*Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
Karcinomatózní neuromyopatie (C00–C97+)
Sensorická paraneoplastická neuropatie [Dennyho Browna] (C00–D48+)
. 1*Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
Paraneoplastická limbická encefalopatie (C00–D48+)
. 2*Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+E03.–+)
. 8*Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G14Postpoliomyelitický syndrom‚ syndrom po infekční obrně
postpolio syndrom
Nepatří sem:následky poliomyelitidy (B91)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch