IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
ISCHEMICKÉ NEMOCI SRDEČNÍ (I20–I25)
Poznámka:Doba trvání tak‚ jak je uvedena v položkách I21I22I24 a I25‚ se pro nemocnost týká
intervalu‚ který uplynul mezi nástupem ischemického záchvatu a přijetím do péče. Pro
úmrtnost se doba trvání týká intervalu‚ který uplynul mezi nástupem onemocnění a smrtí.
Patří sem:se zmínkou o hypertenzi (I10–I15)
K vyznačení výskytu hypertenze lze použít dodatkový kód.
I20Angina pectoris
. 0Nestabilní angina pectoris
Angina:
. zesilující se
. nově vzniklá
. při menší námaze než dříve (snížení anginózního prahu)
Intermediární koronární syndrom
Preinfarktový syndrom
. 1Angina pectoris s prokázaným spazmem
Angina:
. angiospastická
. Prinzmetalova
. vyvolaná spazmem
. variantní
. 8Jiné formy anginy pectoris
Angina z námahy
Zpomalení koronárního průtoku‚ ”slow flow syndrome”
Stabilní angina
Stenokardie
. 9Angina pectoris NS
Angina:
. NS
. srdeční
Anginózní syndrom
Ischemická bolest hrudníku
I21Akutní infarkt myokardu
Patří sem:infarkt myokardu určený jako akutní nebo s dobou trvání 4 týdny (28 dnů) nebo
méně od nástupu
Nepatří sem:některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)
infarkt myokardu:
. starý (I25.2)
. určený jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než
  28 dnů) od nástupu (I25.8)
. pokračující (I22.–)
syndrom po infarktu myokardu (I24.1)
. 0Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
Transmurální infarkt (akutní):
. přední (stěny) NS
. anteroapikální
. anterolaterální
. anteroseptální
. 1Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Transmurální infarkt (akutní):
. diafragmatické stěny
. spodní (dolní) stěny NS
. inferolaterální
. inferoposteriorní
. 2Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
Transmurální infarkt (akutní):
. apikolaterální
. bazálně-laterální
. horní laterální
. postranní (stěny) NS
. posteriorní – zadní (pravý)
. posterobazální
. posterolaterální
. posteroseptální
. septální NS
. 3Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
Transmurální infarkt myokardu NS
. 4Akutní subendokardiální infarkt myokardu
Infarkt myokardu bez ST elevace
Netransmurální infarkt myokardu NS
. 9Akutní infarkt myokardu NS
Infarkt myokardu (akutní) NS
I22Pokračující infarkt myokardu
Patří sem:infarkt myokardu:
. vracející se – recurrens
. bezprostředně následující – subsequens
. reinfarkt
Poznámka:Pro kódování nemocnosti použijte tuto položku pro infarkt myokardu jakékoliv
lokalizace‚ který se objevil v průběhu 4 týdnů (28 dní) od vzniku předchozího
infarktu.
Nepatří sem:určený jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než
28 dnů) od nástupu (I25.8)
. 0Pokračující infarkt myokardu přední stěny
Pokračující infarkt (akutní):
. přední (stěny) NS
. anteroapikální
. anterolaterální
. anteroseptální
. 1Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
Pokračující infarkt (akutní):
. diafragmatické stěny
. dolní (spodní) stěny NS
. inferolaterální
. inferoposteriorní
. 8Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
Pokračující infarkt myokardu (akutní):
. apiko-laterální
. bazálně-laterální
. horní laterální
. postranní (stěny) NS
. posteriorní-zadní-(pravý)
. posterobazální
. posterolaterální
. posteroseptální
. septální NS
. 9Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
Nepatří sem:uvedené stavy‚ jestliže jsou:
. současné s akutním infarktem myokardu (I21–I22)
. neurčené jako běžné komplikace akutního infarktu myokardu (I31.–I51.–)
. 0Hemoperikard
. 1Defekt předsíňového septa
. 2Defekt komorového septa
. 3Ruptura srdeční stěny
Nepatří sem:s hemoperikardem (I23.0)
. 4Ruptura chordae tendineae
. 5Ruptura papilárního svalu
. 6Trombóza předsíně‚ aurikuly a komory
. 8Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
I24Jiné akutní ischemické choroby srdeční
Nepatří sem:angina pectoris (I20.–)
přechodná ischemie myokardu novorozence (P29.4)
. 0Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
Koronární (arteriální)(venózní):
. embolie nekončící infarktem myokardu
. okluze
. tromboembolie
Nepatří sem:určená jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než
28 dnů) od nástupu (I25.8)
. 1Dresslerův syndrom
Syndrom po infarktu myokardu
. 8Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční
Koronární:
. selhání
. insuficience
. 9Akutní ischemická choroba srdeční NS
Nepatří sem:ischemická nemoc srdeční (chronická) NS (I25.9)
I25Chronická ischemická choroba srdeční
Nepatří sem:kardiovaskulární nemoc NS (I51.6)
. 0Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc‚ takto určená
. 1Aterosklerotická choroba srdeční
Koronární (arteriální):
. aterom
. ateroskleróza
. skleróza
. nemoc
. 2Starý infarkt myokardu
Zhojený infarkt myokardu
Prodělaný infarkt myokardu diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetřením‚ ale
současně nejevící žádné příznaky
. 3Aneuryzma srdce
Aneuryzma:
. murální
. ventrikulární
. 4Aneuryzma a disekce koronární tepny
Získaná koronární arteriovenózní píštěl
Nepatří sem:vrozené aneuryzma koronární (arterie) (Q24.5)
. 5Ischemická kardiomyopatie
. 6Němá ischemie myokardu
. 8Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
Kterýkoliv stav pod I21–I22 a I24.– a určený jako chronický nebo s délkou trvání více než
4 týdny (více než 28 dnů) od nástupu
. 9Chronická ischemická choroba srdeční NS
Ischemická nemoc srdeční (chronická) NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch