IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
CÉVNÍ NEMOCI MOZKU (I60–I69)
Patří sem:se zmínkou o hypertenzi (stavy pod I10 a I15.–)
K vyznačení přítomnosti hypertenze lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem:přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45.–)
nitrolební poranění (S06.–)
cévní demence (F01.–)
I60Subarachnoidální krvácení
Nepatří sem:následky subarachnoidálního krvácení (I69.0)
. 0Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
. 1Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
. 2Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
. 3Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
. 4Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
. 5Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
. 6Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
Mnohočetné postižení nitrolebních tepen
. 7Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
Prasklé (vrozené) kulové aneuryzma NS
Subarachnoidální krvácení z:
. mozkové tepny NS
. spojovací
. 8Jiné subarachnoidální krvácení
Meningeální krvácení
Ruptura arteriovenózní malformace
. 9Subarachnoidální krvácení NS
I61Intracerebrální (nitromozkové) krvácení
Nepatří sem:následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení (I69.1)
. 0Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
Hluboké intracerebrální (nitromozkové) krvácení
. 1Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
Mozkové lalokové krvácení
Povrchové intracerebrální (nitromozkové) krvácení
. 2Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
. 3Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
. 4Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
. 5Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
. 6Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
. 8Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
. 9Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
I62Jiné neúrazové nitrolební krvácení
Nepatří sem:následky nitrolebního krvácení (I69.2)
. 0Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
. 1Neúrazové extradurální krvácení
Neúrazové epidurální krvácení
. 9Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
I63Mozkový infarkt
Patří sem:uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně
truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem
Nepatří sem:následky mozkového infarktu (I69.3)
. 0Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
. 1Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
. 2Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových
tepen
. 3Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
. 4Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
. 5Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
. 6Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou‚ nehnisavou
. 8Jiný mozkový infarkt
. 9Mozkový infarkt NS
I64Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
Cévní mozková příhoda NS
Nepatří sem:následky cévní mozkové příhody (mrtvice) (I69.4)
I65Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící
mozkovým infarktem
Patří sem:embolie tepen: bazilární‚ karotidy‚ vertebrální‚
nekončící mozkovým infarktem
zúžení
obstrukce (úplná)(částečná)
trombóza
Nepatří sem:jestliže je příčinou mozkového infarktu (I63.–)
. 0Okluze a stenóza tepny vertebrální
. 1Okluze a stenóza tepny bazilární
. 2Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
. 3Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
. 8Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
. 9Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
Přívodná mozková tepna NS
I66Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen nekončící mozkovým
infarktem
Patří sem:embolizace střední‚ přední‚ zadní‚ mozkové tepny‚
a tepen mozečkových‚ nekončící‚
mozkovým‚ infarktem
stenóza
obstrukce (kompletní) (částečná)
trombóza
Nepatří sem:jestliže je příčinou mozkového infarktu (I63.–)
. 0Okluze a stenóza střední mozkové tepny
. 1Okluze a stenóza přední mozkové tepny
. 2Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
. 3Okluze a stenóza mozečkových tepen
. 4Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
. 8Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
Okluze a stenóza prostupujících arterií
. 9Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67Jiná cévní onemocnění mozku
Nepatří sem:následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku (I69.8)
. 0Natržení (disekce) mozkových tepen‚ bez roztržení
Nepatří sem:roztržené mozkové tepny (I60.7)
. 1Mozkové aneuryzma – výduť‚ bez roztržení
Mozkové(-á):
. aneuryzma NS
. arteriovenózní píštěl‚ získaná
Nepatří sem:vrozené mozkové aneuryzma‚ bez roztržení (Q28.–)
roztržené mozkové aneuryzma (I60.–)
. 2Mozková ateroskleróza
Aterom mozkových tepen
. 3Progresivní cévní leukoencefalopatie
Binswangerova nemoc
Nepatří sem:podkorová cévní demence (F01.2)
. 4Hypertenzní encefalopatie
. 5Nemoc moyamoya
. 6Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
Nehnisavá trombóza:
. mozkových žil
. nitrolebních žilních splavů
Nepatří sem:jestliže je příčinou infarktu (I63.6)
. 7Mozková arteritida nezařazená jinde
. 8Jiná určená cévní onemocnění mozku
Akutní cerebrovaskulární insuficience NS
Mozková ischemie (chronická)
. 9Cévní onemocnění mozku NS
I68*Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
. 0*Mozková amyloidní angiopatie (E85.–+)
. 1*Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
Mozková arteritida:
. listeriová (A32.8+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
. 2*Mozková arteritida při jiných nemocech zařazených jinde
Mozková arteritida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. 8*Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
Uremická apoplexie při chronickém onemocnění ledvin (N18.5+)
I69Následky cévních nemocí mozku
Poznámka:Položka I69 má být použita pro předchozí epizody stavů I60–I67.1 a I67.4–I67.9
jako příčin následků‚ které samy jsou zařazeny jinde. „Následky” zahrnují stavy‚
které jsou takto nebo jako pozdní následky označeny nebo jsou přítomny jeden
rok nebo více po nástupu příčinného stavu. Nemá se užívat pro chronická
cévní nemocnění mozku. Ta mají být kódována jako I60–I67.
. 0Následky subarachnoidálního krvácení
. 1Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
. 2Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
. 3Následky mozkového infarktu
. 4Následky cévní mozkové příhody (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
. 8Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch