X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J40–J47)
Nepatří sem: cystická fibróza (E84.–)
J40Zánět průdušek (bronchitida) neurčený jako akutní nebo chronický
Poznámka:lze předpokládat‚ že bronchitida pod 15 let věku‚ která není určena jako akutní
nebo chronická‚ je akutní povahy a měla by být zařazena do J20.–
Bronchitida:
. NS
. katarální
. s tracheitidou NS
Tracheobronchitida NS
Nepatří sem:bronchitida:
. alergická NS (J45.0)
. astmatická NS (J45.9)
. chemická (akutní) (J68.0)
J41Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
Nepatří sem:chronická bronchitida:
. NS (J42)
. obstrukční (J44)
. 0Prostá chronická bronchitida
. 1Mukopurulentní chronická bronchitida
. 8Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J42Neurčená chronická bronchitida
Chronická:
. bronchitida NS
. tracheitida
. tracheobronchitida
Nepatří sem:chronická:
. astmatická bronchitida (J44.–)
. bronchitida:
  . prostá a mukopurulentní (J41.–)
  . s obstrukcí dýchacích cest (J44.–)
. emfyzematózní bronchitida (J44.–)
. obstrukční plicní nemoc NS (J44.9)
J43Rozedma plic [emphysema pulmonum]
Nepatří sem:emfyzém:
. způsobený inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů nebo par (J68.4)
. kompenzační (J98.3)
. intersticiální (J98.2)
  . novorozenecký (P25.0)
. mediastinální (J98.2)
. operační (podkožní) (T81.8)
. úrazový podkožní (T79.7)
. s chronickou (obstrukční) bronchitidou (J44.–)
emfyzematózní (obstrukční) bronchitida (J44.–)
. 0Macleodův syndrom
Jednostranný(-á):
. emfyzém
. transparence plic
. 1Panlobulární emfyzém
Panacinózní emfyzém
. 2Centrilobulární emfyzém
. 8Jiný emfyzém
. 9Emfyzém NS
Emfyzém (plic)(pulmonální):
. NS
. bulózní
. vezikulární
Emfyzematózní buly
J44Jiná chronická obstrukční plicní nemoc
Patří sem:chronická(-é):
. bronchitida:
  . astmatická (obstrukční)
  . emfyzematózní
  . s:
    . obstrukcí dýchacích cest
    . emfyzémem
. obstrukční:
  . astma
  . bronchitida
  . tracheobronchitida
Nepatří sem:astma (J45.–)
astmatická bronchitida NS (J45.9)
bronchiektázie (J47)
chronická:
. bronchitida:
  . NS (J42)
  . prostá a mukopurulentní (J41.–)
. tracheitida (J42)
. tracheobronchitida (J42)
emfyzém (J43.–)
nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70)
. 0Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí
Nepatří sem:s chřipkou (J09–J11)
. 1Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací NS
. 8Jiná určená chronická obstrukční plicní nemoc
Chronická bronchitida:
. astmatická (obstrukční) NS
. emfyzematózní NS
. obstrukční NS
Nepatří sem:s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0)
s akutní exacerbací (J44.1)
. 9Chronická obstrukční plicní nemoc NS
Chronická obstrukční:
. nemoc dýchacích cest NS
. nemoc plic NS
J45Astma
Nepatří sem:akutní těžké astma (J46)
chronická astmatická (obstrukční) bronchitis (J44.–)
chronické obstrukční astma (J44.–)
eozinofilní astma (J82)
nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70)
status asthmaticus (J46)
. 0Astma převážně alergické
Alergická:
. bronchitida NS
. rýma s astmatem
Atopické astma
Exogenní astma
Senná horečka s astmatem
. 1Nealergické astma
Idiosynkratické astma
Endogenní nealergické astma
. 8Smíšené astma
Kombinace stavů uvedených v J45.0 a J45.1
. 9Astma NS
Astmatická bronchitida NS
Astma s pozdním nástupem
J46Astmatický stav [status asthmaticus]
Akutní těžké astma
J47Rozšíření průdušek (bronchiektázie)
Bronchioektázie – rozšíření průdušinek
Nepatří sem:vrozené bronchiektázie (Q33.4)
tuberkulózní bronchiektázie (současné onemocnění) (A15–A16)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch