XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY‚ SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ (K00–K14)
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
Nepatří sem:zaklíněné a zadržené zuby (K01.–)
. 0Anodoncie
Hypodoncie
Oligodoncie
. 1Přespočetné zuby
Čtvrtý molár
Distomolár
Mesiodens
Nadbytečné zuby
Paramolár
. 2Abnormality velikosti a tvaru zubů
Dens:
. evaginatus
. in dente
. ivaginatus
Fúze splývání zubů
Geminace – zdvojení
Konkrescence – srůstání
Klínovité‚ kónické zuby
Perly ve sklovině
Makrodoncie
Mikrodoncie
Taurodontismus
Tuberculum paramolare
Nepatří sem:tuberculum Carabelli‚ které se považuje za normální variaci a nemusí se kódovat
. 3Skvrnité zuby
Zubní fluoróza
Skvrnitost skloviny
Nefluoridové opacity ve sklovině
Nepatří sem:depozita (povlaky) na zubech (K03.6)
. 4Poruchy tvorby zubů
Aplázie a hypoplázie zubního cementu
Hypoplázie skloviny (novorozenecká)(postnatální)(prenatální)
Odontodysplasia regionalis
Rozštěpení – dilacerace zubu
Turnerův zub
Nepatří sem:Hutchinsonovy zuby a morušovité moláry při vrozené syfilidě (A50.5)
skvrnité zuby (K00.3)
. 5Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis
Odontogenesis
Dysplázie zuboviny
Skořápkovité zuby
. 6Poruchy erupce zubů
Vrozený zub
Novorozenecký
Předčasná dentice
Předčasné:
. prořezávání zubu
. vylučování dočasného (dětského) zubu
Zadržený (perzistující) dočasný (dětský) zub
. 7Syndrom prořezávání zubů
. 8Jiné poruchy vývoje zubů
Barevné změny během tvorby zubu
Vnitřní zbarvení zubu NS
. 9Poruchy vývoje zubů NS
Poruchy odontogeneze NS
K01Zaklíněné a zadržené zuby
Nepatří sem:zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů
(K07.3)
. 0Zaklíněné zuby
Zaklíněný zub je zub‚ který se nemůže prořezat‚ bez překážky od jiného zubu
. 1Zadržené (retinované) zuby
Zadržený (retinovaný) zub je zub‚ který se nemůže prořezat pro překážku od jiného zubu
K02Zubní kaz [caries dentis]
. 0Kaz omezený na zubní sklovinu
Léze bílé skvrny (počínající kaz)
. 1Kaz zuboviny (dentinu)
. 2Kaz zubního cementu
. 3Zastavený zubní kaz
. 4Odontoklázie
Melanodontia infantile
Melanodontoclasia
. 5Zubní kaz s obnažením dřeně
. 8Jiné zubní kazy
. 9Zubní kaz NS
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
Nepatří sem:zubní kaz (K02.–)
skřípání zuby NS (bruxismus‚ brygmus) (F45.8)
. 0Nadměrné ožvýkání [attritio excessiva] zubů
Opotřebení:
. aproximální zubů
. okluzní
. 1Abraze zubů
Abraze způsobená:
. čistěním zubů
. habituální
. z povolání
. rituální
. tradiční
Klínový defekt NS
. 2Eroze zubů
Eroze zubů:
. NS
. způsobená:
  . dietou
  . drogami a léky
  . trvalým zvracením
. idiopatická
. z povolání
. 3Patologická resorpce zubů
Vnitřní granulom dřeně
Resorpce zubu (zevní)
. 4Hypercementóza
Hyperplázie cementu
. 5Ankylóza zubů
. 6Depozita (povlaky) na zubech
Zubní kámen:
. subgingivální
. supragingivální
Depozita (povlaky) na zubech:
. betelové
. černé
. zelené
. zubní povlak – materia alba
. oranžové
. tabákové
Zbarvení zubů:
. NS
. zevní NS
. 7Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
Nepatří sem:depozita (povlaky) na zubech (K03.6)
. 8Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
Citlivá zubovina
Ozářená sklovina
Jestliže jsou způsobeny zářením‚ lze k vyznačení radiace použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 9Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
. 0Zánět zubní dřeně (pulpitida)
Dřeňový – pulpální:
. absces
. polyp
Pulpitida:
. akutní
. chronická (hyperplastická)(vředovitá)
. NS
. nezvratná (ireverzibilní)
. zvratná (reverzibilní)
. 1Nekróza zubní dřeně
Gangréna dřeně
. 2Degenerace zubní dřeně
Dentikly
Dřeňové
. kalcifikace
. kameny
. 3Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
Sekundární nebo nepravidelná zubovina
. 4Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
Akutní apikální periodontitida NS
. 5Chronická apikální periodontitida
Apikální nebo periapikální granulom
Apikální periodontitida NS
. 6Periapikální absces s dutinou
Zubní absces s dutinou
Dentoalveolární
. 7Periapikální absces bez dutiny
Zubní absces NS
Dentoalveolární
Periapikální
. 8Kořenová cysta [cystis radicularis]
Cysta:
. apikální (periodontální)
. periapikální
. reziduální kořenová
Nepatří sem:laterální periodontální cysta (K09.0)
. 9Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci
. 0Akutní zánět dásně [gingivitis acuta]
Nepatří sem:akutní nekrotizující ulcerózní gingivitida (A69.1)
herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida (B00.2)
. 1Chronický zánět dásně [gingivitis chronica]
Gingivitida (chronická):
. NS
. deskvamativní
. hyperplastická
. prostá marginální
. vředovitá
. 2Akutní periodontitida
Akutní perikoronitida
Parodontální absces
Periodontální absces
Nepatří sem:akutní apikální periodontitida (K04.4)
periapikální absces bez dutiny (K04.7)
periapikální absces s dutinou (K04.6)
. 3Chronická periodontitida
Chronická perikoronitida
Periodontitida:
. NS
. komplexní
. prostá
. 4Periodontóza
Juvenilní periodontóza
. 5Jiné periodontální nemoci
. 6Periodontální nemoc NS
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Nepatří sem:atrofie bezzubého alveolárního hřebene (K08.2)
gingivitida:
. NS (K05.1)
. akutní (K05.0)
. chronická (K05.1)
. 0Ústup dásně (recese gingivy)
Recese gingivy (generalizovaná)(lokalizovaná)(poinfekční)(pooperační)
. 1Zbytnění dásně
Gingivální fibromatóza
. 2Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
Hyperplázie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění (protézová hyperplázie)
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Fibrózní epulis
Vlající hřeben
Epulis gigantocellularis
Periferní granulom z obrovských buněk
Pyogenní granulom dásně
. 9Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
K07Dentofaciální anomálie (včetně vad skusu)
Nepatří sem:hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (Q67.4)
jednostranná kondylární hyperplázie nebo hypoplázie (K10.8)
. 0Větší anomálie rozměrů čelistí
Hyperplázie‚ hypoplázie:
. mandibulární
. maxilární
Makrognatie (mandibulární)(maxilární)
Mikrognatie (mandibulární)(maxilární)
Nepatří sem:akromegalie (E22.0)
Robinův syndrom (Q87.0)
. 1Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
Nesouměrnost čelistí
Prognatie (mandibulární) (maxilární)
Retrognatie
. 2Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
Zkřížený skus (přední)(zadní)
Distokluze
Meziokluze
Úchylka střední čáry zubního oblouku
Otevřený skus (přední)(zadní)
Předkus (nadměrný)
. hluboký
. vertikální
. horizontální
Předkus
Zadní lingvální okluze zubů dolní čelisti
. 3Anomálie polohy zubů
Stěsnání zubu nebo zubů
Diastema
Nesprávné postavení
Rotace
Abnormální mezery
Transpozice
Zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů
Nepatří sem:zaklíněný nebo zadržený zub bez nenormální polohy (K01.–)
. 4Vadný skus (malokluze) NS
. 5Funkční dentofaciální abnormality
Abnormální skus
Vadný skus způsobený:
. nenormálním polykáním
. dýcháním ústy
. zlozvyky (kousáním jazyka‚ rtů‚ prstů)
Nepatří sem:bruxismus (F45.8)
skřípání zubů NS (F45.8)
. 6Onemocnění temporomandibulárního kloubu
Costenův komplex nebo syndrom
Porucha činnosti temporomandibulárního kloubu
Lupavý kloub
Dysfunkční bolestivý syndrom temporomandibulárního kloubu
Nepatří sem:běžné:
. vymknutí temporomandibulárního kloubu (S03.0)
. namožení temporomandibulárního kloubu (S03.4)
. 8Jiné dentofaciální anomálie
. 9Dentofaciální anomálie NS
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
. 0Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
. 1Ztráta zubů způsobená úrazem‚ extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
. 2Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
. 3Zadržený zubní kořen
. 8Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
Rozštěp alveolárního výběžku
Zvětšení alveolárního hřebene NS
Nepravidelný alveolární výběžek
Bolest zubů NS
. 9Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
Patří sem:léze prokazující histologické vlastnosti aneuryzmatických cyst i jiných
fibrooseálních poškození
Nepatří sem:kořenová cysta (K04.8)
. 0Vývojové odontogenní cysty
Cysta:
. dentigerózní
. erupční
. folikulární
. gingivální
. laterální periodontální
. primordiální
. 1Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
Cysta:
. ductus nasopalatinus [incisivního kanálu]
. nazolabiální [nazoalveolární]
. 2Jiné cysty čelistí
Cysta čelisti:
. NS
. aneuryzmatická
. hemorragická
. traumatická
Nepatří sem:latentní kostní cysta čelisti (K10.0)
Stafneova cysta (K10.0)
. 8Jiné určené cysty krajiny ústní
Dermoidní cysta úst
Epidermoidní cysta
Lymfoepitelová cysta
Epsteinova perla
. 9Cysta krajiny ústní NS
K10Jiné nemoci čelistí
. 0Vývojové poruchy čelistí
Latentní kostní cysta čelisti
Stafneova cysta
Torus:
. mandibularis
. palatinus
. 1Centrální granulom z obrovských buněk
Granulom z obrovských buněk NS
Nepatří sem:periferní granulom z obrovských buněk (K06.8)
. 2Zánětlivá onemocnění čelistí
Ostitis čelisti (akutní) (chronická) (hnisavá)
Osteomyelitida (novorozenecká)
Osteonekróza (vyvolaná léky) (vyvolaná radiací)
Osteoradionekróza
Periostitida
Sekvestr čelistní kosti
Jestliže jsou způsobeny zářením‚ lze k vyznačení radiace použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 3Alveolitida čelistí
Alveolární ostitida
Suché lůžko
. 8Jiné určené nemoci čelistí
Cherubismus čelisti
Exostóza
Fibrózní dysplázie
Jednostranná kondylární:
. hyperplázie
. hypoplázie
. 9Nemoc čelistí NS
K11Nemoci slinných žláz
. 0Atrofie slinné žlázy
. 1Hypertrofie slinné žlázy
. 2Zánět slinné žlázy (sialoadenitida)
Nepatří sem:epidemická parotitida (B26.–)
uveoparotická horečka [Heerfordtova] (D86.8)
. 3Absces slinné žlázy
. 4Píštěl slinné žlázy
Nepatří sem:vrozená píštěl slinné žlázy (Q38.4)
. 5Sialolitiáza
Kámen slinné žlázy nebo vývodu
Calculus
. 6Mukokéla slinné žlázy
Mukózní:
. retenční cysta slinné žlázy
. extravazální cysta slinné žlázy
Ranula
. 7Poruchy sekrece slin
Hypoptyalismus
Ptyalismus
Xerostomie
Nepatří sem:suchost úst NS (R68.2)
. 8Jiné nemoci slinných žláz
Nezhoubné lymfoepitelové poškození slinné žlázy
Mikuliczova nemoc
Nekrotizující sialometaplázie
Sialektázie
Stenóza slinného vývodu
Striktura
Nepatří sem:sicca syndrom [Sjögrenův] (M35.0)
. 9Nemoc slinné žlázy NS
Sialoadenopatie NS
K12Zánět ústní sliznice [stomatitis] a příbuzná onemocnění
Nepatří sem:cheilitida (K13.0)
cancrum oris (A69.0)
nekrotizující ulcerativní stomatitida (A69.0)
herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida (B00.2)
noma (A69.0)
. 0Recidivující afty
Aftózní stomatitida (velká)(malá)
Bednarovy afty
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Návratný aftózní vřed
Stomatitis herpetiformis
. 1Jiné formy stomatitidy
Stomatitida:
. NS
. z umělého chrupu
. vředovitá
. puchýřnatá
. 2Celulitida a absces úst
Celulitida ústní (spodiny)
Submandibulární absces
Nepatří sem:absces:
. periapikální (K04.6–K04.7)
. periodontální (K05.2)
. peritonzilární (J36)
. slinné žlázy (K11.3)
. jazyka (K14.0)
. 3Zánět ústní sliznice‚ ulcerativní (orální mukositida)
Mukositida (orální) (orofaryngeální):
. NS
. indukovaná léky
. indukovaná zářením
. virová
Použijte dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.)‚ je-li to nutné‚ k identifikaci vnějšího
faktoru.
Nepatří sem:mukositida (vředová‚ ulcerativní):
. trávicí soustavy (vyjma dutiny ústní a orofaryngu) (K92.8)
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
Patří sem:poruchy epitelu jazyka
Nepatří sem:některá onemocnění dásně a alveolárního hřebene (K05–K06)
cysty krajiny ústní (K09.–)
nemoci jazyka (K14.–)
stomatitida a příbuzná onemocnění (K12.–)
. 0Nemoci rtů
Cheilitida – zánět rtů:
. NS
. angulární
. exfoliativní
. žlázový
Cheilodynie
Cheilóza
Perl?che nezařazená jinde
Nepatří sem:ariboflavinóza (E53.0)
cheilitida způsobená poruchami v souvislosti s radiací (L55–L59)
perl?che způsobená:
. kandidózou (B37.8)
. karencí riboflavinu (E53.0)
. 1Kousání tváří a rtů
. 2Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu‚ včetně jazyka
Erytroplakie ústního epitelu‚ včetně jazyka
Leukoedém
Leukokeratosis nicotinica palati
Kuřácké patro
Nepatří sem:vlasatá leukoplakie (K13.3)
. 3Vlasatá leukoplakie
. 4Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
Eozinofilní granulom sliznice ústní
Pyogenní granulom
Verukózní xantom
. 5Ústní podslizniční fibróza
Podslizniční fibróza jazyka
. 6Hyperplázie ústní sliznice z dráždění
Nepatří sem:hyperplázie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění (protézová
hyperplázie) (K06.2)
. 7Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
Fokální orální mucinóza
K14Nemoci jazyka
Nepatří sem:erytroplakie jazyka (K13.2)
místní hyperplázie epitelu
leukoedém
leukoplakie
vlasatá leukoplakie (K13.3)
makroglosie (vrozená) (Q38.2)
podslizniční fibróza jazyka (K13.5)
. 0Zánět jazyka (glositida)
Absces jazyka
Ulcerace (traumatická)
Nepatří sem:atrofická glositida (K14.4)
. 1Mapovitý jazyk
Nezhoubná stěhovavá glositida
Glossitis areata exfoliativa
. 2Glossitis rhombica mediana
. 3Hypertrofie jazykových papil
Černý chlupatý jazyk
Lingua villosa nigra
Povleklý jazyk
Hypertrofie listových papil
. 4Atrofie jazykových papil
Atrofická glositida
. 5Lingua plicata
Rozpukaný jazyk
Zbrázděný
Skrótální
Nepatří sem:vrozená fisura jazyka (Q38.3)
. 6Glosodynie
Glosopyróza
Bolestivý jazyk
. 8Jiné nemoci jazyka
Atrofie jazyka
Zvětšení
Hypertrofie
Vroubkování
. 9Nemoc jazyka NS
Glosopatie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch