XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
KOPŘIVKA A ERYTÉM (L50–L54)
Nepatří sem:Lymeská nemoc (A69.2)
růžovka [rosacea] (L71)
L50Kopřivka [urticaria]
Nepatří sem:alergická kontaktní dermatitida (L23.–)
angioneurotický edém (T78.3)
dědičný angioedém (D84.1)
Quinckeho edém (T78.3)
kopřivka – urticaria:
. obrovská (T78.3)
. novorozenecká (P83.8)
. papulózní (L28.2)
. pigmentosa (Q82.2)
. sérová (T80.6)
. solární (L56.3)
. 0Alergická kopřivka
. 1Idiopatická kopřivka
. 2Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
. 3Dermatografická kopřivka
. 4Vibrační kopřivka
. 5Cholinergická kopřivka
. 6Kontaktní kopřivka
. 8Jiná kopřivka
Urticaria:
. chronická
. rekurentní‚ periodická (recidivující)
. 9Kopřivka NS
L51Multiformní erytém [erythema multiforme]
. 0Nebulózní erythema multiforme
. 1Bulózní erythema multiforme
Stevensův–Johnsonův syndrom
. 2Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
. 8Jiný erythema multiforme
. 9Erythema multiforme NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
Nepatří sem:erytém:
. z ohně (L59.0)
. způsobený vnějšími činiteli ve styku s kůží (L23–L25)
. při intertrigu (L30.4)
. 0Toxický erytém
K vyznačení zevního agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:novorozenecký toxický erytém (P83.1)
. 1Erythema annulare centrifugum
. 2Erythema marginatum
. 3Jiný chronický obrazcový erytém
. 8Jiné určené erytémové stavy
. 9Erytémový stav NS
Erytém NS
Erytrodermie NS
L54*Erytém při nemocech zařazených jinde
. 0*Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
. 8*Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch