XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ (M30–M36)
Patří sem:autoimunitní onemocnění
. NS
. systémové
kolagenózy (vaskulární onemocnění)
. NS
. systémové
Nepatří sem:antifosfolipidový syndrom (D68.6)
autoimunitní onemocnění jednotlivých orgánů nebo buněčných typů (kódujte do odpovídající
položky)
M30Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
. 0Polyarteritis nodosa
. 1Polyarteritida s postižením plic [Churgova–Straussova]
Alergická granulomatózní angiitida
. 2Juvenilní polyarteritida
. 3Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
. 8Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
Syndrom přesahující polyangiitidy
M31Jiné nekrotizující vaskulopatie
. 0Hypersenzitivní angiitida
Syndrom Goodpastureův
. 1Trombotická mikroangiopatie
Trombotická trombocytopenická purpura
. 2Letální granulom střední čáry
. 3Wegenerova granulomatóza
Granulomatóza s polyangiitidou s:
. postižením jater+ (N08.5*)
. postižením plic+ (J99.1*)
Nekrotizující respirační granulomatóza
. 4Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
. 5Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
. 6Jiná gigantocelulární arteritida
. 7Mikroskopická polyangiitida
Mikroskopická polyarteritida
Nepatří sem:polyarteritis nodosa (M30.0)
. 8Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
Vaskulitida hypokomplementemická
. 9Nekrotizující vaskulopatie NS
M32Systémový lupus erythematodes
Nepatří sem:lupus erythematodes (discoides) (NS) (L93.0)
. 0Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1+Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
Libmanova–Sacksova nemoc (I39.–*)
Lupózní perikarditida (I32.8*)
Systémový lupus erythematodes s postižením:
. ledvin (N08.5*N16.4*)
. plic (J99.1*)
. 8Jiné formy systémového lupus erythematodes
. 9Systémový lupus erythematodes NS
M33Dermatopolymyozitida
. 0Juvenilní dermatomyozitida
. 1Jiná dermatomyozitida
. 2Polymyozitida
. 9Dermatopolymyozitida NS
M34Systémová skleróza
Patří sem:sklerodermie
Nepatří sem:sklerodermie:
. ohraničená (L94.0)
. novorozenecká (P83.8)
. 0Progresivní systémová skleróza
. 1CR(E)ST syndrom
Kombinace kalcinózy‚ Raynaudova fenomenu‚ ezofageální dysfunkce‚ sklerodaktylie‚
teleangiektázie.
. 2Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné formy systémové sklerózy
Systémová skleróza s:
. postižením plic+ (J99.1*)
. myopatií+ (G73.7*)
. polyneuropatií+ (G63.5*)
. 9Systémová skleróza NS
M35Jiné systémové postižení pojivové tkáně
Nepatří sem:reakční perforující kolagenóza (L87.1)
. 0[Sjögrenův] sicca syndrom
Sjögrenův syndrom s:
. keratokonjuktivitidou+ (H19.3*)
. postižením plic+ (J99.1*)
. myopatií+ (G73.7*)
. ledvinnými tubulo-intersticiálními poruchami+ (N16.4*)
. 1Jiné přesahující syndromy
Smíšené onemocnění pojivové tkáně
Nepatří sem:syndrom přesahující polyangiitidy (M30.8)
. 2Behçetova nemoc
. 3Revmatická polymyalgie
Nepatří sem:revmatická polymyalgie s gigantocelulární arteritidou (M31.5)
. 4Difuzní (eozinofilní) fasciitida
. 5Multifokální fibroskleróza
. 6Recidivující panikulitida [Weberova–Christianova]
Nepatří sem:panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. 7Syndrom hypermobility
Familiární ochablost vazů
Nepatří sem:syndrom Ehlersův–Danlosův (Q79.6)
ochablost vazů NS (M24.2)
. 8Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
. 9Systémová postižení pojivové tkáně NS
Autoimunitní nemoc (systémová) NS
Kolagenní (cévní) nemoc NS
M36*Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:artropatie při nemocech zařazených jinde (M14.–*)
. 0*Dermato(poly)myozitida při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
. 1*Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
Artropatie při:
. leukemii (C91–C95+)
. zhoubné histiocytóze (C96.8+)
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. 2*Artropatie hemofilická (D66–D68+)
. 3*Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50–D76+)
Nepatří sem:artropatie při Henochově(–Schönleinově) purpuře (M36.4*)
. 4*Artropatie při hypersenzitivních reakcích zařazených jinde
Artropatie při Henochově(–Schönleinově) purpuře (D69.0+)
. 8*Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
Systémové postižení pojivové tkáně při:
. hypogamaglobulinemii (D80.–+)
. ochronóze (E70.2+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch