XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
NEMOCI GLOMERULŮ (N00–N08)
Použijte dodatkový kód‚ je-li potřeba‚ k vyznačení přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–).
Lze použít dodatkový kód k vyznačení vnější příčiny (Kapitola XX.) nebo přítomnosti akutního (N17) nebo
nespecifikovaného (N19) selhání ledvin.
Nepatří sem:postižení ledvin při hypertenzi (I12.–)
Následující charakteristiky podpoložek na čtvrtém místě označují morfologické změny a jsou určeny pro
použití s položkami N00–N07. Podpoložky .0–.8 nemohou být běžně použity‚ jestliže nebyly výslovně
zjištěny (např. renální biopsií nebo autopsií). Třímístné položky odpovídají klinickým syndromům.
. 0Menší glomerulární abnormalita
Postižení minimálními změnami
. 1Ložiskové a segmentální glomerulární léze
Fokální a segmentální:
. hyalinóza
. skleróza
Fokální glomerulonefritida
. 2Difuzní membranózní glomerulonefritida
. 3Difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
. 4Difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
. 5Difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Membranoproliferativní glomerulonefritida‚ typu 1 a 3 nebo NS
. 6Nemoc denzních depozit
Membranoproliferativní glomerulonefritida‚ typ 2
. 7Difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Extrakapilární glomerulonefritida
. 8Jiné
Proliferativní glomerulonefritida NS
. 9NS
N00Akutní nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:akutní:
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
. onemocnění ledvin NS
Nepatří sem:akutní infekční tubulo-intersticiální nefritida (N10)
neurčený nefritický syndrom (N05.–)
N01Rychle progredující nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:rychle progredující:
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
Nepatří sem:neurčený nefritický syndrom (N05.–)
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:hematurie
. nezhoubná (familiární)(z dětství)
. s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem:hematurie NS (R31)
N03Chronický nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:chronická(-é):
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
Nepatří sem:chronická tubulo-intersticiální nefritida (N11.–)
difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–)
nefritický syndrom NS (N05.–)
N04Nefrotický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:vrozený nefrotický syndrom
lipoidní nefróza
N05Neurčený nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:glomerulární nemoc NS
glomerulonefritida
nefritida
nefropatie NS a onemocnění ledvin NS s morfologickými postiženími .0–.8
stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem:nefropatie NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)
onemocnění ledvin NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)
tubulo-intersticiální nefritida NS (N12)
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:proteinurie (izolovaná)(ortostatická)(přetrvávající) s morfologickými poškozeními
.0–.8 stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem:proteinurie:
. NS (R80)
. Bence-Jonesova (R80)
. gestační (O12.1)
. izolovaná NS (R80)
. ortostatická NS (N39.2)
. přetrvávající NS (N39.1)
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem:Alportův syndrom (Q87.8)
dědičná amyloidní nefropatie (E85.0)
syndrom nehtovité čéšky (Q87.2)
rodinně-dědičná amyloidóza bez neuropatie (E85.0)
N08*Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
Patří sem:nefropatie při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:tubulo-intersticiální onemocnění ledvin při nemocech zařazených jinde (N16.–*)
. 0*Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Glomerulární poruchy při:
. malárii (B52.0+)
. příušnicích (B26.8+)
. schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)
. sepsi (A40–A41+)
. strongyloidóze (B78.–+)
. syfilis (A52.7+)
. 1*Glomerulární poruchy při novotvarech
Glomerulární poruchy při:
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. Waldenströmově makroglobulinemii (C88.0+)
. 2*Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity
Glomerulární poruchy při:
. kryoglobulinemii (D89.1+)
. diseminované intravaskulární koagulaci (defibrinačním syndromu) (D65+)
. hemolyticko-uremickém syndromu (D59.3+)
. Henochově(–Schönleinově) purpuře (D69.0+)
. srpkovité anemii (D57.–+)
. 3*Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2
na čtvrtém místě)
. 4*Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Glomerulární poruchy při:
. amyloidóze (E85.–+)
. Fabryho(–Andersonově) nemoci (E75.2+)
. nedostatku lecitin cholesterol acyltransferázy (E78.6+)
. 5*Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
Glomerulární poruchy při:
. Goodpastureově syndromu (M31.0+)
. granulomatóze s polyangiitidou (M31.3+)
. mikroskopické polyangiitidě (M31.7+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. trombotické trombocytopenické purpuře (M31.1+)
. Wegenerově granulomatóze (M31.3+)
. 8*Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
Glomerulární poruchy při subakutní bakteriální endokarditidě (I33.0+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch