XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY (Q20–Q28)
Q20Vrozené vady srdečních komor a spojení
Nepatří sem:dextrokardie se situs inversus (Q89.3)
zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus (Q89.3)
. 0Společný truncus arteriosus
Truncus arteriosus persistens
. 1Dvojvýtoková pravá komora
Taussigové–Bingův syndrom
. 2Dvojvýtoková levá komora
. 3Ventrikuloarteriální diskordance
Dextrotranspozice aorty
Transpozice velkých cév (úplná)
. 4Dvojvtoková komora
Společná komora
Cor triloculare biatriatum
Jediná komora
. 5Atrioventrikulární diskordance
Korigovaná transpozice (velkých cév)
Levotranspozice
Inverze komor
. 6Izomerismus srdečních oušek
Izomerismus srdečních oušek s asplenií nebo polysplenií
. 8Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
. 9Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
Q21Vrozené vady srdeční přepážky
Nepatří sem:získaný defekt srdečního septa (I51.0)
. 0Defekt komorového septa
. 1Defekt síňového septa
Defekt typu sinus coronarius
Otevřené(-ý) nebo perzistující:
. foramen ovale
. defekt síňového septa typu ostium secundum (II)
Defekt síňového septa typu sinus venosus
. 2Defekt atrioventrikulárního septa
Společný atrioventrikulární kanál
Defekt síňového septa typu ostium primum (I)
. 3Fallotova tetralogie
Defekt komorové přepážky se stenózou nebo atrézii plicní tepny‚ dextropozicí aorty a hypertrofií
pravé komory
. 4Defekt aortopulmonálního septa
Defekt aortálního septa
Aortopulmonální okénko
. 8Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Eisenmengerův defekt
Nepatří sem:Eisenmengerův:
. komplex (I27.8)
. syndrom (I27.8)
Fallotova pentalogie
. 9Vrozená vada srdeční přepážky NS
Defekt (srdeční) přepážky NS
Q22Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně
. 0Atrézie pulmonální chlopně
. 1Vrozená stenóza pulmonální chlopně
. 2Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Vrozená regurgitace chlopně plicní tepny
. 3Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Vrozená vada pulmonální chlopně NS
. 4Vrozená trikuspidální stenóza
Trikuspidální atrézie
. 5Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
. 6Syndrom hypoplastického pravého srdce
. 8Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
. 9Vrozená vada trojcípé chlopně NS
Q23Vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
. 0Vrozená stenóza aortální chlopně
Vrozená aortální:
. atrézie
. stenóza
Nepatří sem:vrozená subaortální stenóza (Q24.4)
syndrom hypoplastického levého srdce (Q23.4)
. 1Vrozená insuficience aortální chlopně
Dvojcípá aortální chlopeň
Vrozená aortální insuficience
. 2Vrozená mitrální stenóza
Vrozená mitrální atrézie
. 3Vrozená mitrální insuficience
. 4Syndrom hypoplastického levého srdce
Atrézie nebo výrazná hypoplázie aortálního ústí s hypoplázií ascendentní aorty a defektním
vývojem levé komory (se stenózou nebo atrézií dvojcípé chlopně)
. 8Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
. 9Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
Q24Jiné vrozené vady srdce
Nepatří sem:endokardiální fibroelastóza (I42.4)
. 0Dextrokardie
Nepatří sem:dextrokardie se situs inversus (Q89.3)
izomerismus srdečních oušek (s asplenií nebo polysplenií) (Q20.6)
zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus (Q89.3)
. 1Levokardie
Poznámka:Poloha srdce v levém hemitoraxu s hrotem umístěným doleva‚ ale se situs
inversus ostatních útrobních orgánů a defekty srdce nebo upravenou
transpozicí velkých cév.
. 2Cor triatriatum
. 3Pulmonální stenóza infundibulární
. 4Vrozená subaortální stenóza
. 5Malformace koronárních cév
Vrozené aneuryzma koronární (arterie)
. 6Vrozená blokáda převodu vzruchů
. 8Jiné určené vrozené vady srdce
Vrozený(-á):
. divertikl levé komory
. malformace:
  . myokardu
  . perikardu
Malpozice srdce
Uhlova malformace srdce
. 9Vrozená vada srdce NS
Vrozená:
. anomálie srdce NS
. nemoc
Q25Vrozené vady velkých arterií
. 0Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
Ductus arteriosus persistens
. 1Koarktace aorty
Koarktace aorty (preduktální)(postduktální)
. 2Atrézie aorty
. 3Stenóza aorty
Supravalvulární aortální stenóza
Nepatří sem:vrozená stenóza aortální chlopně (Q23.0)
. 4Jiné vrozené vady aorty
Chybění aorty
Aplázie
Vrozené(-á)
. aneuryzma
. dilatace
Aneuryzma Valsalvova sinu (perforované)
Zdvojený aortální oblouk (cévní prstenec aortální)
Hypoplázie aorty
Perzistující:
. konvoluce aortálního oblouku
. pravostranný aortální oblouk
Nepatří sem:hypoplázie aorty u syndromu hypoplastického levého srdce (Q23.4)
. 5Atrézie plicní tepny
. 6Stenóza plicní tepny
Supravalvulární pulmonální stenóza
. 7Jiné vrozené vady plicní tepny
Aberantní plicní tepny
Ageneze plicní tepny
Aneuryzma
Anomálie
Hypoplázie
Arteriovenózní plicní aneuryzma
. 8Jiné vrozené vady velkých arterií
. 9Vrozená vada velkých arterií NS
Q26Vrozené vady velkých žil
. 0Vrozená stenóza duté žíly
Vrozená stenóza duté žíly (dolní)(horní)
. 1Perzistující levostranná horní dutá žíla
. 2Totálně anomální napojení plicních žil
. 3Částečně anomální napojení plicních žil
. 4Anomální napojení plicních žil NS
. 5Anomální napojení portálních žil
. 6Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
. 8Jiné vrozené vady velkých žil
Chybějící dutá žíla (dolní)(horní)
Dutá žíla pokračující přes venu azygos
Perzistující levá dorzální kardinální žíla
Scimitar syndrom
. 9Vrozená vada velké žíly NS
Anomálie duté žíly (dolní)(horní) NS
Q27Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy
Nepatří sem:anomálie:
. mozkových cév a přívodných cév mozku (Q28.0–Q28.3)
. koronárních cév (Q24.5)
. plicní tepny (Q25.5–Q25.7)
vrozené aneuryzma sítnice (Q14.1)
hemangiom a lymfangiom (D18.–)
. 0Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
Jediná pupeční arterie
. 1Vrozená stenóza renální arterie
. 2Jiné vrozené vady renální arterie
Vrozená vada renální arterie NS
Mnohočetné renální arterie
. 3Arteriovenózní vady periferních cév
Arteriovenózní aneuryzma
Nepatří sem:získané arteriovenózní aneuryzma (I77.0)
. 4Vrozená flebektázie
. 8Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Aberantní arteria subklavia
Chybění arterie nebo vény nezařazené jinde
Atrézie
Vrozené:
. aneuryzma (periferní)
. zúžení arterie
. varix
. 9Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
Anomálie arterie nebo vény NS
Q28Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Nepatří sem:vrozené aneuryzma:
. NS (Q27.8)
. koronární (Q24.5)
. periferní (Q27.8)
. plicní (Q25.7)
. sítnice (Q14.1)
prasklá:
. mozková arteriovenózní malformace (I60.8)
. malformace přívodních cév mozku (I72.–)
. 0Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Vrozené arteriovenózní aneuryzma (neprasklé)
. 1Jiné malformace přívodných cév mozku
Vrozená:
. malformace přívodných cév mozku NS
. aneuryzma (neprasklé) přívodných cév mozku
. 2Arteriovenózní malformace mozkových cév
Arteriovenózní malformace mozku NS
Vrozené arteriovenózní mozkové aneuryzma (neprasklé)
. 3Jiné malformace mozkových cév
Vrozené:
. mozkové aneuryzma (neprasklé)
. malformace mozkových cév NS
. 8Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Vrozené aneuryzma‚ určené lokalizace nezařazené jinde
. 9Vrozená vada oběhové soustavy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch