XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (Q65–Q79)
Q65Vrozené deformity kyčle
Nepatří sem:lupavý kyčel (R29.4)
. 0Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
. 1Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
. 2Vrozené vykloubení kyčle NS
. 3Vrozená jednostranná subluxace kyčle
. 4Vrozená oboustranná subluxace kyčle
. 5Vrozená subluxace kyčle NS
. 6Nestabilní kyčel
Vykloubitelný kyčel
Subluxovatelný kyčel
. 8Jiné vrozené deformity kyčle
Anteverze krčku kosti stehenní
Vrozená dysplázie acetabula
Vrozená coxa:
. valga
. vara
. 9Vrozená deformita kyčle NS
Q66Vrozené deformity nohou
Nepatří sem:redukční (zkracující) defekty nohou (Q72.–)
získané valgózní deformity (M21.0)
získané varózní deformity (M21.1)
. 0Pes equinovarus
. 1Pes calcaneovarus
. 2Metatarsus varus
. 3Jiné vrozené varózní deformity nohy
Vrozený hallux varus
. 4Pes calcaneovalgus
. 5Vrozená plochá noha
Plochá noha:
. vrozená
. ztuhlá
. spastická (vybočená)
. 6Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Metatarsus valgus
. 7Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]
. 8Jiné vrozené deformity nohou
Koňská noha NS
Kladívkový prst vrozený
Znetvořená noha:
. NS
. asymetrická
Sražený nárt
Svislý talus
. 9Vrozená deformita nohy NS
Q67Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy‚ obličeje‚ páteře a hrudníku
Nepatří sem:vrozené malformační syndromy zařazené pod Q87.–
syndrom Potterové (Q60.6)
. 0Asymetrie obličeje
. 1Stlačený obličej
. 2Dolichocefalie
. 3Plagiocefalie
. 4Jiné vrozené deformity lebky‚ obličeje a čelisti
Prolákliny (deprese) v lebce
Vrozená deviace nosní přepážky
Hemifaciální atrofie nebo hypertrofie
Plochý nebo zahnutý nos‚ vrozený
Nepatří sem:dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)
syfilitický sedlovitý nos (A50.5)
. 5Vrozené deformity páteře
Vrozená skolióza:
. NS
. posturální – postojová
Nepatří sem:dětská idiopatická skolióza (M41.0)
skolióza způsobená vrozenou vadou kostí (Q76.3)
. 6Vpadlý hrudník [pectus excavatum]
Vrozený nálevkovitý hrudník
. 7Pectus carinatum
Vrozený ptačí hrudník
. 8Jiné vrozené deformity hrudníku
Vrozená deformita hrudní stěny NS
Q68Jiné vrozené svalově-kosterní deformity
Nepatří sem:redukční (zkracující) defekty končetin(-y) (Q71–Q73)
. 0Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Vrozená (sternokleidomastoideální) tortikolis
Kontraktura musculi sternocleidomastoidei
Vrozený sternokleidomastoideální nádor
. 1Vrozené deformity ruky
Vrozené znetvoření prstu (paličkovitý prst)
(Vrozená) lopatovitá ruka
. 2Vrozená deformita kolena
Vrozená(-é):
. dislokace kolena
. genu recurvatum
. 3Vrozené zkřivení stehenní kosti
Nepatří sem:anteverze (krčku) stehenní kosti (Q65.8)
. 4Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
. 5Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
. 8Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Vrozená:
. deformita:
  . klíční kosti
  . lokte
  . předloktí
  . lopatky
. dislokace:
  . lokte
  . ramene
Q69Polydaktylie
. 0Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
. 1Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
. 2Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Nadpočetný palec nohy
. 9Polydaktylie NS
Nadpočetný(-é) prst(-y) NS
Q70Syndaktylie
. 0Sloučené prsty ruky
Úplná syndaktylie prstů ruky se synostózou
. 1Blanitě spojené prsty ruky
Prostá syndaktylie prstů ruky bez synostózy
. 2Sloučené prsty nohy
Úplná syndaktylie prstů nohy se synostózou
. 3Blanitě spojené prsty nohy
Prostá syndaktylie prstů nohy bez synostózy
. 4Polysyndaktylie
. 9Syndaktylie NS
Symfalangie NS
Q71Redukční defekty horní končetiny
. 0Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
. 1Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
. 2Vrozené chybění obou předloktí a ruky
. 3Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
. 4Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Manus vara/valga congenita
Manus vara (radialis)
. 5Podélný redukční defekt kosti loketní
. 6Klepetovitá ruka
. 8Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Vrozené zkrácení horní(-ch) končetin(-y)
. 9Redukční defekt horní končetiny NS
Q72Redukční defekty dolní končetiny
. 0Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
. 1Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
. 2Vrozené chybění obou holení a nohou
. 3Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
. 4Podélný redukční defekt stehenní kosti
Ložiskový výpadek v horní části stehenní kosti
. 5Podélný redukční defekt holenní kosti
. 6Podélný redukční defekt lýtkové kosti
. 7Rozštěpená noha
. 8Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Vrozené zkrácení dolní(-ch) končetin(-y)
. 9Redukční defekt dolní končetiny NS
Q73Redukční defekty neurčené končetiny
. 0Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Amelia NS
. 1Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Phocomelia NS
. 8Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Podélné redukční deformity neurčené(-ých) končetin(-y)
Ectromelia NS končetin(-y) NS
Hemimelia NS
Redukční defekt
Q74Jiné vrozené vady končetin(-y)
Nepatří sem:polydaktylie (Q69.–)
redukční defekty končetiny (Q71–Q73)
syndaktylie (Q70.–)
. 0Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního
Přídatné karpální kůstky
Dysostosis cleidocranialis
Vrozená pseudartróza klíční kosti
Makrodaktylie (prstů ruky)
Madelungova deformita
Radioulnární synostóza
Sprengelova deformita
Tříčlánkový palec ruky
. 1Vrozené vady kolena
Vrozené(-á):
. chybění čéšky
. dislokace čéšky (kloubu) kolena
. genu:
  . valgum
  . varum
Zakrnělá (rudimentární) čéška
Nepatří sem:vrozená(-é):
. dislokace kolena (Q68.2)
. genu recurvatum (Q68.2)
syndrom nehtovité čéšky (Q87.2)
. 2Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
Vrozené:
. spojení sakroilického kloubu
. malformace:
  . hlezenního kloubu
  . sakroilického kloubu
Nepatří sem:anteverze (krčku) kosti stehenní (Q65.8)
. 3Arthrogryposis multiplex congenita
. 8Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
. 9Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Vrozená anomálie končetin(-y) NS
Q75Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje
Nepatří sem:vrozené vady obličeje NS (Q18.–)
vrozené malformační syndromy zařazené pod Q87.–
dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)
svalově–kosterní deformity hlavy a obličeje (Q67.0–Q67.4)
vady lebky spojené s vrozenými anomáliemi mozku jako jsou:
. anencefalie (Q00.0)
. encefalokéla (Q01.–)
. hydrocefalus (Q03.–)
. mikrocefalie (Q02)
. 0Kraniosynostóza
Akrocefalie
Nedokonalé spojení lebky
Oxycefalie
Trigonocefalie
. 1Kraniofaciální dysostóza
Crouzonova nemoc
. 2Hypertelorismus
. 3Makrocefalie
. 4Mandibulofaciální dysostóza
Syndrom:
. Franceschettiho
. Treacherův–Collinsův
. 5Okulomandibulární dysostóza
. 8Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Chybění kostí lebky‚ vrozené
Vrozená deformita čela
Platybázie
. 9Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
Vrozená vada:
. obličejových kostí NS
. lebky NS
Q76Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku
Nepatří sem:vrozené svalově–kosterní deformity páteře a hrudníku (Q67.5–Q67.8)
. 0Spina bifida occulta
Nepatří sem:meningokéla (páteřní) (Q05.–)
spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.–)
. 1Klippelův–Feilův syndrom
Syndrom krčního spojení
. 2Vrozená spondylolistéza
Vrozená spondylolýza
Nepatří sem:spondylolistéza (získaná) (M43.1)
spondylolýza (získaná) (M43.0)
. 3Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Hemivertebra‚ srůst nebo špatná segmentace se skoliózou
. 4Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Vrozené(-ý)(-á):
. chybění obratle NS nebo bez spojení se skoliózou
. srůst páteře
. kyfóza
. lordóza
. malformace lumbosakrálního (skloubení)(krajiny)
Hemivertebra
Malformace páteře
Platyspondylie
Nadpočetný obratel
. 5Krční žebro
Nadpočetné žebro v krční krajině
. 6Jiné vrozené malformace žeber
Přídatné žebro
Vrozené(-ý)(-á):
. chybění žebra
. srůst žeber
. malformace žebra NS
Nepatří sem:syndrom krátkého žebra (Q77.2)
. 7Vrozená malformace hrudní kosti
Vrozené chybění hrudní kosti
Sternum bifidum
. 8Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
. 9Vrozená vada kostěného hrudníku NS
Q77Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Nepatří sem:mukopolysacharidóza (E76.0–E76.3)
. 0Achondrogenesis
Hypochondrogenesis
. 1Zhoubné trpaslictví
. 2Syndrom krátkého žebra
Asfyktizující dysplázie hrudníku (Jeuneův syndrom)
. 3Chondrodysplasia punctata
. 4Achondroplázie
Hypochondroplázie
Osteosclerosis congenita
. 5Diastrofická dysplázie
. 6Chondroektodermová dysplázie
Ellisův–van Creveldův syndrom
. 7Spondyloepifyzární dysplázie
. 8Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
. 9Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
Q78Jiné osteochondrodysplázie
. 0Osteogenesis imperfekta
Fragilita kostí
Osteopsatyróza
. 1Polyostotická fibrózní dysplázie
Albrightův(–McCuneův)(–Sternbergův) syndrom
. 2Osteopetróza
Albers Schönbergův syndrom
. 3Progresivní diafyzární dysplázie
Camuratiho–Engelmannův syndrom
. 4Enchondromatóza
Maffucciho syndrom
Ollierova nemoc
. 5Metafyzární dysplázie
Pyleův syndrom
. 6Mnohočetné vrozené exostózy
Diafyzární aklázie
. 8Jiné určené osteochondrodysplázie
Osteopoikilóza
. 9Osteochondrodysplázie NS
Chondrodystrofie NS
Osteodystrofie NS
Q79Vrozené vady svalové a kosterní soustavy nezařazené jinde
Nepatří sem:vrozená (sternokleidomastoideální) tortikolis (Q68.0)
. 0Vrozená brániční kýla
Nepatří sem:vrozená hiátová kýla (Q40.1)
. 1Jiné vrozené vady bránice
Chybění bránice
Vrozená malformace bránice NS
Eventrace bránice
. 2Exomfalos
Omfalokéla – pupečníková kýla
Nepatří sem:pupeční kýla (K42.–)
. 3Gastroschíza
. 4Syndrom zmenšeného břicha
. 5Jiné vrozené vady břišní stěny
Nepatří sem:pupeční kýla (K42.–)
. 6Ehlersův–Danlosův syndrom
. 8Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Chybění:
. svalu
. šlachy
Přídatný sval
Amyotrophia congenita
Vrozené(-á):
. kontrahované vazy
. zkrácená šlacha
Polandův syndrom
. 9Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
Vrozená:
. vada NS svalové a kosterní soustavy NS
. deformita NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch