XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY (R50–R69)
R50Horečka jiného a neznámého původu
Nepatří sem:horečka neznámého původu (během) (u):
. porodu (O75.2)
. novorozence (P81.9)
puerperální pyrexie NS (O86.4)
. 2Horečka způsobená léky
K vyznačení látky lze užít dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.).
. 8Jiná určená horečka
Horečka s třesavkou
Horečka se zimnicí
Trvalá horečka
. 9Horečka NS
Hyperpyrexie NS
Pyrexie NS
Nepatří sem:maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
R51Bolest hlavy NS
Bolest obličeje NS
Nepatří sem:atypická bolest obličeje (G50.1)
migréna a jiné syndromy bolesti hlavy (G43–G44)
neuralgie trojklaného nervu (G50.0)
R52Bolest nezařazená jinde
Patří sem:bolest‚ kterou nelze zařadit do některého orgánu nebo tělesné krajiny
Nepatří sem:syndrom osobnosti s trvalou bolestí (F62.8)
bolest hlavy NS (R51)
bolest:
. břicha (R10.–)
. zad (M54.9)
. prsu (N64.4)
. hrudníku (R07.1–R07.4)
. ucha (H92.0)
. oka (H57.1)
. v kloubu (M25.5)
. v končetině (M79.6)
. lumbální krajiny (M54.5)
. pánve a perinea (R10.2)
. psychogenní (F45.4)
. ramene (M25.5)
. páteře (M54.–)
. hrdla (R07.0)
. jazyka (K14.6)
. zubu (K08.8)
renální kolika (N23)
. 0Akutní bolest
. 1Chronická neztišitelná bolest
. 2Jiná chronická bolest
. 9Bolest NS
Generalizovaná bolest NS
R53Nevolnost a únava
Astenie NS
Slabost:
. NS
. chronická
Celkové zhoršení fyzického stavu
Letargie
Unavenost
Nepatří sem:slabost:
. vrozená (P96.9)
. stařecká (R54)
vyčerpání a únava (způsobená) (v):
. bojem (F43.0)
. nadměrným vynaložením sil (T73.3)
. polohou (T73.2)
. horkem (T67.–)
. neurastenií (F48.0)
. těhotenství (O26.8)
. stařeckou astenií (R54)
únavový syndrom (F48.0)
. postvirový (G93.3)
R54Stáří (senilita)
Vysoký věk bez zmínky o psychóze
Stárnutí
Stařecká:
. astenie
. slabost
Nepatří sem:senilní psychóza (F03)
R55Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)
Omdlení‚ mdloba
Nepatří sem:neurocirkulační astenie (F45.3)
ortostatická hypotenze (I95.1)
neurogenní ortostatická hypotenze (G23.9)
šok:
. NS (R57.9)
. kardiogenní (R57.0)
. komplikující nebo následující:
  . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.3)
  . porod (O75.1)
. pooperační (T81.1)
záchvat Adamsův–Stokesův (I45.9)
synkopa:
. karotického sinu (G90.0)
. tepelná (z horka) (T67.1)
. psychogenní (F48.8)
bezvědomí NS (R40.2)
R56Křeče nezařazené jinde
Nepatří sem:křeče a záchvaty (při)(u):
. epilepsii (G40–G41)
. novorozence (P90)
. disociativní (F44.5)
. 0Febrilní křeče
. 8Jiné a neurčené křeče
Záchvat‚ křeč NS
Záchvat (křečí) NS
R57Šok nezařazený jinde
Nepatří sem:šok (způsobený):
. anestezií (T88.2)
. anafylaktický (způsobený):
  . NS (T78.2)
  . nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
  . sérem (T80.5)
. komplikující nebo následující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola
  hydatidosa (O00–O07O08.3)
. elektrický (T75.4)
. bleskem (T75.0)
. porodnický (O75.1)
. pooperační (T81.1)
. psychický (F43.0)
. úrazový (T79.4)
syndrom toxického šoku (A48.3)
. 0Kardiogenní šok
. 1Hypovolemický šok
. 2Septický šok
. 8Jiný šok
Endotoxický šok
. 9Šok NS
Selhání periferního oběhu NS
R58Krvácení nezařazené jinde
Krvácení NS
R59Zvětšené mízní uzliny
Patří sem:zvětšené (naběhlé) žlázy
Nepatří sem:zánět mízních uzlin (lymfadenitida):
. NS (I88.9)
. akutní (L04.–)
. chronická (I88.1)
. mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)
. 0Lokalizované zvětšení mízních uzlin
. 1Celkové zvětšení mízních uzlin
Lymfadenopatie NS
Nepatří sem:onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] s přetrvávající generalizovanou
lymfadenopatii (B23.1)
. 9Zvětšené mízní uzliny NS
R60Edém (otok) nezařazený jinde
Nepatří sem:ascites (R18)
hydrops plodu NS (P83.2)
hydrotorax (J94.8)
edém (z):
. angioneurotický (T78.3)
. mozkový (G93.6)
  . způsobený poraněním za porodu (P11.0)
. gestační (O12.0)
. dědičný (Q82.0)
. hrtanu (J38.4)
. podvýživy (E40–E46)
. nosohltanu (J39.2)
. novorozence (P83.3)
. hltanu (J39.2)
. plicní (J81)
. 0Lokalizovaný edém
. 1Celkový edém
. 9Edém NS
Zadržení – retence – tekutin NS
R61Nadměrné pocení (hyperhidróza)
. 0Lokalizovaná hyperhidróza
. 1Generalizovaná hyperhidróza
. 9Hyperhidróza NS
Nadměrné pocení
Noční poty
R62Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nepatří sem:opožděná puberta (E30.0)
. 0Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
Posunutá hranice
Opožděná:
. chůze
. mluva
. 8Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nedostatek (v):
. dosažené hmotnosti
. prospívání (u dítěte) NS
Infantilismus NS
Nedostatečný vzrůst
Opoždění tělesného vývoje
Nepatří sem:nedostatek prospívání u dospělého (R64)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] mající za následek kachektizaci
(B22.2)
opoždění tělesného vývoje způsobené podvýživou (E45)
. 9Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
R63Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
Nepatří sem:bulimie NS (F50.2)
poruchy příjmu potravy neorganického původu (F50.–)
podvýživa (E40–E46)
. 0Anorexie – nechutenství
Ztráta chuti k jídlu
Nepatří sem:mentální anorexie (F50.0)
ztráta chuti k jídlu neorganického původu (F50.8)
. 1Polydipsie
Nadměrná žízeň
. 2Polyfagie
Nadměrný příjem potravy (žravost)
Hyperalimentace NS
. 3Obtížné a špatně vedené krmení
Potíže s krmením NS
Nepatří sem:problémy s krmením u novorozence (P92.–)
poruchy příjmu potravy u dětí neorganického původu (F98.2)
. 4Abnormální ztráta hmotnosti
. 5Dosažení abnormální hmotnosti
Nepatří sem:nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství (O26.0)
obezita (E66.–)
. 6Nedostatečný příjem potravy a vody
nedostatečný příjem potravy a vody (v důsledku zanedbání sebe sama)
Nepatří sem:hladovění v důsledku anorexie (R63.0)
hladovění pro nedostatek potravy (X53)
žíznění pro nedostatek vody (X54)
zanedbání sebe sama NS (R46.8)
. 8Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
R64Kachexie
Nedostatek prospívání u dospělého
Nepatří sem:zhoubná kachexie (C80.–)
nutriční marazmus (E41)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek syndrom
chátrání (B22.2)
R65Syndrom systémové zánětlivé odpovědi
Poznámka:Tato položka nemá být nikdy použita k primárnímu kódování nemocnosti. Užije
se pro mnohočetné kódování pro identifikaci tohoto stavu plynoucího
z jakékoliv příčiny. Kód z jiné kapitoly má být přiřazen první‚ aby určil základní
onemocnění. Pro kódování úmrtnosti viz pokyny v Instrukční příručce MKN-10.
. 0Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu bez orgánového selhání
. 1Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu s orgánovým selháním
Těžká sepse
. 2Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu bez orgánového selhání
. 3Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu s orgánovým selháním
. 9Syndrom systémové zánětlivé odpovědi NS
R68Jiné celkové příznaky a znaky
. 0Hypotermie‚ bez vazby na nízkou okolní teplotu
Nepatří sem:hypotermie (způsobená):
. NS (náhodná) (T68)
. anestezií (T88.5)
. nízkou teplotou okolí (T68)
. novorozence (P80.–)
. 1Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
Nadměrný křik dítěte
Dráždivé dítě
Nepatří sem:novorozenecká mozková dráždivost (P91.3)
syndrom prořezávání zubů (K00.7)
. 2Suchost úst NS
Nepatří sem:suchost úst způsobená:
. dehydratací (E86)
. sicca syndromem [Sjögrenovým] (M35.0)
hypoptyalismus (K11.7)
. 3Paličkovité prsty
Paličkovité nehty
Nepatří sem:vrozené paličkovité prsty (Q68.1)
vrozené paličkovité nehty (Q84.6)
. 8Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
Nemoc NS
Nediagnostikovaná nemoc s neurčenou lokalizací nebo soustavou
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch