XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY (R70–R79)
Nepatří sem:abnormality:
. předporodního screeningu matky (O28.–)
. koagulace (D65–D69)
. lipidů (E78.–)
destiček a trombocytů (D69.–)
. bílých krvinek zařazené jinde (D70–D72)
diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
krvácivé a hematologické poruchy plodu a novorozence (P50–P61)
R70Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity
plazmy
. 0Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
. 1Abnormální viskozita plazmy
R71Abnormality červených krvinek
Abnormální:
. morfologie NS červených krvinek
. objem NS
Anisocytóza
Poikilocytóza
Nepatří sem:anemie (D50–D64)
polycytemie:
. NS (D75.1)
. benigní (familiární) (D75.0)
. novorozenecká (P61.1)
. sekundární (D75.1)
. pravá (D45)
R72Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
Abnormální diferenciální počet leukocytů NS
Nepatří sem:leukocytóza (D72.8)
R73Zvýšená hladina krevní glukózy
Nepatří sem:diabetes mellitus (E10–E14)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
novorozenecké poruchy (P70.0–P70.2)
pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
. 0Abnormální test glukózové tolerance
Diabetes:
. chemický
. latentní
Zhoršená glukózová tolerance
Prediabetes
. 9Hyperglykemie NS
R74Abnormální hladiny enzymů v séru
. 0Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LD]
. 8Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
Abnormální hladina:
. kyselé fosfatázy
. alkalické fosfatázy
. amylázy
. lipázy [triacylglycerollipázy]
. 9Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Nerozhodný nález HIV testu u dětí
Nepatří sem:asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí (O98.7)
R76Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
. 0Zvýšený titr protilátek
Nepatří sem:izoimunizace v těhotenství (O36.0–O36.1)
. postihující plod nebo novorozence (P55.–)
. 1Abnormální reakce na tuberkulinový test
Abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky
. 2Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
Falešně pozitivní Wassermannova reakce
. 8Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
Zvýšená hladina imunoglobulinů NS
. 9Abnormální imunologické nálezy v séru NS
R77Jiné abnormality plazmatických bílkovin
Nepatří sem:poruchy metabolismu plazmatických bílkovin (E88.0)
. 0Abnormalita albuminu
. 1Abnormalita globulinu
Hyperglobulinemie NS
. 2Abnormalita alfafetoproteinu
. 8Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
. 9Abnormalita plazmatické bílkoviny NS
R78Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných
Nepatří sem:poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
(F10–F19)
. 0Nález alkoholu v krvi
Pro upřesnění hladiny alkoholu lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Y90.–).
. 1Nález opiátových drog v krvi
. 2Nález kokainu v krvi
. 3Nález halucinogenů v krvi
. 4Nález jiných drog s možným návykem v krvi
. 5Nález psychotropních látek v krvi
. 6Nález steroidních látek v krvi
. 7Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
. 8Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných
Nález abnormální hladiny lithia v krvi
. 9Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné
R79Jiné abnormální nálezy chemismu krve
Nepatří sem:abnormality tekutin‚ elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (E86–E87)
asymptomatická hyperurikemie (E79.0)
hyperglykemie NS (R73.9)
hypoglykemie NS (E16.2)
. novorozenecká (P70.3–P70.4)
specifické nálezy určující poruchu:
. metabolismu aminokyselin (E70–E72)
. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
. metabolismu lipidů (E75.–)
. 0Abnormální hladina krevních minerálů
Abnormální krevní hladina:
. kobaltu
. mědi
. železa
. hořčíku
. minerálu nezařazeného jinde
. zinku
Nepatří sem:abnormální hladina lithia (R78.8)
poruchy metabolismu minerálů (E83.–)
nutriční karence minerálů (E58–E61)
novorozenecká hypomagnezemie (P71.2)
. 8Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
Abnormální hladina krevních plynů
. 9Abnormální nález chemismu krve NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch