XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ (T51–T65)
Nepatří sem:poleptání (T20–T32)
lokální toxické účinky zařazené jinde (A00–R99)
respirační onemocnění způsobená zevními činiteli (J60–J70)
T51Toxický účinek alkoholu
. 0Etanol
Etylalkohol
Nepatří sem:akutní intoxikace alkoholem nebo „kocovina” (F10.0)
opilost (F10.0)
patologická alkoholová intoxikace (F10.0)
. 1Metanol
Metylalkohol
. 22-propanol
Izopropylalkohol
. 3Přiboudlina
Amylalkohol
Butylalkohol (1-butanol)
Propylalkohol (1-propanol)
. 8Jiné alkoholy
. 9Alkohol NS
T52Toxický účinek organických rozpouštědel
Nepatří sem:halogenované alifatické a aromatické uhlovodíky (T53.–)
. 0Ropné produkty
Benzín
Petrolej
Parafinový olej
Parafinový vosk
Ropný(-á):
. éter
. nafta
. líh
. 1Benzen
Nepatří sem:homology benzenu (T52.2)
nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů (T65.3)
. 2Homology benzenu
Toluen (metylbenzen)
Xylen (dimetylbenzen)
. 3Glykoly
. 4Ketony
. 8Jiná organická rozpouštědla
. 9Organické rozpouštědlo NS
T53Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
. 0Tetrachlormetan
. 1Chloroform
Trichlormetan
. 2Trichloretylen
Trichloreten
. 3Tetrachloretylen
Perchloretylen
Tetrachloreten
. 4Dichlormetan
. 5Chlorofluorouhlovodíky
. 6Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
. 7Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
. 9Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků NS
T54Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
. 0Fenol a jeho homology
. 1Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
. 2Leptavé (žíravé) kyseliny a látky podobné kyselinám
Kyselina:
. chlorovodíková
. sírová
. 3Leptavé (žíravé) alkálie a látky podobné alkáliím
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
. 9Leptavá (žíravá) látka NS
T55Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků – detergencií
T56Toxický účinek kovů
Patří sem:dýmy a páry kovů
kovy ze všech zdrojů‚ kromě léčebných látek
Nepatří sem:arsen a jeho sloučeniny (T57.0)
mangan a jeho sloučeniny (T57.2)
. 0Olovo a jeho sloučeniny
. 1Rtut' a její sloučeniny
. 2Chrom a jeho sloučeniny
. 3Kadmium a jeho sloučeniny
. 4Měd' a její sloučeniny
. 5Zinek a jeho sloučeniny
. 6Cín a jeho sloučeniny
. 7Berylium a jeho sloučeniny
. 8Jiné kovy
Thalium
. 9Kov NS
T57Toxické účinky jiných anorganických látek
. 0Arsen a jeho sloučeniny
. 1Fosfor a jeho sloučeniny
Nepatří sem:organofosfátové insekticidy (T60.0)
. 2Mangan a jeho sloučeniny
. 3Kyanovodík
. 8Jiné určené anorganické látky
. 9Anorganická látka NS
T58Toxický účinek oxidu uhelnatého
Ze všech zdrojů
T59Toxický účinek jiných plynů‚ dýmů a par
Patří sem:aerosolové náplně
Nepatří sem:chlorofluorouhlovodíky (T53.5)
. 0Oxidy dusíku
. 1Oxid siřičitý
. 2Formaldehyd
. 3Slzotvorný plyn
Slzný plyn
. 4Plynný chlor
. 5Plynný fluor a fluorovodík
. 6Sirovodík
. 7Oxid uhličitý
. 8Jiné určené plyny‚ dýmy a páry
. 9Plyny‚ dýmy a páry NS
T60Toxický účinek pesticidů
Patří sem:látky na ochranu dřeva
. 0Organofosfátové a karbamátové insekticidy
. 1Halogenované insekticidy
Nepatří sem:chlorované uhlovodíky (T53.–)
. 2Jiné a nespecifické insekticidy
. 3Herbicidy a fungicidy
. 4Rodenticidy
Nepatří sem:strychnin a jeho soli (T65.1)
. 8Jiné pesticidy
. 9Pesticid NS
T61Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
Nepatří sem:alergická reakce na potravu jako:
. anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. dermatitida (L23.6L25.4L27.2)
. gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–)
toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:
. aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
. kyanidy (T65.0)
. kyanovodík (T57.3)
. rtuť (T56.1)
. 0Otrava rybou Ciguatera
. 1Otrava rybou Scombroid
Histaminu podobný syndrom
. 2Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
. 8Toxický účinek jiné mořské potravy
. 9Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
Nepatří sem:alergická reakce na potravu jako:
. anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. dermatitida (L23.6L25.4L27.2)
. gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–)
toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:
. aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
. kyanidy (T65.0)
. kyanovodík (T57.3)
. rtuť (T56.1)
. 0Požité houby
. 1Požité bobule
. 2Jiné požité části rostlin(-y)
. 8Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
. 9Škodlivá látka požitá jako potrava NS
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
. 0Hadí jed
Jed mořského hada
. 1Jed jiných plazů
Ještěrčí jed
. 2Jed škorpiona
. 3Jed pavouka
. 4Jed jiných členovců
Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
. 5Toxický účinek styku s rybou
Nepatří sem:otrava požitím ryby (T61.0–T61.2)
. 6Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
Medúza
Mořská sasanka
Korýš‚ měkkýš
Hvězdice
Nepatří sem:otrava požitým korýšem‚ měkkýšem (T61.2)
jed mořského hada (T63.0)
. 8Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
Jed obojživelníka
. 9Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminaci potravy
T65Toxický účinek jiných a neurčených látek
. 0Kyanidy
Nepatří sem:kyanovodík (T57.3)
. 1Strychnin a jeho soli
. 2Tabák a nikotin
. 3Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
Anilin (benzenamin)
Nitrobenzen
Trinitrotoluen
. 4Sirouhlík
. 5Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
1‚ 2‚ 3-propanetrioltrinitrát
. 6Nátěry a barvy nezařazené jinde
. 8Toxický účinek jiných určených látek
. 9Toxický účinek neurčené látky
Otrava NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch