XX. kapitola
VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V01–Y98)
Tato kapitola‚ která v předešlých revizích MKN tvořila dodatkovou klasifikaci‚ umožňuje klasifikaci vnějších
příhod‚ okolností a stavů jako příčin poranění a otrav a jiných nepříznivých účinků. Tam‚ kde přichází
v úvahu kód z této kapitoly‚ počítá se s tím‚ že ho bude použito jako doplňku ke kódu z jiné kapitoly
klasifikace (MKN)‚ udávajícímu povahu onemocnění (stavu). Nejčastěji bude stav zařaditelný do kapitoly
XIX. – Poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98). Příčiny smrti by měly být
tabelovány nejraději podle obou kapitol‚ kapitoly XIX. i kapitoly XX. Bude-li se však tabelovat pouze
jedním kódem‚ potom by se měl přednostně použít kód z kapitoly XX. Jiné stavy‚ u nichž může být
uvedeno‚ že jsou způsobeny vnějšími příčinami‚ jsou zařazeny do kapitol I.XVIII. Pro tyto stavy by se
měly kódy z kapitoly XX. použít pouze k poskytnutí dodatkové informace (kódu) pro analýzu
mnohočetných stavů.
Položky pro následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti jsou obsaženy v Y85–Y89.
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
V01–X59NEHODY
V01–V99DOPRAVNÍ NEHODY
V01–V09Chodec zraněný při dopravní nehodě
V10–V19Cyklista zraněný při dopravní nehodě
V20–V29Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě
V30–V39Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě
V40–V49Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě
V50–V59Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při
dopravní nehodě
V60–V69Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V70–V79Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě
V80–V89Jiné nehody při pozemní dopravě
V90–V94Nehody při vodní dopravě
V95–V97Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem
V98–V99Jiné a neurčené dopravní nehody
W00–X59JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
W00–W19Pády
W20–W49Vystavení neživotným mechanickým silám
W50–W64Vystavení životným mechanickým silám
W65–W74Náhodné (u)tonutí a potopení
W75–W84Jiná náhodná ohrožení dýchání
W85–W99Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu
X00–X09Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům
X10–X19Kontakt s horkem a horkými látkami
X20–X29Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami
X30–X39Vystavení přírodním silám
X40–X49Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení
X50–X57Přetížení‚ cestování a strádání
X58–X59Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům
X60–X84ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
X85–Y09NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10–Y34PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35–Y36ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40–Y84KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y40–Y59Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při
léčebném použití
Y60–Y69Nehody u pacientů při zdravotní péči
Y70–Y82Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) při
diagnostickém výkonu nebo léčebné péči
Y83–Y84Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce
pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Y85–Y89NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90–Y98DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
ZAŘAZENÝCH JINDE
KÓD MÍSTA UDÁLOSTI
Následující subkategorie jsou určeny k identifikaci místa události vnější příčiny tam‚ kde je to žádoucí. Kód
místa události má být používán jako dodatečná proměnná ke kódům W00–Y34 klasifikace.
. 0Domov
Byt
Penzion
Obytný parkující karavan (přívěs)
Obytné stavení při zemědělské usedlosti
Hospodářské stavení a půda v domě
Dům (obytný)
Neobvyklé místo bydlení
Soukromá:
. cesta vedoucí k domu
. garáž
. zahrada u domu
. dvůr u domu
Plavecký bazén v soukromém domě či zahradě
Nepatří sem:opuštěný dům (.8)
obytný dům ve výstavbě‚ ale ještě neobydlený (.6)
bydliště ústavní povahy (.1)
. 1Obytná instituce
Domov dětský (mládeže)
Noclehárna
Domov pro nemocné
Útulek pro opuštěné
Vojenský tábor (kasárna)
Dům s ošetřovatelskou péčí
Domov (útulek) pro staré lidi
Sirotčinec (útulek pro sirotky)
Domov důchodců
Vězení
Polepšovna (Diagnostický ústav)
. 2Školy‚ jiné instituce a veřejné správní prostory
Budova (včetně přilehlých pozemků)‚ používaná celou veřejností nebo určitou částí veřejnosti‚
jako např.:
  společenský sál (hala)
  akademická půda (prostor)
  kostel
  kino
  klubový dům
  kolej
  soud
  taneční sál
  denní pečovatelské zařízení
  galerie
  nemocnice
  institut pro vyšší vzdělávání
  dětská školka
  knihovna
  museum
  kabaret
  opera
  poštovní úřad
  veřejná dvorana
  škola (soukromá)(veřejná)(státní)
  divadlo
  universita
  centrum mládeže
Nepatří sem:budova ve výstavbě (.6)
obytná instituce (.1)
sportovní a atletické prostory (.3)
. 3Sportovní a atletické prostory
Basebalové hřiště
Basketbalové hřiště
Kriketové hřiště
Fotbalové hřiště
Golfové hřiště
Tělocvična
Hokejové hřiště
Jezdecká škola (jízdárna)
Kluziště
Kurt pro squash‚ ricochet
Stadion
Plavecký bazén‚ veřejný
Tenisový kurt
Nepatří sem:plavecký bazén nebo tenisový kurt v soukromém domě nebo zahradě (.0)
. 4Ulice a silnice
Dálnice
Komunikace určená pro provoz motorových vozidel
Chodník
Silnice
Krajnice
. 5Prostory obchodu a služeb
Letiště
Banka
Kavárna
Kasino
Garáž (obchodní)
Plynová stanice
Hotel
Trh
Úřad
Čerpací benzínová stanice
Rozhlasová nebo televizní stanice
Restaurace
Stanice služeb
Obchod‚ dílna (obchodní)
Nákupní středisko (tržnice)
Zastávka (autobusu)(železniční)
Sklad (skladiště)
Supermarket - obchodní dům se samoobsluhou
Obchodní dům
Nepatří sem:garáž v soukromém domě (.0)
. 6Prostory průmyslové a stavební
Budova ve výstavbě (každá)
Dok
Suchý dok
Tovární:
. budova
. příslušenství
Plynárna
Průmyslový dvůr
Důl
Ropné vrty a jiná čerpací zařízení
Šachty‚ jámy (uhelné)(štěrkové)(písečné)
Elektrárna (uhelná)(jaderná)(naftová)
Loděnice
Tunel ve výstavbě
Dílna
. 7Zemědělství
Zemědělské (rolnické):
. budovy
. obdělávaná půda
Dobytčí chovné hospodářství (ranč)
Nepatří sem:obytné stavení při zemědělské usedlosti a hospodářské stavení a půda přímo při
domě (.0)
. 8Jiná určená místa
Pláž
Kemp
Průplav
Místo pro karavany NS
Opuštěný dům
Poušť
Doky NS
Les
Přístav
Vrch‚ kopec
Jezero
Bažina‚ blata
Vojenské cvičiště
Hora
Park (zábavní)(veřejný)
Parkoviště
Rybník nebo koupaliště
Prérie
Veřejné místo NS
Železniční trať
Řeka
Moře
Mořské pobřeží
Potok
Močál
Vodní nádrž
Zoologická zahrada
. 9Neurčené místo
KÓD ČINNOSTI – AKTIVITY
Následující kategorie jsou uvedeny pro použití jako samostatná proměnná doplňující kódy V01–Y34
o informaci o aktivitě poraněné osoby v době‚ kdy se událost přihodila. Tato doplňková klasifikace se
nesmí zaměnit s doporučeným označením kategorií určujícím místo události u položek W00–Y34 nebo
být použita místo něj.
. 0Během provozování sportovní činnosti
Tělesný pohyb s popsanými funkčními prvky jako je:
. golf
. jogging
. jízda (na koni‚ na kole)
. lehká atletika
. lyžování
. plavání
. turistika
. vodní lyžování
. 1Během činnosti ve volném čase
Provozování koníčků (hobby)
Činnost ve volném čase se zábavnými prvky‚ jako je návštěva kina‚ taneční zábavy nebo večírku
Účast na schůzích a činnostech dobrovolných organizací
Nepatří sem:sportovní činnosti (.0)
. 2Během výdělečné činnosti
Placená práce (manuální)(odborná)
Čas strávený dopravou do a z těchto činností
Práce za plat‚ prémie a jiné typy výdělku
. 3Během provozování jiných typů prací
Domácí povinnosti jako je:
. péče o děti a příbuzné
. úklid
. vaření
. práce na zahradě
. udržování (vedení) domácnosti
Povinnosti‚ při nichž se normálně nezíská příjem
Vzdělávací činnosti‚ např. účast na školních hodinách a lekcích
Účast na školení
. 4Během odpočinku‚ spánku‚ jídla nebo při zabývání se jinými životně důležitými činnostmi
Osobní hygiena
. 8Během provozování jiných určených činností
. 9Během neurčené činnosti
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7