XXI. kapitola
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI
(Z00–Z99)
OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU
K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM (Z55–Z65)
Z55Problémy spojené se vzděláním a gramotností
Nepatří sem:poruchy psychického vývoje (F80–F89)
. 0Negramotnost a gramotnost nízké úrovně
. 1Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání
. 2Neúspěšné zkoušky
. 3Snížený školní prospěch
. 4Špatné školské (vzdělávací) přizpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky
. 8Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností
Nepřiměřené učení
. 9Problémy spojené se vzděláním a gramotností NS
Z56Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností
Nepatří sem:expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (Z57.–)
problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi (Z59.–)
. 0Nezaměstnanost NS
. 1Změna zaměstnání (výdělečné práce)
. 2Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)
. 3Stresový pracovní řád
. 4Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky
. 5Nevhodná práce
Nesnadné podmínky v zaměstnání (při práci)
. 6Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací
. 7Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)
Z57Expozice rizikovým faktorům v zaměstnání
. 0Vystavení hluku v zaměstnání
. 1Vystavení záření (radiaci) v zaměstnání
. 2Vystavení prachu v zaměstnání
. 3Vystavení jiným vzdušným kontaminacím v zaměstnání
. 4Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v zemědělství
Pevné látky‚ tekutiny‚ plyny nebo páry
. 5Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v jiných než zemědělských odvětvích
Pevné látky‚ tekutiny‚ plyny nebo páry
. 6Vystavení extrémním teplotám v zaměstnání
. 7Vystavení vibracím v zaměstnání
. 8Vystavení jiným rizikovým faktorům v zaměstnání
. 9Vystavení neurčeným rizikovým faktorům v zaměstnání
Z58Problémy spojené s přírodním prostředím
Nepatří sem:expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (při práci) (Z57.–)
. 0Vystavení hluku
. 1Vystavení znečištěnému ovzduší
Nepatří sem:tabákový kouř (Z58.7)
. 2Vystavení znečištěné vodě
. 3Vystavení znečištěné půdě
. 4Vystavení záření (radiaci)
. 5Vystavení jinému znečištění
. 6Nedostatečné zásobování pitnou vodou
Nepatří sem:účinky žízně (T73.1)
. 7Vystavení tabákovému kouři
Pasivní kouření
Nepatří sem:poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku (F17.–)
zneužívání psychoaktivních látek v osobní anamnéze (Z86.4)
užívání tabáku (Z72.0)
. 8Jiné problémy spojené s přírodním prostředím
. 9Problémy spojené s přírodním prostředím NS
Z59Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Nepatří sem:nedostatečné zásobování pitnou vodou (Z58.6)
. 0Bezdomovectví
. 1Nedostatečné bydlení
Nedostatek vytápění
Omezený prostor
Technické závady v příbytku‚ které brání přiměřené péči
Neuspokojivé okolí
Nepatří sem:problémy spojené s přírodním prostředím (Z58.–)
. 2Neshoda se sousedy‚ nájemníky‚ domácími
. 3Problémy spojené se životem v ústavu
Bydlící v internátní škole
Nepatří sem:ústavní výchova (Z62.2)
. 4Nedostatek přiměřené potravy
Nepatří sem:účinky hladu (T73.0)
nevhodná dieta nebo stravovací návyky (Z72.4)
podvýživa (E40–E46)
. 5Extrémní chudoba
. 6Nízký příjem
. 7Nedostatečné sociální zabezpečení a sociální podpora
. 8Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Propadnutí hypotéky
Odloučené obydlí
Problémy s věřiteli
. 9Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi NS
Z60Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím
. 0Problémy přizpůsobení se změnám životního cyklu
Přizpůsobení se odchodu do výslužby (důchodu)
Syndrom prázdného hnízda
. 1Atypická rodičovská situace
Problémy spojené s rodičovskou situací (výchova dětí) osamělého rodiče nebo situací jinou‚ než
jsou dva spolužijící biologičtí rodiče.
. 2Osamělé žití
. 3Obtížné převzetí jiné kultury
Migrace
Sociální přemístění
. 4Společenské vyloučení a zavržení
Vyloučení a zavržení na základě osobních charakteristik jako je neobvyklý tělesný zjev‚ nemoc
nebo chování.
Nepatří sem:terč nepříznivé diskriminace‚ jako např. z rasových či náboženských důvodů
(Z60.5)
. 5Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce
Perzekuce nebo diskriminace‚ vnímaná či skutečná‚ založená na členství v nějaké skupině
(určené barvou kůže‚ náboženstvím‚ etnickým původem atd.) nikoliv na osobních
charakteristikách
Nepatří sem:společenské vyloučení a zavržení (Z60.4)
. 8Jiné problémy spojené se společenským prostředím
. 9Problémy spojené se společenským prostředím NS
Z61Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství
Nepatří sem:syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)
. 0Ztráta láskyplného vztahu v dětství
Ztráta emocionálně těsného vztahu‚ např. k rodiči‚ sourozenci‚ velmi blízkému příteli nebo
milovanému oblíbenému domácímu zvířeti smrtí nebo trvalou nepřítomností či odmítnutím.
. 1Odebrání dítěte z domova
Přijetí do dětského domova či nemocnice nebo jiné instituce‚ které je příčinou psychosociálního
stresu‚ nebo násilné odvedení k činnosti mimo domov na příliš dlouhé období.
. 2Změněné modely rodinných vztahů v dětství
Příchod nové osoby do rodiny vyúsťující v nepříznivou změnu ve vztazích dítěte. Může
zahrnovat nový sňatek rodiče nebo narození sourozence.
. 3Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství
Události‚ vedoucí k negativnímu hodnocení sebe sama u dítěte‚ jako je selhání v úlohách
s vysokým osobním nasazením‚ objevení či odhalení hanebné nebo stigmatizující osobní nebo
rodinné události a jiné ponižující zkušenosti.
. 4Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou z primární podpůrné
skupiny
Problémy spojené s jakoukoliv formou tělesného či jiného kontaktu mezi dospělým členem
domácnosti dítěte a dítětem‚ vedoucího k sexuálnímu vzrušení‚ ať dítě je či není záměrně
zapojeno do sexuálních aktivit (např. kontakt či manipulace s genitáliemi‚ záměrné
obnažování prsů nebo genitálií).
. 5Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou mimo primární
podpůrnou skupinu
Problémy spojené s kontaktem nebo pokusem o kontakt s prsy nebo genitáliemi dítěte či jiné
osoby‚ sexuální obnažení v konfrontaci s dítětem‚ nebo pokus svléknout nebo svést dítě
podstatně starší osobou mimo rodinu dítěte bud' na základě společenského postavení či
stavu‚ nebo proti vůli dítěte.
. 6Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte
Problémy ve vztahu k událostem‚ při nichž bylo dítě v minulosti poraněno kteroukoliv dospělou
osobou v domácnosti v lékařsky významném rozsahu (např. zlomeniny‚ či zjevné podlitiny)
nebo zahrnující abnormální formy násilí (např. bití dítěte tvrdými nebo ostrými předměty‚
popálení nebo připoutání (svázání) dítěte).
. 7Osobní děsivá zkušenost v dětství
Zkušenost vnášející do budoucnosti dítěte hrozbu‚ jako je únos‚ přírodní katastrofy s ohrožením
života‚ poranění s ohrožením vlastního vzezření nebo bezpečnosti‚ nebo svědectví těžkého
úrazu milované osoby.
. 8Jiné negativní životní události v dětství
. 9Negativní životní událost NS
Z62Jiné problémy spojené s výchovou
Nepatří sem:syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)
. 0Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola
Neinformovanost rodičů o tom‚ co dítě dělá‚ nebo kde dítě je; nedostatečná kontrola; nezájem či
nedostatečná snaha zasáhnout‚ když je dítě v nebezpečných situacích.
. 1Nadměrná rodičovská ochrana
Model výchovy ústící v infantilizaci a zamezení samostatného (nezávislého) chování.
. 2Institucionální (ústavní) výchova
Ústavní péče‚ při které jsou rodičovské odpovědnosti do značné míry přebírány některou formou
instituce (jako je kojenecký ústav‚ dětský domov) nebo léčebná péče‚ kdy je dítě příliš dlouhou
dobu v nemocnici‚ zotavovně apod.‚ bez trvalé přítomnosti alespoň jednoho rodiče.
. 3Nepřátelství k dítěti‚ dítě – obětní beránek
Negativní rodičovské chování zvláště specificky zaměřené na dítě jako jedince dlouho
přetrvávající a pronikající do různých způsobů chování dítěte (např. automatické obviňování
dítěte za všechny problémy v domácnosti nebo přisuzování negativních vlastností dítěti).
. 4Emocionální (citové) zanedbání dítěte
Rodič mluvící s dítětem zamítavým či necitlivým způsobem. Nedostatek zájmu o dítě
a pochopení pro jeho obtíže a nedostatek chvály a povzbuzení. Podrážděná reakce rodiče na
úzkostné chování dítěte‚ nedostatek přiměřené přirozené útěchy a emociální vřelosti.
. 5Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově
Nedostatek zkušeností s učením a hrou
. 6Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy
Rodiče nutící dítě‚ aby bylo jiné‚ než je místní norma: nepřiměřené k pohlaví (např. oblékání
chlapce do dívčích šatů)‚ nepřiměřené k věku (např. nucení dítěte‚ aby přebíralo odpovědnosti‚
které přesahují jeho věk)‚ jinak nepřiměřené (např. nucení dítěte‚ aby se zapojilo do
nechtěných nebo příliš obtížných činností).
. 8Jiné určené problémy spojené s výchovou
. 9Problémy spojené s výchovou NS
Z63Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou‚ včetně rodinných
okolností
Nepatří sem:syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)
problémy spojené s:
. negativními životními událostmi v dětství (Z61.–)
. výchovou (Z62.–)
. 0Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)
Neshoda mezi partnery‚ ústící v těžkou a dlouhotrvající ztrátu kontroly‚ generalizaci nepřátelství
či kritických pocitů nebo přetrvávající atmosféru krutého interpersonálního násilí (bití nebo
napadání).
. 1Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni
. 2Nepřiměřená rodinná podpora
. 3Chybění člena rodiny
. 4Zmizení nebo smrt člena rodiny
Předpokládaná smrt člena rodiny
. 5Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem
Odcizení
. 6Závislý příbuzný‚ který potřebuje domácí péči
. 7Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost
Obava (normální) o nemocnou osobu v rodině
Zdravotní problémy v rodině
Nemocný nebo narušený člen rodiny
Izolovaná rodina
. 8Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou
Rodinná neshoda NS
Silně vyjádřená emotivní úroveň v rodině
Nepřiměřená nebo pokřivená komunikace uvnitř rodiny (interfamiliární vztahy)
. 9Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou NS
Z64Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi
. 0Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím
Nepatří sem:dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům
(Z35.7)
. 1Problémy spojené s multiparitou
Nepatří sem:dohled nad těhotenstvím ženy‚ která mnohokrát rodila (Z35.4)
. 2Vyhledávání a přijímání fyzikálních‚ výživových a chemických zásahů‚ o nichž je známo‚
že jsou nebezpečné a škodlivé
Nepatří sem:závislost na látkách – viz Abecední seznam
. 3Vyhledávání a přijímání výchovných a psychologických zásahů‚ o nichž je známo‚ že jsou
nebezpečné a škodlivé
. 4Neshoda s poradci
Neshoda s(-e):
. kurátorem
. sociálním pracovníkem
Z65Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi
Nepatří sem:běžné poranění – viz Abecední seznam
. 0Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění
. 1Uvěznění a jiné zadržení
. 2Problémy spojené s propuštěním z vězení
. 3Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi
Zatčení
Zajištění dítěte nebo pomocné (soudní) řízení
Spor‚ proces
Stíhání
. 4Oběť zločinu a terorismu
Oběť mučení
. 5Vystavení pohromě‚ válce a jiným projevům nepřátelství
Nepatří sem:terč vnímané diskriminace nebo perzekuce (Z60.5)
. 8Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi
. 9Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch