Osobní údaje vedené v registrech a systémech ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je na základě § 70 odst. 3 zákona o zdravotních službách  pověřen správou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), jehož součástí jsou popsány v témže zákoně.

Součásti NZIS

NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS.

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou:

Správcem osobních údajů v Národním registru dárců orgánů, Národním registru osob čekajících na transplantaci orgánů a Národním registru provedených transplantací orgánů je Koordinační středisko transplantací. Společnými správci informačních systémů infekčních nemocí a dalším registrů vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Kromě výše uvedených registrů jsme byli ustanoveni právními předpisy jako správci Informačního systému List o prohlídce zemřelého

Správcem osobních údajů v Národním registru dárců orgánů, Národním registru osob čekajících na transplantaci orgánů a Národním registru provedených transplantací orgánů je Koordinační středisko transplantací. Společnými správci informačních systémů infekčních nemocí a dalším registrů vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Osobní údaje v těchto registrech zpracováváme pouze jako zpracovatelé pro výše uvedené organizace. Za účelem výkonu Vašich práv Vám z důvodu úspory času a nákladů doporučujeme obrátit se přímo na ně.

Proč zpracováváme Vaše údaje?

Bez spolehlivých údajů nelze efektivně a dobře řídit zdravotnictví, ani tvořit odpovídající zdravotní politiku. Díky poskytovaným údajům vytváříme obecní přehled o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb. K tomu nám výrazně napomáhají jednotlivé registry. Zpracované údaje se využívají pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví a různé statistické účely. Díky nim můžeme realizovat a zpracovat výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel, determinantách zdraví, potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby.   

Další informace:

Jaké údaje spravujeme?

V našich registrech vedeme pouze údaje stanoveny právními předpisy. Jedná se především o údaje pacientů, výjimečně jejich rodinných příslušníků (např. novorozenců rodiček) nebo zaměstnavatelů (např. v Národním registru nemocí z povolání), poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, usazených osobách, jež poskytují zdravotní služby v ČR, včetně jejich odborných a statutárních zástupců, zdravotnických pracovníků a dalších osob předávajících data do NZIS. 

Pokud nám zákon výslovně neukládá něco jiného, zpracováváme Vaše údaje pouze v anonymizované nebo pseudonymizované podobě, tedy ve formě, ze které není možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

Do budoucnosti plánujeme identifikační údaje pacientů a dalších osob nahradit anonymním identifikátorem (AIFO), dle kterého nebude možné bez dalšího identifikovat žádnou osobu.

Další informace:

  • O pacientech a příp. jejich rodinných příslušnících vedeme v nezbytném rozsahu identifikační a sociodemografické údaje, údaje o jejich zdravotním stavu a další zákonem stanovené údaje. 
  • O zaměstnavatelích evidujeme pouze nezbytné identifikační, adresní a nezbytné popisné údaje a údaje o jejich zaměstnancích, kteří musí být v registrech uvedeni.
  • O poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a usazenýché osobáchy, jež poskytují zdravotní služby v ČR, vedeme identifikační, kontaktní, adresní údaje a další údaje spjaté s výkonem jejich povoláním, vzděláním apod. 
  • O statutárních a odborných zástupcích evidujeme pouze identifikační, kontaktní a adresní údaje a údaje o poskytovatelích, pro které svou činnost vykonávají.
  • O osobách předávajících údaje do NZIS vedeme pouze nezbytné identifikační údaje a kontaktní údaje (nejčastěji pouze jméno, příjmení, email a přihlašovací údaje).
  • Pro Váš přehled jsme údaje vedené v jednotlivých registrech vypsali zde .

Od koho jsme Vaše osobní údaje obdrželi?

Vaše údaje získáváme především od poskytovatelů zdravotních služeb. Údaje o jednotlivých poskytovatelích zdravotních služeb získáváme rovněž v rámci sběru výkazů na základě Programu statistických zjišťování dle zákona o státní statistické službě. Některé údaje nám ze zákona předávají orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotničtí pracovníci, vzdělávací zařízení (údaje o zdravotnických pracovnících) a příp. další osoby, o kterých to stanoví zákon.

Komu jsou tyto údaje předávány?

Vaše údaje uchováváme zásadně jenom v ÚZIS ČR. V rámci ÚZIS ČR má k údajům vždy přístup jen několik k tomu oprávněných osob, které jsou zavázány povinností mlčenlivosti a veškeré přístupy a operace s těmito daty jsou zabezpečeny a zaznamenávány. Dalším osobám je zpřístupňujeme pouze, pokud jsme tak povinni učinit na základě právního předpisu. Za účelem dodržení všech našich výše uvedených právních povinností, jsou Vaše údaje zpracovávány rovněž externími dodavateli IT služeb, kteří jsou zavázaní povinností mlčenlivosti a musí poskytovat maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.

Výjimku z pravidla neposkytování údajů žádným osobám mimo úzký okruh k tomu oprávněných osob tvoří Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. Tento registr má sloužit pro informování veřejnosti o tom, kdo a kde jim může poskytnout potřebnou péči, a tudíž je z větší části veřejně dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a ÚZIS ČR.

Další informace:

  • Ze zákona mají přístup k údajům v našich registrech především oprávnění pracovníci, kteří registr provozují, vkládají do nich údaje, poskytují pacientovi sledované zdravotní služby nebo jsou zaměstnáni u organizační složky státu nebo instituce, která má ze zákona oprávnění využívat data z konkrétního registru. 
  • Údaje o zdravotnických pracovnících a poskytovatelích zdravotních služeb jsou předávány kromě jím samotným rovněž orgánům veřejné správy, o kterých to stanoví zákon, příslušným komorám, zdravotním pojišťovnám, jejich zaměstnavatelům a organizacím, které jsou editory těchto záznamů.
  • Přesný výčet osob, kterým mohou být poskytovány údaje z Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb naleznete zde a zde .

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle lhůt, které stanovených právní předpisy. Lhůty, po uplynutí kterých jsou údaje anonymizovány v jednotlivých zdravotnických registrech, jsou uvedeny zde

Vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Pokud máte zájem získat informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo se domníváte, že toto zpracování není v pořádku, můžete se obrátit na nás nebo kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mail: poverenec@uzis.cz. Máte mimo jiné právo na přístup k Vašim osobním údajům (tj. právo na informace, zda a které Vaše údaje zpracováváme), také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bohužel, nejsme oprávnění vymazat Vaše údaje po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládá zákon.