Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které zvýší efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt je zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožní i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty budou pilířem a základním referenčním materiálem pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 8 165 917 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní podobu variant zvacích dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů pozitivně ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech. Projekt dále nepřímo podpoří poskytovatele zdravotní péče v jejich snaze o aktivní participaci občanů v ostatních oblastech zdravotnictví, zvláště pak v prevenci méně i více závažných onemocnění s potenciálem pozitivně podpořit politiku zaměstnanosti. V neposlední řadě je cílem snížit rozpočtové náklady ve zdravotnictví a v rezortu práce a sociálních věcí související se zanedbáváním prevence a rezistentním chování vůči preventivním formám vyšetřování.

Dílčí cíle

 1. Návrh metodiky realizace (testování) různých forem zvacích dopisů zasílaných standardně zdravotními pojišťovnami, konkrétně metodiky výběru vhodných kohort občanů (velikost kohort, struktura, hlavní a vedlejší kritéria výběru pro zajištění srovnatelnosti)
 2. Realizace IT zázemí pro výběr oslovených kohort občanů a pro jednotnou implementaci v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Vytvoření databáze doprovodných údajů (zejména charakteristik oslovených občanů) jako základ pro analytickou fázi projektu
 3. Vytvoření matice variant zvacích dopisů na screeningové programy včetně aplikace pokročilé segmentace podle sociodemografických kritérií (věk, velikost sídla bydliště apod.).
 4. Realizace pilotního projektu testujícího různé formy zvacích dopisů a sledujícího realizaci občanů na ně
 5. Kritická analýza dat zaměřená na vyhodnocení úspěšnosti různých testovaných postupů a hodnotící prediktory, či rizikové faktory, spjaté s úspěchem či neúspěchem testovaných forem komunikace
 6. Vytvoření metodického návodu pro obecnou tvorbu zvacích dopisů a jiných edukačních materiálů podporujících aktivní participaci občanů na preventivních zdravotnických programech.

Klíčové aktivity

KA 1: Analýza systému adresného zvaní a identifikace slabých míst

Cílem aktivity je hloubková analýza stávajícího systému zvaní na screeningové programy se zaměřením na datovou analýzu trendů participace na screeningových programech u konkrétních socio-demograficky vymezených skupin obyvatel ČR, na plánování, design a distribuci zvacích dopisů a na identifikaci klíčových slabých míst stávajícího systému zvaní.

KA 2: Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v čr a jejich pre-test

Cílem této aktivity je na základě KA1 identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní, metodicky je popsat. Dále na základě těchto intervencí vytvořit několik druhů a designů zvacích dopisů a otestovat jejich potenciál zvýšit participaci na screeningových programech v pre-testu.

KA 3: Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní 

Cílem této aktivity je otestovat na statisticky robustním vzorku jednotlivé koncepty. Tato aktivita proběhne ve spolupráci ÚZIS ČR (datová analýza a projektové vedení), MZ ČR (projektová podpora) a všeobecné zdravotní pojišťovny i zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (poskytovatelé dat a exekuce rozesílání zvacích dopisů). 

KA 4: Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost

Cílem této aktivity je propojit klíčové aktivity 1–3 a vyhodnotit potenciál aplikace behaviorálních intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení efektivity adresného zvaní a pro navržení doporučení pro resort zdravotnictví, resort práce a sociálních věcí i další resorty veřejné politiky v České republice.

KA 5: Sebeevaluace projektu

Půjde o procesní evaluaci, která vyhodnotí postupy realizace projektu a jejich efekt na dosazení cílů, a dále pak kvalitu projektových výstupů, faktory úspěšné realizace projektu a překonané překážky v průběhu projektu.

Výstupy projektu

Cílem této aktivity identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

 • metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní;
 • souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky vybrané pro použití v hlavním pilotním projektu;
 • realizace pre-testu na definovaném vzorku vybraných skupin;
 • statistická metodika pilotního projektu zahrnující algoritmy výběru cílových skupin z dat pojišťoven, statické nastavení velikosti oslovených segmentů, metodika hodnocení efektu oslovených občanů;
 • hodnotící zpráva průběhu pilotního zasílání zvacích dopisů doplněná o metodické zhodnocení realizovatelnosti za strany zdravotních pojišťoven;
 • finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní
 • edukační kurz;
 • vstupní a závěrečná evaluační zpráva.