Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice s cílem časného postnatálního rozpoznání kritické vrozené srdeční vady.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 16 836 071 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170

Mezi nejvýznamnější kritické vrozené srdeční vady (CCHD) patří koarktace aorty, transpozice velkých cév, hypoplastické levé srdce a totální anomální plicní návrat. Takto postižený novorozenec může být bez kardiologických příznaků a působit zdravým dojmem, avšak po uzávěru ductus arteriosus (i několik dní po propuštění z porodnice) může dojít k dramatické změně jeho zdravotního stavu, spojeným se srdečním selháním. Dítě je pak bezprostředně ohroženo na životě a celá situace může během minut vést k úmrtí. V současné době probíhá v České republice diagnostika CCHD především na úrovni prenatální, nicméně v celé jedné třetině případů zůstává CCHD před porodem neodhalena. Když uvážíme, jak vážné zdravotní následky CCHD způsobuje, je toto číslo velmi vysoké. Následky si však nenese do života pouze novorozené dítě, ale celá rodina. Matka (resp. i ostatní členové rodiny) je pak dle závažnosti zdravotního stavu dítěte velmi traumatizována, často nucena zůstat doma a věnovat se péči o své dítě, stává se ekonomicky neaktivní, postupně upadá do sociální izolace, která vychází z dlouhodobých problémů při opakovaném operačním výkonu, dlouhodobé hospitalizace a z psychické zátěže při těžkém onemocnění nebo smrti dítěte.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověří vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita celého procesu.

Dílčí cíle

  • vytvořit metodické materiály pro realizaci pilotního testování screeningového programu záchytu kritických vrozených srdečních vad (CCHD) u zralých novorozenců na národní úrovni;
  • realizovat pilotní projekt a ověřit nastavení logistiky a účinnosti programu časného záchytu CCHD u cílové kohorty 20 000 novorozenců v 9 neonatologických centrech v průběhu dvou let;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu projektu časného záchytu CCHD u definované kohorty novorozenců ve vztahu k dosažitelným přínosům u cílové populace a sestavit plán realizace programu časného záchytu CCHD u definované kohorty novorozenců v ČR a jeho předložení Národnímu Radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem aktivity je organizačně zajistit realizaci pilotního projektu a vytvoření metodik nutných pro realizaci projektu a pro zajištění jeho reprezentativnosti a reprodukovatelnosti. V rámci aktivity dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, vytvoření metodiky výběru klinických center a k jejich nasmlouvání, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí, a k zaškolení odborných pracovníků.

KA 2: Pilotní projekt

Hlavním cílem aktivity je na vzorku 20 000 novorozenců ověřit proveditelnost a efektivitu organizace časného záchytu CCHD u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie a získat reprezentativní data pro další analýzy. Počet zapojených pacientů je navržen v rozsahu 20 000 novorozenců. Odhad je výsledkem analýzy síly plánovaných statistických šetření; jde o vzorek populačně reprezentativní, přitom ještě logisticky zvládnutelný v rámci realizace projektu. 

KA 3: Vyhodnocení a doporučení

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data z pilotních pracovišť, navrhnout případné metodické korekce a doplnění metodik vydaných v rámci KA1, připravit revizi doporučených postupů pro program časného záchytu CCHD u novorozenců na národní úrovni. Dojde k podrobnému statistickému vyhodnocení dat získaných z pilotního projektu. Součástí vyhodnocení bude podrobná analýza navrženého designu screeningového programu, včetně rozboru problémů a rizik jeho realizace na národní úrovni, analýza získaných dat ohledně získaných informací o zdravotním stavu, návrh minimálních požadavků a vyhodnocení nákladovosti celého projektu.

KA4: Sebeevaluace projektu

Cílem této aktivity je nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude vyšetřeno 20 000 novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • metodika výběru novorozenců pro oslovení jejich rodičů k účasti v projektu, doplněná metodickými materiály pro jejich poučení, včetně informovaného souhlasu;
  • metodika realizace screeningového vyšetření;
  • analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu;
  • podrobná metodika a plán realizace programu časného záchytu CCHD, včetně metodického rozboru problémů a rizik pro jeho realizaci na národní úrovni a analýza nákladové efektivnosti;
  • doporučený diagnostický a klinický postup programu časného záchytu CCHD;
  • komplexní evaluační zpráva.

URL: https://nsc.uzis.cz/zdravesrdicko/