List o prohlídce zemřelého (LPZ)

Aktuality


O registru

Registr / informační systém List o prohlídce zemřelého slouží ke sběru dat o zemřelých a okolnostech úmrtí, zejména pak o příčinách smrti. Data získaná z Listu o prohlídce zemřelého jsou jedním z hlavních podkladů sloužících k vytváření statistiky úmrtnosti a příčin smrti, která je základní součástí monitorování zdravotního stavu populace.

Postup při úmrtí a způsob předávání Listu o prohlídce zemřelého je ošetřen legislativně (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) s účinností od 1. dubna 2012 a novela vyhlášky č. 364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, platná od 1. 1. 2016).

Účel sběru dat

Data z IS LPZ přináší velmi cenné informace zejména o okolnostech úmrtí a jeho příčinách. Tato evidence má rozsáhlé využití. Na jejím základě lze hodnotit a predikovat další vývoj nemocnosti a úmrtnosti, a tím i potřebu a zaměření zdravotní péče, spotřebu léků, hodnotit a podporovat cíleně zaměřený rozvoj diagnostických a léčebných metod, hledat etiologii onemocnění a podmínky, které ji ovlivňují.  Údaje mají široké využití v rámci národní, ale i mezinárodní statistiky. Členské země EU jsou povinny každoročně předávat data o příčinách smrti do mezinárodních databází a organizací, kde slouží jak k monitorování zdravotního stavu a jeho souvislostí, tak k nastavení mezinárodní politiky v nejrůznějších oblastech (zdravotní péče, sociální ochrana apod.).

Zpravodajské jednotky

Data do registru je povinen předávat každý lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, pokud je nařízena pitva, pak také pitvající lékař. Registr zaznamenává všechny případy úmrtí na území ČR, v některých případech i úmrtí obyvatel ČR mimo území ČR, dále pak mrtvě narozené děti.

Subjekty zapojené v rámci sběru a zpracování dat

Poskytovatel zdravotní péče, který provedl prohlídku / pitvu těla zemřelého – vyplní příslušné části LPZ a předá je dle pokynů uvedených ve vyhlášce na příslušná místa určení.

Matrika – na základě Listu o prohlídce zemřelého provádí zápis o úmrtí do Knihy zemřelých (evidence obyvatel) a vyplní statistické Hlášení o úmrtí (formulář Obyv 3-12), který předá Českému statistickému úřadu

Český statistický úřad - pořizuje data LPZ v rozsahu Obyv 3-12 (hlášení, které na základě LPZ část B1 vyplní matrika) a přebírá data LPZ A z ÚZIS. Provádí spojení dat Obyv 3-12 a LPZ A, vypořádává nejasnosti, kóduje příčiny úmrtí pro statistické účely. Data pro statistiky příčin úmrtí předává ÚZIS.

Ústav zdravotnických informací a statistiky – přebírá LPZ A od poskytovatele zdravotní péče v elektronické podobě (dávka xml), pořizuje elektronické záznamy LPZ A předané v listinné podobě, provádí kontrolu údajů, předává data LPZ A do ČSÚ.

Na národní úrovni jsou výstupy z IS LPZ dále předávány a zpracovávány ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, který s jejich využitím vytváří oficiální statistiku příčin smrti, kterou pak publikuje na svých webových stránkách a zajišťuje jejich další předávání uživatelům a mezinárodním organizacím.

ÚZIS data z oficiální statistiky publikuje každoročně v samostatné publikaci Zemřelí.

Legislativa

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli GDPR
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah údajů

Informace o poskytovateli / o lékaři

 • Identifikační číslo (IC) poskytovatele zdravotních služeb
 • Pořadové číslo zařízení (PCZ)
 • Oddělení
 • Jméno a příjmení lékaře, telefon

Základní údaje o zemřelém

 • Mrtvě narozené dítě
 • Osoba s neúplnou identifikací
 • Stáří u osob neznámé totožnosti
 • Rodné číslo zemřelého
 • Číslo pojištěnce
 • Zdravotní pojišťovna
 • Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Státní občanství

Další informace o zemřelém

 • Místo narození
 • Místo trvalého pobytu
 • Nejvyšší ukončené vzdělání
 • Stav
 • Manžel(ka) / partner(ka)

Informace o úmrtí a jeho okolnostech

 • Datum úmrtí
 • Čas úmrtí
 • Datum úmrtí na základě odhadu
 • Místo úmrtí / nálezu těla zemřelého
 • Jedná se o místo: úmrtí / nálezu
 • Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů
 • Návrh prohlížejícího / pitvajícího lékaře
 • Je vyžádána pitva
 • Byla provedena pitva
 • Kde nastalo úmrtí
 • Místo prohlídky / pitvy
 • Datum prohlídky / pitvy

Příčiny smrti

 • Bezprostřední příčina smrti
 • Zprostředkující příčiny smrti
 • Základní příčina smrti
 • Vedlejší příčiny
 • Úmrtí v souvislosti s drogami
 • Typ úmrtí
 • Vnější příčina smrti

Úmrtí matek a dětí do 1 roku věku

 • Datum narození matky
 • Zemřelé těhotné ženy nebo ženy, které rodily či potratily v 365 dnech před smrtí: úmrtí v těhotenství
 • Úmrtí v těhotenství
 • Délka těhotenství
 • Úmrtí při porodu/potratu
 • Úmrtí v šestinedělí
 • Úmrtí v období do 1 roku po porodu či potratu
 • Ukončení těhotenství
 • Místo ukončení těhotenství

Metodika

Způsoby vyplnění a předání Listu o prohlídce zemřelého

List o prohlídce zemřelého je možné vyplnit a předat několika způsoby.

1. Elektronicky

 • předání pomocí elektronické šablony SW 602 – vhodné zejména pro menší poskytovatele, kteří mají jen několik úmrtí měsíčně
 • předání pomocí datové dávky na datové úložiště ÚZIS ČR  –  vhodné pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří provozují informační systém s možností vygenerování souboru XML dle Datového standardu MZ ČR, který může obsahovat více vyplněných LPZ současně.
 • Tento způsob předávání vyžaduje registraci do webové aplikace.Registrace do webové aplikace a znalost přihlašovacího jména a hesla je nutná v obou případech, neboť i šablona vyžaduje při odeslání zadání uživatelského jména a hesla. Registrace je tedy nutným prvním krokem!
  • Přihlášení do vstupního portálu ÚZIS ČR se nachází na adrese https://snzr.uzis.cz/uz/login
  • Poskytovatelé zdravotní péče, kteří doposud neodesílali data prostřednictvím portálu ani elektronické šablony LPZ a nemají přístupové kódy pro odesílání Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), podají Žádost o zpřístupnění aplikace, která musí být podepsána statutárním zástupcem, tedy jeho elektronickým podpisem a odeslána na email uzis@uzis.cz nebo  orazítkována, podepsána a odeslána poštou na adresu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, P.O. BOX 60 a nebo prostřednictvím datové schránky číslo ID: kb9egte.

2. V listinné podobě – tento způsob předávání dat lze využít pouze výjimečně, vhodné zejména pro osoby prohlížející zemřelé přímo v terénu.

 • Část A tiskopisu určenou pro ÚZIS ČR zasílejte na adresu:
  ÚZIS ČR, regionální pracoviště Praha
  Palackého nám. 4
  P.O.BOX 60
  128 01 Praha 2

Elektronická šablona SW602

Tato šablona umožňuje:

 • vyplnění všech částí LPZ, jejich kontrolu (automaticky jsou ve formuláři nastavené určité kontroly a vazby, zajišťující formální správnost obsahu tiskopisu, formulář obsahuje řadu automatických prvků, včetně přednastavených číselníků, určení povinných položek, kontrola před odesláním, zobrazení nápovědy apod.)
 • elektronické předání vyplněného formuláře předepsaným adresátům (pozůstalí, matrika, pohřební služba, patologie, matriční úřad, ÚZIS) formou e-mailu, datové schránky či odeslání na datový portál
 • uložení rozpracovaného záznamu, uložení částečně vyplněné šablony s některými přednastavenými poli pro další využití, uložení formuláře ve formě pdf opatřené elektronickým podpisem lékaře, který lze dále použít pro komunikaci s matričním úřadem,
 • tisk vyplněné listinné podoby formuláře pro další předávání, resp. jeho jednotlivých částí s obsahem odpovídajícím předepsaným formulářům
 • tisk prázdného formuláře k vyplnění

Pro správnou funkci elektronické šablony formuláře „List o prohlídce zemřelého“ je nutné nainstalovat do počítače aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler (požadovaná min. verze: 4.50.20.12.1119), kterou si můžete stáhnout zde: http://www.602.cz/produkty/form_filler/download.

Datová dávka

Data lze na ÚZIS ČR elektronicky předávat formou datových dávek ve formátu .xml, generovaných  z informačních systémů zdravotnických zařízení a odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR.

Předání těchto dat musí splňovat základní požadavky datového standardu, ten je k dispozici zde http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/UZANH.htm.

Kontrolní vazby aplikované na předaná data jsou popsány v tomto přehledu kontrolních vazeb. Pokud předávaná data některé z kontrol nevyhoví, uživatel je zpětně informován prostřednictvím e-mailu o nalezené chybě dle číselníku chyb viz  http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/UZIScis_ChybyVPrijatemSouboruNrz.htm . Odesílatel je povinen kontrolovat, zda jeho data byla úspěšně předána a nebyla systémem odmítnuta.

Listinná podoba

V určitých případech, kdy opravdu není možné předání dat elektronickou formou, lze využít listinnou podobu formuláře. Tato podoba může být využita zejména v terénu pro účely předání LPZ neprodleně pohřební službě, případně pozůstalým a zároveň může posloužit pro záznam podkladů k pozdějšímu vyplnění elektronické verze formuláře pro předání na ÚZIS v elektronické formě.

Ve výjimečných případech lze předávat data o zemřelém na LPZ také na ÚZIS v listinné podobě. V tomto případě bude listinná podoba následně digitalizována pořízením do elektronické šablony formuláře.

Novela vyhlášky 364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, platná od 1.1.2016, vymezuje vzhled Listu o prohlídce zemřelého.

Tiskopisy mají nyní v nabídce např. tyto tiskárny:

Tiskárna Knopp, Tiskárna Bekros, Tiskárna Exprestisk, Medipos

Tištěnou předlohu formuláře lze získat také vytištěním z elektronické šablony.

Výše uvedený vzor tiskopisu je možné využít jako podklady k zadání tisku formulářů s dodržením následujících požadavků: zachování obsahu formuláře, tj. řazení položek, jejich grafické uspořádání a jejich číslování, určení jednotlivých listů, zachování struktury dle uvedeného vzoru. Nezbytnou součástí formuláře musí být i pokyny pro vyplnění. Měnit je možné šířku polí, velikost písma, odsazení apod.

Nakládání s Listem o prohlídce zemřelého

Podle novely vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého se list o prohlídce zemřelého člení na 2 hlavní části – část A a část B.

 • část A je určena pro ÚZIS ČR,
 • část B1 je určena pro matriční úřad,
 • část B2 je určena pro osobu zajišťující pohřbení,
 • část B3 je určena pro pohřební službu.

Postup předávání jednotlivých částí se liší v závislosti na tom, zda je či není navržena pitva.

Pitva není navržena:

 • část A se předává ÚZIS ČR (nejpozději do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého); kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
 • část B, a to
  • část B1 se předává matričnímu úřadu,
  • část B2 se předává osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3 se předává provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Pitva je navržena nebo je povinná ze zákona:

 • Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1 a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).
 • Prohlížející lékař předá části následovně:
  • část A, list 1 – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
  • část B1 (určená pro matriku) – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
  • část B2, list 1 – osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3, list 1 – provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.
 • Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:
  • část A, list 1 a list 2  ÚZIS ČR,
  • část B1 matrice,
  • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Předání části B1 matrice: Matrice předává LPZ vždy pitvající lékař. V případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a  označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.

Metodika vyplnění

Správné vyplnění formuláře a uvedení veškerých požadovaných informací, které jsou prohlížejícímu lékaři známy, je základním předpokladem kvalitního zpracování a využití údajů. Opravdu důležité je:

 • vyplnit maximum informací, které má lékař k dispozici, případně je lze vyčíst z dostupné dokumentace,
 • vyplnit formulář čitelně,
 • uvést identifikaci lékaře pro další případné dotazy a upřesnění ze strany zpracovatele.

V rámci formuláře lze odlišit položky, které jsou zejména administrativního charakteru a dále položky, které jsou především lékařským zhodnocením podmínek a okolností, za nichž došlo k úmrtí.

Administrativní položky:

Důležité je vyplnit všechny základní položky, které má lékař k dispozici, a to zejména:

 • Identifikace zemřelého, vč. RČ, pokud není k dispozici a případ šetří PČR, je vhodné počkat až se ověří totožnost a poté List pro ÚZIS doplnit.
 • Datum úmrtí nebo alespoň odhad. V případě, že datum úmrtí není známo nebo je vymezeno velmi nepřesně, např. duben 2017 nebo 14.–22. červen 2017 a datum bylo určeno odhadem, konečné datum bude určeno soudem. Pro účely elektronického předání LPZ, kdy je nutno uvést  pouze jedno konkrétní datum, se uvede buď horní hranice uvedeného intervalu, tedy např. 30. duben 2017, resp.  22. červen 2017, případně nelze-li tento postup aplikovat, pak datum prohlídky, resp. nálezu těla zemřelého.
 • Místo úmrtí – podrobný popis místa úmrtí (vyžaduje matrika).
 • Zejména u cizinců je důležité doplnit informaci o místě pobytu, je-li k dispozici, neboť tuto informaci nelze tak jako u rezidentů čerpat z evidence obyvatel.
 • Vzdělání, je-li dostupné. Tato informace bohužel není v současné době k dispozici z jiných zdrojů. Úmrtnost je podle vzdělání výrazně diferencována, naděje dožití podle vzdělání se různí, což má zásadní význam např. pro opatření související se sociální ochranou (důchody, sociální dávky apod.).
 • Identifikace lékaře – velice důležitá pro případný další kontakt s lékařem. Je nutné uvést požadované položky, tedy IČ (nezaměnit s IČP) a PČZ (pořadové číslo v rámci IČ) a číslo oddělení (viz číselník zde http://ciselniky.dasta.stapro.cz/ZobrazCiselnik.aspx?Ciselnik=ODDEL&IdSadyUzis=201310), v případě vyplnění v listinné podobě je nutné opatřit tiskopis otiskem razítka, ze kterého jsou požadované identifikační položky jasně čitelné, případně je přímo na formulář vypsat.

Lékařská část:

Pro statistiku příčin smrti je velice důležité správné vyplnění údajů o příčinách úmrtí. Vždy je nutné uvést posloupnost příčin, které vedly ke smrti, a to od základní příčiny až po příčinu bezprostřední, s uvedením všech stavů, které ke smrti přispěly v části II. není vhodné psát stavy, kterými zemřelý trpěl, avšak nevedly ke smrti. K vykazování příčin smrti je v ČR od roku 1994 využívána 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Správné používání této klasifikace při uvádění příčin smrti je důležité pro další zpracování a výběr základní příčiny smrti určené pro tabelaci.

 • Příčinná posloupnost, tzn. že příčiny by na sebe měly navazovat. Pořadí, v jakém jsou dg. na LPZ uvedeny, je důležité!
  • Je jen jedna příčina smrti – použije se, vepíše se do řádku a).
  • Více příčin – řádek a) musí být vyplněn vždy, uvede se zde bezprostřední příčina. Dále se postupuje zpětně od bezprostřední příčiny a na řádek b) se uvede stav, který tuto příčinu způsobil až k základní příčině,  která vyvolala celý řetězec událostí vedoucích ke smrti. Ta má být uvedena na nejnižším použitém řádku I. oddílu.
  • V oddílu II. jsou jen doplňující informace o stavech, které přispěly ke smrti, nikdy však základní příčina smrti.
  • V části I. je nutné uvádět pouze stavy, které vedly ke smrti, ostatní stavy uvést v části II.
  • Na 1 řádku lze uvést více stavů, je-li k tomu důvod, opět pořadí rozhoduje.
  • Kód diagnozy by měl odpovídat textu, není však žádoucí tzv. „číselníkový název“, upřesnění stavu jsou pro výběr UC důležitá.
  • Nutno upřesnění dg. až do 4. místa, pokud existuje dle MKN-10.
 • Vyplnit stavy čitelně bez použití zkratek!
 • Určení o jaký typ smrti se jedná, pokud jde o jiné než přirozené úmrtí, je nutné popsat okolnosti – místo, aktivita (číselník MKN-10).
 • Kromě poranění, které vedlo ke smrti se uvede událost, která poranění způsobila (vnější příčina), její popis, kód MKN-10, datum, kdy k události došlo (nemusí se shodovat s datem úmrtí).
 • Bezprostřední příčina smrti (řádek a)):
  • Nemoc nebo stav přímo vedoucí ke smrti (například Fibrilace komor, ruptura komory, AIM), to neznamená způsob smrti (např. srdeční selhání, srdeční zástava, asténie apod.), nýbrž nemoc, úraz nebo komplikaci, které způsobily smrt.
  • Nejedná se tedy o mechanismus smrti nebo terminální stav (zástava dechu, zástava srdce), který je přítomný u většiny úmrtí, neboť tento stav je součástí procesu umírání a nevztahuje se přímo ke stavům, které smrt způsobily.
  • Pokud je uvedeno orgánové selhání jako příčina smrti, je vždy nutné uvést, co k tomuto selhání vedlo.
  • Pokud je uvedena pneumonie jako bezprostřední příčina smrti, je vždy nutné uvést, co tomuto stavu předcházelo (infekce, aspirace, imobilita – zde je nutno uvést i příčinu imobility).

Datové rozhraní a číselníky

Často kladené dotazy

Jak mám postupovat  a předat formuláře, pokud je navržena pitva?

V případě, že je navržena nebo zákonem stanovena pitva, předává se LPZ následovně:

Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1  a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).

Prohlížející lékař předá části následovně:

 • část A, list 1 – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
 • část B1 (určená pro matriku) – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
 • část B2, list 1 – osobě zajišťující pohřbení,
 • část B3, list 1 – provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:

 • část A, list 1 a list 2 ÚZIS ČR,
 • část B1 matrice,
 • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení,
 • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Předání části B1 matrice – v případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.

Kde mohu objednat tištěnou verzi tiskopisu?

Vzor tiskopisu byl zaslán k dalšímu využití některým tiskárnám. Je ale možné oslovit jakoukoliv tiskárnu. Podklady pro tisk jsou k dispozici v záložce Dokumenty. V nabídce již má tiskopis např. tiskárna Knopptiskárna Bekros, tiskárna Exprestisk.

Co se rozumí položkami IČ, PČZ a ODD?

IČ (IČO) je osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Nejedná se tedy o číslo přidělené pojišťovnou (IČP nebo IČZ), se kterým je často zaměňováno. Seznam IČ, včetně PČZ pro jednotlivé poskytovatele je k dispozici ve zjednodušeném číselníku zařízení.

PČZ je třímístné pořadové číslo zařízení. V rámci jedoho subjektu identifikovaného IČ může existovat více dílčích zařízení, která se označují pořadovým číslem (nejčastěji 000, 001 apod.)

ODD je dvoumístný kód oddělení (v příloze samotné vyhlášky č. 297/2012 Sb. je uveden chybně kód pětimístný), který určuje číslo oddělení dle číselníku (např. 01 Interna, 54 patologie apod.). Ten je dostupný na adrese http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.

Jak mám postupovat, když nelze určit datum úmrtí?

V případě, že datum úmrtí není známo nebo je vymezeno velmi nepřesně, např. duben 2017 nebo 14.–22. červen 2017, je nutné vždy zaškrtnout, že datum je stanoveno na základě odhadu. V takovém případě bude konečné datum určeno soudem. Pro účely předání  LPZ elektronicky,  kdy je nutné uvést pouze jedno konkrétní datum, se uvede buď horní hranice uvažovaného intervalu, tedy např. 30. duben 2017 resp. 22. červen 2017, případně nelze-li tento postup aplikovat, pak datum prohlídky, resp. nálezu těla zemřelého.

Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji informace o příčinách smrti osoby blízké?

Dříve tyto informace poskytovaly matriční úřady, nyní již nemají, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tyto informace k dispozici.

Pro získání těchto informací se osoby blízké zemřelému mohou obrátit s žádostí na příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který jim dle § 33 odst. 4 a § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, tyto informace poskytne.

§ 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

§ 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Publikace

Zemřelí

ISSN: 1210-9967
Stran: cca 104 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace poskytuje informace o zemřelých a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a diagnóz. Obsahuje i standardizované úmrtnosti (evropský standard), vývojové trendy úmrtnosti a mezinárodní srovnání.

Zemřelí 2018

Zemřelí 2017

Zemřelí 2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015

Zemřelí 2015

Zemřelí 2014

Zemřelí 2013

Zemřelí 2012

Zemřelí 2011

Zemřelí 2010

Zemřelí 2009

Zemřelí 2008

Zemřelí 2007

Zemřelí 2006

Zemřelí 2005

Zemřelí 2004

Zemřelí 2003

Zemřelí 2002

Zemřelí 2001

Zemřelí 2000

Zdravotnická statistika | Demografie | Mortalita | Narození, zemřelí