Hlavní

Základní informace o ÚZIS ČR

Budova Ministerstva Zdravotnictví ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „Ústav") byl zřízen v roce 1960. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS. Postup a podmínky správy a přístup k těmto údajům jsou komplexně upraveny v §§ 70–78 zákona o zdravotních službách, stejně tak je okruh údajů vedených v NZIS vymezen zákonem o zdravotních službách a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů.

ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úlohu správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje z NZIS neposkytuje žádným dalším subjektům, s výjimkou případů stanovených explicitně zákonem (např. § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád).

Ústav je součástí státní statistické služby (jako organizační složka státu pověřená Ministerstvem zdravotnictví k plnění svých úkolů) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a spolupracuje s provozovateli informačních systémů jiných organizací v resortu i mimo něj.

Ústav se bude i nadále řídit principy, které jsou obsaženy v tzv. Kodexu evropské statistiky (Code of Practice), který představuje společný souhrn evropských norem určený statistickým orgánům a celému Evropskému statistickému systému a jehož cílem je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Tyto zásady se týkají, mimo jiné, profesionální nezávislosti, ochrany důvěrnosti, spolehlivosti dat, jejich přesnosti, včasnosti, dochvilnosti, dostupnosti, srozumitelnosti, jasnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat.

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku.

Ústav byl v roce 2019 prověřen a shledán shodným s požadavky ISO/IEC 27701:2019.

  

Ústav byl v roce 2018 opakovaně prověřen a shledán shodným s požadavky ISO 9001:2015 a ISO / IEC 27001:2013.

   

Organizační struktura

Ústav se od 1.2.2017 člení na tyto útvary:

Ředitel Ústavu (Ř)

Kancelář ředitele (KŘ)

Odbor ekonomicko-provozní a mzdový (EPM)

Odbor rozvoje a implementace DRG (DRG),
součástí odboru DRG jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně

Odbor informačních technologií se sídlem v Praze (ITP),

součástí odboru ITP jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně 

Odbor zahraniční vztahů se sídlem v Praze (ZVP),
součástí odboru ZVP jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně

Odbor analýzy dat se sídlem v Praze (ADP),
součástí odboru ADP jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně

Odbor správy dat NZIS (OSD),
součástí odboru OSD je odloučené pracoviště oddělení sběru a zpracování dat pro regionální podporu se sídlem v Praze.

Spolupracující organizace

Masarykova univerzita
Karlova univerzita
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká správa sociálního zabezpečení
Státní zdravotní ústav
Webarchiv - archiv českého webu
Český statistický úřád
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Důležité odkazy

Kodex evropské statistiky

Kodex  evropské statistiky (Code of Practice) představuje společný souhrn evropských norem určený statistickým orgánům a celému Evropskému statistickému systému. Jeho cílem je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Poslední revize kodexu byla přijata Výborem pro Evropský statistický systém dne 16. listopadu 2017. 

Na stránkách organizace Eurostat najdete: 

celý článek