HlavníO násInformace o NZIS

Legislativa NZIS

Od 1. dubna 2012 je Národní zdravotnický informační systém (NZIS) definován v § 70 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

S účinností od 1.7. 2016 dochází ke změně , resp, novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. Cílem je jednoznačné definování působnosti ÚZIS ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Dále upřesnění, resp. částečně nové vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS ČR (zejména v oblasti hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění), nové stanovení obsahu a funkčnosti Národního registru zdravotnických pracovníků (s respektem k závěrům nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/12) a Národního registru zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, rozšíření seznamu národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.

Součástí NZIS jsou:

Na základě zmocnění § 70 odst. 3 výše uvedeného zákona je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) správcem NZIS. ÚZIS ČR jako organizační složka státu byla zřízena MZ k plnění svých úkolů v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému podle tohoto zákona a zákona o státní statistické službě.

Konkrétně byl ÚZIS ČR pověřen zákonem o zdravotních službách správou:

a) dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě

b) Národních zdravotních registrů, ke kterým náleží

c) Národního registru poskytovatelů

d) Národního registru zdravotnických pracovníků

e) dat přebíraných z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví

f) Národního registru hrazených zdravotních služeb.

 

1) Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah činnosti vyplývá především z vyhlášky ČSÚ, kterou se stanoví Program statistických zjišťování pro příslušný kalendářní rok. Úplné znění tohoto programu je vždy publikováno ve Sbírce zákonů ČR v říjnu až listopadu předchozího roku. Za ochranu důvěrnosti poskytnutých údajů odpovídá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Ochrana dat je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a interními směrnicemi ústavu vydanými v této oblasti.

Program statistického zjišťování na rok 2015

 • Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok 2015 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 239 ze dne 6. listopadu 2014 o Programu statistických zjišťování na rok 2015“, v částce 102/2014 Sb., rozeslané dne 13. listopadu 2014 včetně přílohy č. 1 a 2.
 • (Příloha č. 2). Obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.
 • Vyhláška č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2015,
  https://www.czso.cz/csu/vykazy/psz_2015 .

Program statistického zjišťování na rok 2016

 • Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok 2016 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 302 ze dne 2. listopadu 2015 o Programu statistických zjišťování na rok 2016“, v částce 128/2015 Sb., rozeslané dne 23. listopadu 2015 včetně přílohy č. 1 a 2.
 • (Příloha č. 2). Obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.
 • Vyhláška č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016,
  https://www.czso.cz/csu/vykazy/psz_2016 .

Program statistického zjišťování na rok 2017

 • Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok 2017 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 355 ze dne 11. října 2016 o Programu statistických zjišťování na rok 2017“, v částce 140/2016 Sb., rozeslané dne 4. listopadu 2016 včetně přílohy č. 1 a 2.
 • (Příloha č. 2). Obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla elektronicky příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.
 • Vyhláška č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017 ke stažení
  https://www.czso.cz/csu/vykazy/psz_2017

Program statistického zjišťování na rok 2018

 • Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok 2018 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 373/2017 Sb. ze dne 19. 10. 2017 o Programu statistických zjišťování na rok 2018“, v částce 130/2017 Sb., rozeslané dne 13. listopadu 2017 včetně přílohy č. 1 a 2.
 • (Příloha č. 2). Obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla elektronicky příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.
 • Vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018 ke stažení. 
  https://www.czso.cz/csu/vykazy/program-statistickych-zjistovani-na-rok-2018

Program statistického zjišťování na rok 2019

 • Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok 2019 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 250/2018 Sb. ze dne 19. 10. 2018 o Programu statistických zjišťování na rok 2019“, v částce 126/2018 Sb., rozeslané dne 7. listopadu 2018 včetně přílohy č. 1 a 2.
 • (Příloha č. 2). Obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla elektronicky příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.
 • Vyhláška č. 250/2018 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2019 ke stažení. 
  https://www.czso.cz/csu/vykazy/program-statistickych-zjistovani-na-rok-2019

Elektronický sběr dat

 • Pro předání dat z výkazů je nutné využít webovou aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV), která obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CÚV.  

 • Kontaktní osoby: s případnými dotazy se obracejte na vedoucího odboru správy dat (OSD) nebo na pracovníky pro metodickou podporu v jednotlivých krajích  
  http://www.uzis.cz/nas/kontakty

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví

2) Národní zdravotní registry

Účelem registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace.

Registry jsou součástí NZIS a jsou zřízeny na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (§ 72 odst. 1 písm. b)). Jednotlivé registry jsou uvedeny v příloze tohoto zákona a v § 70 odst. 2 jsou vymezeny osobní údaje, které lze bez souhlasu subjektu údajů v registrech zpracovávat..

Jedná se o tyto údaje, kterými jsou, je-li subjektem údajů:

a) pacient:

 1. údaje potřebné k jeho identifikaci, a to číslo pojištěnce, je-li přiděleno, nebo rodné číslo, není-li tímto číslem číslo pojištěnce, anebo datum narození, není-li přiděleno rodné číslo, dále název obce a popřípadě název městské části nebo městského obvodu, adresa místa trvalého pobytu, a jde-li o cizince, adresa místa hlášeného pobytu a státní občanství,
 2. údaje související s jeho zdravotním stavem ve vztahu k onemocnění a jeho léčbě, a to zejména údaje sociodemografické a diagnostické, osobní, rodinná a pracovní anamnéza pacienta související s onemocněním včetně posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o poskytovaných zdravotních službách pacientovi, dále údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, popřípadě o výkonu služebního poměru, potřebné pro posouzení zdravotního stavu pacienta,
 3. identifikační údaje poskytovatele, který zdravotní služby poskytoval, včetně oddělení a pracoviště,
 4. identifikační údaje posledního zaměstnavatele, u kterého pacient, u něhož nemoc z povolání vznikla, naposledy pracoval za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká.

b) poskytovatel:

 1. identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 2. údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 3. adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
 4. formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo poskytování,
 5. datum zahájení poskytování zdravotních služeb,
 6. údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb,
 7. údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb,
 8. údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 9. údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27,
 10. provozní a ordinační dobu,
 11. seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 12. údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona,
 13. počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i),
 14. přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.

c) zdravotnický pracovník:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul,
 2. datum a místo narození,
 3. pohlaví,
 4. rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu totožnosti,
 5. státní občanství,
 6. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání,
 7. identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu,
 8. údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
 9. v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání,
 10. v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky,
 11. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává,
 12. adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil,
 13. záznamy o
  1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání,
  2. vyloučení z komory.

d) poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby, a osoba poskytující zdravotní služby podle § 20:

 1. identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 2. údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 3. formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo poskytování

Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících osobní údaje a další údaje do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby registrů a periodicita a lhůty jejich předávání vymezuje vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni předávat údaje do NZIS pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (§ 70 odst. 6 ).

3) Národní registr poskytovatelů

Registr poskytovatelů bude v nové podobě základním článkem všech informačních systémů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen NZIS). Z něj jsou generovány soubory zpravodajských jednotek pro ostatní informační systémy NZIS (zpětně slouží jako kontrola správnosti a úplnosti sběru), adresáře pro zajišťování hromadné korespondence a distribuce metodiky, povinných hlášení a výkazů s měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční periodicitou do zdravotnických zařízení a v neposlední řadě i nejrůznější adresáře pro odbornou i laickou veřejnost (v tištěné podobě i na www stránkách ÚZIS ČR).

Nový zákon o zdravotních službách vymezuje obsah Národního registru poskytovatelů, který obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. Předpokládá se centrální informační systém s přehledným subsystémem pro vytěžování a vyhledáváním optimálního poskytovatele zdravotních služeb jak pro potřeby laické veřejnosti (potencionálních pacientů), tak i z pohledu poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven a veřejné správy a samosprávy.

Krajský úřad bude dálkově zpracovávat údaje v centrálním systému pro okruh poskytovatelů zdravotních služeb, kterým udělil oprávnění, a pro okruh poskytovatelů sociálních služeb poskytujících zdravotní služby a osob poskytujících zdravotní služby na území České republiky podle zákona, kteří u něho poskytování zdravotních služeb oznámili. Krajský úřad je odpovědný za zápis, změnu a výmaz údajů.

Národní registr poskytovatelů bude napojen na základní a agendové registry veřejné správy, což umožní ověřování identity poskytovatelů i jejich statutárních a odborných zástupců, včetně jejich odborné způsobilosti a bezúhonnosti.

4) Národní registr zdravotnických pracovníků

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude spuštěn do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul,
 2. datum a místo narození,
 3. pohlaví,
 4. rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu totožnosti,
 5. státní občanství,
 6. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání,
 7. identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu,
 8. údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
 9. v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání,
 10. v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky,
 11. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává,
 12. adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil,
 13. záznamy o 
  1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 
  2. vyloučení z komory.

Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků bude přístupný 

 1. vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu nebo pověřené organizaci, které jsou editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi v rozsahu odstavce 1 písm. f) a g),
 2. poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích, včetně hostujících osob, podle odstavce 1 písm. a) až j) a l) až m), a to za účelem zajištění poskytování zdravotních služeb a ověřování plnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb,
 3. komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem výkonu její činnosti,
 4. zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) a l), a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění,
 5. ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb,
 6. příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g) až m), a to za účelem výkonu jeho činnosti,
 7. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lékařích a farmaceutech podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti lékové politiky,
 8. zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených.

5) Národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace

Podmínky pro odběr orgánů pro transplantaci v ČR upravuje zákon č.285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (Transplantační zákon). Tento zákon stanovuje mimo jiné podmínky, za jakých lze odebrat tkáně a orgány od žijících nebo zemřelých dárců.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v § 72 odst. 1 písm. e) uvádí, že součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou Národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace a patří do skupiny zdravotnických registrů.

6) Informační systém infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Účelem zjišťování je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytovaní zdravotní péče.

Státní zdravotní ústav v Praze každoročně poskytuje údaje z informačního systému infekčních nemocí ÚZIS ČR, který pravidelně zveřejňuje výstupy z tohoto informačního systému a zabezpečuje předávání dat mezinárodním organizacím.

7) Národní registr hrazených zdravotních služeb

 1. Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.
 2. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to
  1. identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,
  2. identifikační údaje
   1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,
   2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),
  3. rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  4. údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  5. vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
  6. výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,
  7. typ úhrady a
  8. období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).
 3. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává
  1. identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,
  2. specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

8) Další informační systémy

K dalším informačním systémům, ze kterých jsou některé údaje předávány do NZIS patří Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Tento registr vychází ze zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantaci tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) a prováděcí vyhlášky č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Do NZIS jsou předávány údaje i z informačních systémů orgánů ochrany veřejného zdraví (Registr tuberkulózy, Registr pohlavních nemocí), které vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ÚZIS ČR při zpracování osobních údajů v NZIS, jejich ochraně a poskytování, postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Texty uvedených zákonů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx