HlavníO nás

Mezinárodní spolupráce

ÚZIS a mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce se stává stále důležitější složkou zdravotnické statistiky. Pro hodnocení zdravotního stavu a zdravotních systémů a jejich fungování je nezbytně důležité srovnání se zahraničními vzory, které umožní zasadit údaje za konkrétní zemi do širšího kontextu. To následně přispívá k zefektivnění zdravotní politiky států a k vytváření a následnému monitorování programů, které mají za úkol zlepšit celkové zdraví obyvatel. Hlavním cílem mezinárodní spolupráce v oblasti statistiky je  získání potřebných a především maximálně srovnatelných dat, která nám taková hodnocení umožní.

Existuje celá řada institucí, které se zdravotnickou statistikou na mezinárodní úrovni zabývají. ÚZIS ČR úzce spolupracuje zejména s Evropskou Unií (EU), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V rámci této spolupráce zpracovává a poskytuje data za ČR do rozsáhlých databází těchto organizací, účastní se však také mezinárodních projektů  a diskusí zabývajících se rozvojem metodiky sledovaných indikátorů, sběrem dat, zaváděním nových datových zdrojů a jejich zkvalitňováním. Pozitivním rysem současnosti je snaha o úzkou spolupráci a koordinaci činností mezinárodních organizací, zejména mezi EU, OECD a WHO, která má zabránit nadměrnému, případně duplicitnímu, zatížení jednotlivých zemí při poskytování zdravotnických dat a informací.

Spolupráce s EU

Zahrnuje:

 • Pravidelné předávaní požadovaných údajů do databáze Eurostatu
 • Aktivní podíl na rozvoji zdravotnické statistiky a její metodologie v zemích EU
 • Spolupráci s orgány Evropské komise a institucemi EU, jako jsou např. Eurostat, DG Sante, DG Employment a další, mj. i formou účasti v dílčích pracovních skupinách
 • V předchozích letech se ÚZIS ČR mj. podílel na následujících aktivitách EU:
  • EHLEIS Joint Action – Evropský informační systém týkající se délek života ve zdraví (European Healthy Life Expectancy Information System)
  • ECHIM Joint Action – Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU (European Community Health Indicators Monitoring)
  • EHSS – Evropský systém zdravotnických šetření  (EHIS ČR)

Více o aktivitách EU v oblasti zdravotnické statistiky a spolupráci ÚZIS ČR zde.

Spolupráce s OECD

Zahrnuje:

 • Doplňování údajů do zdravotnické databáze OECD Health Data
 • Přípravu ukazatelů kvality zdravotní péče (HCQI) a ukazatelů dlouhodobé péče (LTC)
 • Přípravu údajů a podkladů pro projekty a publikace OECD, jako např. Health at a Glance
 • Spolupráci na rozvoji metodologie systému zdravotnických účtů (SHA).

Spolupráce s WHO

Zahrnuje:

 • Pravidelné zpracovávání a poskytování dat do databází European Health For All Database (HFA) a European Hospital Morbidity Database (HMDB).
 • Přípravu údajů a podkladů pro další projekty centrály WHO v Ženevě a regionální úřadovny v Kodani.

Společný sběr dat EU, OECD a WHO

Společný sběr dat je v současné době realizován pro oblast dat vztahující se ke zdravotní péči, jejímu poskytování a financování. ÚZIS ČR je zapojen do aktivit týkajících se metodologie Systému zdravotnických účtů (SHA) a do společného sběru nefinančních údajů z oblasti statistiky zdravotní péče. Pro obě oblasti byl vyvinut tzv. „Joint Questionnaire", neboli společný dotazník, jehož prostřednictvím se data od jednotlivých zemí sbírají.

ÚZIS ČR v současné době předává prostřednictvím Joint questionnaire do OECD, Eurostatu and WHO-Europe data o nevýdajových statistikách zdravotní péče. Dotazník se zaměřuje zejména na oblast pracovních sil a kapacit v sektoru zdravotnictví, od roku 2013 byl rozšířen i na údaje týkající se poskytování zdravotní péče (zejm. hospitalizace).

Dále ÚZIS ČR spolupracuje s těmito institucemi:

International Clearinghouse for Birth Defects v oblasti vrozených vad

ICBD je mezinárodní organizace, jejíž hlavní úkol je výzkum vrozených vad a sledování jejich výskytu. Vytváří a propaguje standardy a definice pro sledování různých typů vrozených vad, koordinuje výzkum v této oblasti, zajišťuje výměnu dat mezi zeměmi. Distribuovaná data a výzkumy ICBD by měly sloužit jako podklady pro preventivní a terapeutická opatření v této oblasti. ÚZIS ČR pro účely této spolupráce každoročně zpracovává výstupy z národního registru vrozených vad.

Dětským fondem OSN (UNICEF)

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

Organizace UNICEF se každoročně obrací na Český statistický úřad s žádostí o spolupráci formou zasílání číselných dat a analytických podkladů v podobě dotazníku. Na aktualizaci dotazníku UNICEF se od roku 2002 podílí také ÚZIS ČR. Předávané údaje se týkají např.  očkování dětí, infekčních nemocí a pohlavních nemocí u osob ve věku 0–19 let a počtu registrovaných osob ve věku 0–17 let s HIV.

IACR a ENCR v oblasti onkologických dat

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, respektive jím spravovaný Národní onkologický registr je aktivním členem mezinárodních organizací International Association of Cancer Registries (IACR) a European Network of Cancer Registries (ENCR). V jejich rámci se podílí například na mezinárodních studiích CONCORD a EUROCARE a na publikaci Cancer Incidence in Five Continents, do kterých poskytuje údaje o incidenci onokologických onemocnění v České republice.
 

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

WHO - Světová zdravotnická organizace

WHO (World Health Organisation) je mezinárodní organizace sdružující 193 členských států.  Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

celý článek

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje v současné době 34 nejvyspělejších zemí světa; poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data; analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj a zkoumá společenské změny a vyvíjející se trendy v obchodu, životním prostředí, zemědělství, rozpočtové politice, rozvojové pomoci atd.

Datová prezentace OECD prezentující zdravotnické ukazatele, je každoročně aktualizovaná a nabízí přehled o zdraví a zdravotnických systémech napříč zeměmi OECD. Tak umožňuje mezinárodní srovnání různých systémů zdravotní péče a jeho široké využití.

celý článek

ENCR - European Network of Cancer Registries

European Network of Cancer Registries, ENCR (Evropská síť onkologických registrů) byla založena v roce 1989 v rámci programu Evropské komise s názvem Evropa proti rakovině. ENCR navazuje a rozvíjí spolupráci mezi jednotlivými regionálními a národními onkologickými registry a definuje standardy pro sběr dat. Mezi jeho další činnosti patří organizace vzdělávacích aktivit pro odborníky onkologických registrů a pravidelné šíření informačních výstupů týkajících se incidence a mortality onkologických onemocnění v rámci členských států Evropské unie i ostatních zemí Evropy.

celý článek

Projekt JA:EHLEIS

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu JA:EHLEIS (European Healthy Life Years Information System)

Cílem projektu je koordinovat a evidovat aktivity související s ukazatelem délky života ve zdraví, jeho analýzy, hodnocení a využití jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Oficiální mezinárodní stránka projektu : http://www.eurohex.eu/

celý článek

ECHIM JA - Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu ECHIM - European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství. V rámci projektu byla vytvořena sada 88 ukazatelů pokrývajících nejrůznější oblasti zdravotnické statistiky, pro tyto ukazatele byly zpracovány přesné definice a pokyny výpočtu, což zajišťuje jejich maximální srovnatelnost napříč zeměmi EU.

Oficiální mezinárodní web projektu: http://www.echim.org

Stránka věnovaná ukazatelům a jejich vymezení: http://www.healthindicators.eu

celý článek