HlavníO násMezinárodní spolupráce

Spolupráce s EU

Evropská unie má v současné době 28 členských zemí. ČR je součástí EU od roku 2004. Základním dokumentem důležitým pro fungování EU je tzv. Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva), která vstoupila v platnost v r. 2009 a jejímž cílem je především reformovat instituce Evropské unie a její fungování.

Mezi 7 orgánů Evropské Unie patří také Evropská Komise.  Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Komise se účastní takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Člení se na množství generálních ředitelství a služeb, existují také decentralizované orgány zaměřené na nejrůznější problémy, které aktivity Komise doplňují a podporují. Z hlediska mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR je nezbytné zmínit zejména DG SANTE, tedy generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, DG EMPL, tedy generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a EUROSTAT, tedy Evropský statistický úřad, dále pak orgány ECDC a EMCDDA.

DG SANTE

Spolupráce ÚZIS ČR s DG SANTE se odehrává zejména díky účasti ve vybraných  mezinárodních projektech a aktivitách JA ECHIM a JA EHLEIS. Zástupci DG SANTE jsou však zahrnuti i v jiných důležitých aktivitách a účastní se řady mezinárodních jednání souvisejících se zdravotnickou statistikou. Na svých internetových stránkách prezentuje DG SANCO aplikaci Heidi wiki a Heidi data tool (HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface), které slouží k distribuci informací a dat týkajících se zdraví a zdravotnictví.

DG EMPL

Ze spolupráce ÚZIS ČR s DG EMPL vyplývá zejména aktivita související s Výborem pro sociální ochranu  (SPC - Social Protection Committee) a jeho podskupinou pro indikátory (ISG - Indicators Subgroup). SPC slouží jako ústřední skupina v rámci Otevřené Metody Koordinace (národních politik) s ohledem na sociální začleňování, zdravotní a dlouhodobou péči a důchody. V rámci ISG se již několik let s podporou Eurostatu a DG EMPL vytváří a kultivuje seznam ukazatelů, které by sloužily k monitorování národních politik v této oblasti.

EUROSTAT

Spolupráce ÚZIS ČR s Eurostatem zahrnuje celou řadu více či méně pravidelných aktivit. Jedná se jak o předávání dat do databáze Eurostatu, tak o účast na tvorbě metodologie ukazatelů a další.

V současnosti vychází rámec spolupráce z nařízení EU 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zahrnuje tyto okruhy:

 • zdravotní stav a zdravotní determinanty (EHIS a morbidita),
 • zdravotní péče (zařízení, zdroje a kapacity a jejich využití, ekonomika),
 • příčiny smrti (LPM, kódování příčin),
 • pracovní úrazy,
 • nemoci z povolání a další zdravotní problémy související s prací.

Pro některé z těchto okruhů se v současné době připravují, nebo již byla připravena tzv. Implementační nařízení, která detailně ošetřují danou problematiku. Tak je již k dispozici Implementační nařízení ke statistice příčin smrti, k problematice pracovních úrazů, bylo připraveno nařízeni k realizaci EHIS pokrývající část prvního okruhu, nařízení ke statistickému sledování výdajů na zdravotní péči a jejímu financování.

Svá data Eurostat publikuje v rámci veřejně dostupné databáze.

Spolupráce ÚZIS ČR

Z hlediska aktivit EU v oblasti veřejného zdraví lze vymezit 4 základní skupiny:

 • Zdravotní péče – CARE – v této oblasti se ÚZIS ČR významně podílí na přípravě dat týkajících se zdravotní péče, předávaných v rámci tzv. Společného dotazníku EU, WHO a OECD a na tvorbě metodologie k výdajovým datům v rámci Systému zdravotnických účtů (SHA)
 • Morbidita – MORB – v této oblasti se ÚZIS ČR podílel na projektech cílených na vymezení zdrojů dat o morbiditě
 • Příčiny smrti – COD – tato oblast spadá primárně do působnosti ČSÚ, který je oficiálním producentem statistik příčin smrti. ÚZIS ČR zde však zastupuje roli odborného garanta, zejména co se týče certifikace, tedy vykazování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého. V rámci Evropského grantu Transition Facility se ÚZIS ČR významně podílel na aktivitách směřujících ke zkvalitnění statistiky příčin smrti. V současné době spolupracuje s ČSÚ zejména na problematice výběru příčin smrti a jejich ověřování.
 • Výběrová šetření o zdraví – HIS – v této oblasti se ÚZIS ČR již dlouhodobě podílí na tvorbě metodiky evropských výběrových šetření prostřednictvím účasti v relevantních pracovních skupinách. Po provedení národního výběrového šetření o zdraví v roce 2002 byla předána Eurostatu data požadovaná v rámci tzv. postharmonizovaného sběru dat v roce 2004, následovalo využití evropských grantů k přípravě a testování jednotných evropských dotazníkových modulů, které byly zařazeny do EHIS – Evropského výběrového šetření o zdraví, provedeného v ČR v roce 2008 a v zemích EU v letech 2007-2010. Další šetření EHIS, tentokrát již v souladu s Evropskou legislativou, bylo provedeno v roce 2014.

ECDC

Evropské centrum pro kontrolu nemocí (European Center for Disease Control) je decentralizovaným orgánem Evropské komise sídlící ve Stockholmu, který se zaměřuje na monitorování a prevenci infekčních onemocnění. ÚZIS ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) připravuje a předává ECDC data z Registru pohlavních nemocí a z Registru tuberkulózy. Data se předávají každoročně prostřednictvím informačního systému TESSy (The European Surveillance System) ve formě databáze, ve které jsou data z registrů transformována do předepsané jednotné struktury pro všechny členské země EU. Přístup do databáze je možný i pro veřejnost na základě žádosti o přístup.

EMCDDA

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) je decentralizovanou agenturou Evropské unie sídlící v Lisabonu. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogové problematice. EMCDDA je hlavním zahraničním partnerem českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS).

ÚZIS ČR každoročně připravuje sadu údajů, které NMS předává do různých částí informačního systému EMCDDA prostřednictvím výročních zpráv, standardizovaných tabulek a strukturovaných dotazníků. Jedná se o informace z následujících oblastí:

 • ambulantní AT péče, tj. péče o pacienty užívající návykové látky (alkohol a nealkoholové drogy)
 • lůžková AT péče
 • infekční onemocnění (informační systémy Pohlavní nemoci, TBC atd...)
 • úmrtí (informační systém Zemřelí)
 • výstupy týkající se užívání drog z výběrových šetření o zdravotním stavu populace.

EURO-PERISTAT

EURO-PERISTAT je projektem Evropské Unie financovaným mj. Evropskou Komisí. Hlavním cílem projektu je vyvinout validní a spolehlivé indikátory pro monitorování a zlepšování zdraví matek a dětí v perinatálním období. V současné době se zaměřuje na sběr informací o předčasně ukončených a vícečetných těhotenství, o úmrtích předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní váhou, o potratovosti a o způsobech ukončení gravidity a vedení porodů. V rámci projektu bylo ve spolupráci s odborníky vymezeno celkem 10 klíčových ukazatelů, za která ÚZIS ČR ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou společností dodává potřebné údaje a podklady. V současné době jsou výsledky prezentovány v rámci The European Perinatal Health Report 2010.

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

ECHIM JA - Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu ECHIM - European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství. V rámci projektu byla vytvořena sada 88 ukazatelů pokrývajících nejrůznější oblasti zdravotnické statistiky, pro tyto ukazatele byly zpracovány přesné definice a pokyny výpočtu, což zajišťuje jejich maximální srovnatelnost napříč zeměmi EU.

Oficiální mezinárodní web projektu: http://www.echim.org

Stránka věnovaná ukazatelům a jejich vymezení: http://www.healthindicators.eu

celý článek

Projekt JA:EHLEIS

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu JA:EHLEIS (European Healthy Life Years Information System)

Cílem projektu je koordinovat a evidovat aktivity související s ukazatelem délky života ve zdraví, jeho analýzy, hodnocení a využití jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Oficiální mezinárodní stránka projektu : http://www.eurohex.eu/

celý článek