HlavníO násMezinárodní spolupráce

Spolupráce s WHO

WHO (Světová zdravotnická organizace) je nezávislá mezinárodní organizace působící v rámci Spojených národů (OSN). Koordinuje a řídí mezinárodní zdravotnickou činnost, dále se soustředí na organizaci celosvětových programů pro kontrolu, prevenci a odstranění nemocí a epidemií a celkové zlepšení kvality života populace.

WHO se člení na regionální úřadovny, v rámci celkem 6 regionálních úřadoven ČR spadá pod regionální úřadovnu v Kodani (WHO/EURO), na národní úrovni pak působí Kancelář WHO v České republice .

Politika a cíle WHO byly vymezeny strategií Health For All, v rámci Evropy pak byla koncem 90. let 20. století přijata strategie Zdraví 21. V současné době se připravuje nová Evropská politická strategie Zdraví 2020 (Health 2020).

Aktivity WHO v oblasti zdravotnické statistiky:

Spolupráce s ÚZIS ČR:

  • ÚZIS ČR dlouhodobě spolupracuje s WHO, a to jak s regionální úřadovnou v Kodani (WHO/EURO), tak s centrálou v Ženevě (WHO HQ).
  • Jeden z hlavních úkolů je pravidelné poskytování údajů za Českou republiku do WHO/EURO do databáze European Health for All Database (HFA-DB) v rámci programu „Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21)“. Tato databáze je hlavním zdrojem dat WHO/EURO pro mezinárodní srovnání.
  • ÚZIS ČR rovněž každoročně připravuje a zasílá data za hospitalizace do databáze European Hospital Morbidity Database (HMDB).
  • V rámci spolupráce týkající se Mezinárodní klasifikace nemocí  hraje ÚZIS v ČR klíčovou roli, neboť je pověřen překladem MKN a její distribucí. Od roku 1996, kdy začalo WHO vydávat průběžné změny do klasifikace, se ÚZIS věnuje jejich zapracovávání. ÚZIS ČR je zároveň správcem číselníků souvisejících s klasifikací.
  • Další spolupráce probíhá v oblasti údržby a rozvoje prezentačních programů zdravotnických ukazatelů , vyvinutých WHO (Data Presentation System, Instant Atlas).

Důležité odkazy

WHO - Světová zdravotnická organizace

WHO (World Health Organisation) je mezinárodní organizace sdružující 193 členských států.  Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

celý článek

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, publikovaná WHO, poslední aktualizovaná verze (v angličtině) - online prezentace

celý článek