HlavníO nás

Zásady poskytování informací

ÚZIS ČRÚdaje z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané poštou nebo elektronickou poštou. Odpovědi na zaslané žádosti jsou písemně předávány žadateli v zákonných lhůtách. Osobní údaje s identifikací nejsou zásadně poskytovány.

Pro zaslání žádosti můžete využít formulář Žádost o zaslání údajů.


Adresa prozaslání písemné žádosti:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
P.O.Box č. 60
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01

fax: 22497 2647
e-mail: uzis@uzis.cz


Do žádosti oposkytnutí údajů uvádějte především:

  • jméno a příjmení žadatele a instituci, kterou zastupuje
  • zpáteční adresu, číslo faxu nebo eventuálně e-mailovou adresu
  • telefonní číslo pro potřebu upřesnění dotazu
  • účel použití dat (komerční/studium/věda a výzkum/využití pro potřeby státní správy/média)
  • V případě využití dat proseminární/bakalářskou/diplomovou/disertační práci je nutné uvedení jména a adresy školy a souhlas vedoucího práce (písemnou formou nebo e-mailem).

Poskytnutá data smějí být využita výhradně pro účel uvedený v žádosti.

Anonymizované individuální záznamy poskytujeme především k využití pro vědecké či výzkumné práce a granty po individuálním posouzení a na základě smlouvy o předávání dat s přesně specifikovaným účelem, pro který budou data využita, ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky či subjektu údajů, a to ani v agregované formě, kde by bylo vysoké nebezpečí identifikace (malý územní celek, příliš podrobná struktura agregovaných dat za subjekty údajů, málo zařízení v daném výběru apod.). Údaje týkající se jednotlivých poskytovatelů jsou poskytována s výslovným souhlasem subjektu údajů. V ostatních případech lze poskytnout pouze data agregovaná.

Prostudujte si možnosti námi spravovaných informačních systémů (Registry a IS a Výkazy) a strukturu sbíraných ukazatelů.

Běžně zpracovávané údaje jsou k dispozici v našich publikačních výstupech, především ve Zdravotnické ročence ČR.

Pokud žádosti o údaje nelze vyhovět, vydá o tom ústav písemné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. O odvolání rozhodne Ministerstvo zdravotnictví.

Pravidla pro kalkulaci ceny za poskytnutí údajů a statistických informací ÚZIS ČR

1. Poskytování údajů a statistických informací zdarma

V souladu s § 18, odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen zákon o státní statistické službě) a § 73 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách) poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) údaje a vytvořené statistické informace na základě žádosti bezplatně omezenému okruhu subjektů:

Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, orgánům územní samosprávy, oprávněným subjektům vkládajícím údaje do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a akademickým institucím.

Za úplatu jsou služby těmto subjektům poskytovány pouze výjimečně, a to v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání dle bodu 4.

2. Poskytování údajů a statistických informací za úplatu

V souladu s § 73, odst. 5, zákona o zdravotních službách poskytuje ÚZIS ČR pro statistické a vědecké účely z národních zdravotních registrů údaje pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu.

Dle § 18, odst. 1 písm. b) a odst. 5, zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě poskytuje ÚZIS  ČR požadované vytvořené statistické informace pro statistické a vědecké účely každému kdo si o ně požádá.

Za poskytnutí údajů, resp. informací dle tohoto bodu může ÚZIS ČR požadovat úhradu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů.

Tento postup se netýká subjektů, uvedených v bodě 1.

3. Poskytování statistických informací do zahraničí

Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí postup dle bodu 2 o poskytování statistických informací za úplatu.

4. Poskytování statistických informací vyžadujících mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů či zpracování údajů na zakázku

V souladu s § 73, odst. 5, zákona o zdravotních službách může ÚZIS ČR požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání a dále dle § 18, odst. 1 písm. c) a odst. 5, zákona o státní statistické službě může, za předpokladu souladu požadavku žadatele s platnými právními předpisy (zejména zákonem o zdravotních službách, zákonem o státní statistické službě, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), ÚZIS ČR vyhledat, zpracovat a poskytnout další statistické údaje na zakázku za cenu stanovenou dohodou. Cena se odvíjí od výše nutných nákladů na přípravu, vyhledávání, zpracování a odeslání požadovaných souborů údajů (dále jen služby).

Na zpracování a poskytování údajů na zakázku může být uzavřena s žadatelem smlouva.

5. Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

6. Kalkulace ceny

Ceny jsou kalkulovány vždy na základě nutných nákladů, vynaložených na poskytnutí služby, a to dle následujícího ceníku:

Nutný kalkulovaný náklad

Jednotková cena

Kalkulovaná jednotka

Práce výkonného pracovníka

150 Kč

každá započatá půl hodina práce

Černobílá kopie / tisk jednostranná

2 Kč

jeden list

Barevná kopie / tisk jednostranná

4 Kč

jeden list

Cena datového nosiče CD/DVD

15 Kč

jeden datový nosič

Tento sazebník slouží rovněž ke stanovení úhrad za poskytování informací dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V případě využití při odeslání služeb pošty či expresní kurýrní služby je vždy do ceny zahrnut i náklad na poštovné dle aktuálního ceníku poštovních služeb či náklad na dodávku kurýrní službou.

Pro stanovení fakturované ceny služby v EUR se používá kurz CZK k EUR vyhlášený Českou národní bankou, platný ke dni vystavení faktury.

Vzhledem k tomu, že ÚZIS ČR není plátcem DPH, jsou všechny uvedené ceny konečné.

V případě, že je vyžadováno mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů či zpracování údajů na zakázku (dle bodu 4) vyžadující využití odborného pracovníka (specializovaný analytik/IT specialista), je do ceny stanovené dohodou kalkulována práce tohoto pracovníka v ceně 300 Kč za každou započatou půl hodinu práce.

V případě, že je za poskytnutí služby požadována úhrada, je o tomto žadatel vždy písemně informován, včetně předpokládané výše úhrady a její kalkulace. Poskytnutí informací je vždy podmíněno předchozí úhradou požadovaných kalkulovaných nákladů.

Zprávy o poskytování informací

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018  

Výroční zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017  

Výroční zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016  

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015  

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2015

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014

Zpráva o plnění úkolu k usnesení vlády č. 39 ze dne 16. 1. 2013 k Strategii vlády v boji s korupcí na roky 2013–2014 

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2011

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2010