HlavníO násPoskytování informací

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný název povinného subjektu

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2. Důvod a způsob založení

Usnesením vlády č. 702/1960 bylo od 1. listopadu 1960 převedeno Středisko pro zdravotnickou statistiku Ministerstva zdravotnictví na samostatnou rozpočtovou organizaci pod názvem Ústav pro zdravotnickou statistiku (ÚZSt).

Ministerstvem zdravotnictví byl status instituce upravován v roce 1981 už pod názvem Ústavu zdravotnických informací a statistiky a v roce 1992 v rámci koncepce Národního zdravotnického informačního systému již jako Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Koncem roku 2001 byly nově vydány Ministerstvem zdravotnictví Zřizovací listina a Statut organizace, které Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zakotvují jako součást státní statistické služby v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

V lednu roku 2016 vydává Ministerstvo zdravotnictví nový Statut organizace, kterým ruší Statut z roku 2001 i jeho dodatku z roku 2008.  Nový Statut organizace je vydán na základě zřizovací listiny z roku 2007 ve znění změn provedených opatřením ministerstva zdravotnictví 25. ledna 2016.     

Základním účelem a předmětem činnosti ústavu je řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému, tj. především metodické, organizační a technické zajištění sběru dat ze zdravotnických zařízení, jejich zpracování a analýza, vedení národních zdravotních registrů a publikování a poskytování informací uživatelům. Současně je ústav od roku 2002 organizační složkou České republiky, jak vyplývá ze zákona o majetku ČR a rozpočtové skladbě, který takto převedl rozpočtové organizace. Činnost ústavu je legislativně zakotvena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby můžete poukázat

6. IČO

7. DIČ

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace a odpovědi na již zaslané dotazy

Základní informace o ústavu jsou k dispozici na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Další informace o ústavu poskytuje Odbor analýzy dat, Palackého nám. 4 , P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, email: uzis@uzis.cz, tel. 224972660.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou poskytovány v rozsahu určeném zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a dle platného Ceníku. Očekávanou cenu informace žadateli předem sdělí poskytovatel.

Statistické informace se poskytují podle zákona č. 89/1995 Sb., nikoliv podle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Odbor analýzy dat, Palackého nám. 4 , P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, email: uzis@uzis.cz, tel. 224972660.

11. Formuláře

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. je možné podat na adrese uzis@uzis.cz:

12. Návody pro řešení životních situací

13. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění (jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č 411/2000 Sb.)

14. Úhrady za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky není poskytovatelem licencí podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.