HlavníO násPoskytování informací

Podání žádosti o export, analýzu dat z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

 

Podání žádosti o export dat z NZIS

Formulář - Podání žádosti o export dat z NZIS (formát DOC)

Formulář slouží pro podání žádosti o export dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný (event. s ověřeným podpisem) papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument (event. podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem – viz výše) na adresu uzis@uzis.cz.

V případě, že je žádost podávána za poskytovatele zdravotních služeb, který požaduje konkrétní údaje o svých pacientech (dále jen „žadatel“), může být žádost učiněna pouze prostřednictvím statutárního zástupce daného poskytovatele a to jen pro jeho pacienty a pouze z národních zdravotních registrů, které jsou uvedeny v příloze zákona o zdravotních službách (§ 73). V tomto případě poskytovatel zdravotních služeb zašle žádost na ÚZIS ČR v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele, nebo .pdf dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je neprodleně po rozhodnutí porady vedení ÚZIS ČR, nejdéle však do 30 dní od jejího doručení, resp. od doručení všech podkladů ze strany žadatele.

 

Podání žádosti o analýzu dat z NZIS

Vzhledem k nahromaděnému množství žádostí o analýzu dat ke konci kalendářního roku budou požadavky na analýzy přijaté po 20.11.2019 z kapacitních důvodů vyřizovány až po 1.1.2020.

Formulář - Podání žádosti o analýzu dat z NZIS (formát DOC)

Request for analysis of data from the National Health Information System (NHIS)

Formulář slouží pro podání žádosti o analýzu dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument na adresu uzis@uzis.cz.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

Na rozdíl od exportů dat znamená analýza předání výsledků ve formě tabulek, grafů nebo sumárních čísel, které vznikají statistickou analýzou dat NZIS.

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je neprodleně po rozhodnutí porady vedení ÚZIS ČR, nejdéle však do 30 dní od jejího doručení, resp. od doručení všech podkladů ze strany žadatele.