HlavníO násÚZIS ČR

Projekty – souhrn

 

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009643
Předmětem projektu je zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií (zejména hypotyreózy a eufunkční chronické lymfocytární tyreoiditidy) v časné fázi gravidity a v důsledku časné intervence minimalizovat negativní dopady tyreopatie na vyvíjející se plod. Součástí projektu je navržení způsobu zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech gynekologických a endokrinologických ambulancích České republiky.

 

Pilotní projekt Časný záchyt familiární hypercholesterolémie
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009642
Předmětem projektu je pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolémie u novorozenců. Nález FH u nich umožní zahájit včas režimová opatření a nezbytnou farmakologickou intervenci, která u nich povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí a nefatálních kardiovaskulárních ischemických příhod v jejich produktivním věku. Projekt ověří vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění FH u novorozenců v České republice.

 

RD-CODE Klasifikace a kódování vzácných onemocnění (Codification for Rare Diseases)
 
Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit využívání nomenklatury databáze Orphanet a její zavedení do běžné praxe v kódovacích systémech se zaměřením na 4 zúčastněné země (Česká republika, Rumunsko, Malta a Španělsko), kde dosud nebyla systematicky implementována standardizace Orpha kódů. Postupy a zkušenosti z tohoto projektu pak budou dále využity v dalších zemích a zároveň povedou k vytvoření stabilní a standardizované informační sítě na evropské úrovni.

 

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755
Projekt podpoří reformu zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče prostřednictvím vybudování datové základny a analytických a informačních nástrojů, komplexně mapujících péči o duševní zdraví v České republice.

 

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.

 

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748
Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.

 

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904
Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.

 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku,
prsu a děložního hrdla
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172
Předmětem projektu je návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které zvýší efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt je zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožní i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi.

 

Datová základna realizace screeningových programů
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216
Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.

 

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165
Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Jde o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu je časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.

 

Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008171
Projekt směřuje k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorové choroby. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla..

 

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167
Předmětem předkládaného projektu je pilotní projekt časného záchytu karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře po předchozím onkologickém onemocnění. Jde tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem tohoto projektu je časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA vedoucí k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelného metastatického onemocnění. Současně lze očekávat i snížení mortality.

 

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166
Předmětem předloženého projektu je v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUIPP do praxe. Jedná se o pilotní ověření podložené metody užívané ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu bude příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUIPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které MZ ČR napomůže přijetí následných kroků, včetně legislativních.

 

CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169
Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.

 

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008168
Předmětem je realizace pilotního projektu sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací.

 

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170
Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice. Projekt směřuje k praktickému otestování zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu časného záchytu CCHD u cílové populace novorozenců. V případě úspěšného ověření lze realisticky očekávat zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech neonatologických oddělení České republiky.

 

Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth Informační a datové resortní rozhraní (IDRR) 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006337
Projekt „Informační a datové resortní rozhraní“ (IDRR) zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Vybudování IDRR zároveň představuje nezbytnou infrastrukturní komponentu pro realizaci dalších projektů Národní strategie elektronického zdravotnictví a je s touto strategií jako její nedílná část v plném souladu.

 

Projekty ve fázi udržitelnosti, realizované Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)
CZ.1.06/1.1.00/07.06382
CZ.1.06/1.1.00/17.09399
Projekty byly spolufinancovány z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR a realizátorem a příjemcem finanční podpory bylo Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy..

 

INTENT - Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči ve smyslu orientace na pacienta
 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.