HlavníInformace o NZISDalší registry

Národní registr zdravotnických pracovníků

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovníků“

4. 10. 2019
Nové datové rozhraní a hlášení nových položek na základě zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách)

V části datové rozhraní je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 1.1.2020. Změny v datovém rozhraní se týkají hlášení od poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení členství v profesních komorách. U poskytovatelů zdravotních služeb jde o hlášení nových položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Od 1.1.2020 budou pro poskytovatele zdravotních služeb také nově povinné položky:

 • oddělení,
 • forma,
 • druh péče,

a to vždy pouze v jedné z těchto povinných kombinací

 • oddělení a forma péče, nebo pouze druh péče.

Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.

4. 6. 2019
Novela zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) a s ní související změny v Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Dne 24.4.2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků.

Vzdělavatelé (např. vysoké, střední a vyšší odborné školy a akreditovaná zařízení)
Bez dopadu, není potřeba hlásit žádné nové položky.

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)
Nově dojde k povinnému hlášení následujících položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Předpoklad počátku povinného hlášení těchto údajů ze strany PZS je říjen - listopad 2019. V souvislosti s hlášením těchto nových povinných položek budou poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče řádně informováni (alespoň 2 měsíce před počátkem hlášení) o nové podobě datového rozhraní.

Komory
Nově bude mimo údaje o vyloučení pracovníka z komory také hlášen údaj o členství pracovníka v komoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení
Obě instituce získají přístup k veškerým údajům Národního registru zdravotnických pracovníků.

6. 2. 2019
Změna v číselníku povolání (psycholog, logoped, fyzioterapeut)

Novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních došlo k úpravám v názvosloví některých povolání. Tuto změnu bylo nutné promítnout i do číselníků povolání Národního registru zdravotnických pracovníků, a to následujícím způsobem:

 • Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog –> Psycholog ve zdravotnictví 
 • Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped –> Logoped ve zdravotnictví
 • Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut –> Fyzioterapeut

Pokud máte ve Vašem zařízení pracovníky na uvedených pracovních pozicích a pro vkládání zdravotnických pracovníků za Vaše pracoviště využíváte dávkové vkládání, je třeba o této změně informovat Vaše dodavatele informačních systémů.

10. 7. 2018
Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr VÝKAZŮ 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,
vzhledem k reakcím některých z Vás na zasílané žádosti o doplnění Národního registru zdravotnických pracovníků, uvádíme následující vysvětlení.

V průběhu dubna až června 2018 s Vámi ÚZIS ČR komunikuje ve dvou zcela samostatných záležitostech, a to:

 1. vyplnění Ročních statistických výkazů za rok 2017 (resortní statistické zjišťování MZ ČR). Jedná se o pravidelnou každoroční povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších a prováděcích předpisů,
 2. aktualizace údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, dále NR-ZP. Jedná se o novou zákonnou povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Někteří z Vás mylně považují obě témata za jednu záležitost a odeslání výkazů do centrálního úložiště považují za splnění obou zákonných povinností. V tomto případě Vás opakovaně žádáme o doplnění údajů do NR-ZP v souladu s dříve zaslanými informacemi.

Pro zaslání údajů do NR-ZP je na rozdíl od odeslání výkazů nezbytné být registrován v Národním zdravotnickém informačním systému a postupovat dle pokynů na adrese https://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv pracovníků ÚZIS ČR

1. 6. 2018
Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018

Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.

26. 3. 2018

Došlo k aktualizaci datového rozhraní Národního registru zdravotnických pracovníků. Jeho verze byla povýšena na verzi 1.3. V datovém rozhraní byla upravena sekce Zaměstnání a popis položek byl zpřesněn o názvy odpovídajících XML elementů. V souvislosti s úpravou datového rozhraní došlo k aktualizaci dokumentu "NRZP_popis_polozek_CRF", který byl povýšen na verzi 1.2.

V průběhu března 2018 byly také zveřejněny metodické příručky pro plnění registru poskytovateli zdravotních služeb.

19. 12. 2017

Národní registr zdravotnických pracovníků byl ke dni 19.12.2017 uveden do produkčního provozu a je plněn produkčními daty. V tuto chvíli mohou žádat subjekty uvedené v v § 75 a § 76 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) o přístup k registru.

Pokud subjekt ještě nemá zřízen přístup do registrů resortu zdravotnictví, musí vyplnit a podat externí žádost pro přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Externí žádosti naleznete níže:

Externí žádost pro poskytovatele zdravotních služeb (žádost se podává pouze v případě, pokud subjekt již nemá přístup do registrů resortu zdravotnictví):
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Externí žádost pro vzdělávací instituce:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPVzdel

Externí žádost pro zdravotní pojišťovny:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPZdravPoj

Externí žádosti pro zdravotnické pracovníky budou zveřejněny později. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv již mají zřízen přístup do registrů zdravotnictví. Žádost o přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků podává po přihlášení do registrů zdravotnictví žadatel dané instituce. V případě, že jste zde nenalezli žádost příslušnou k Vaší instituci, či v případě nejasností a dotazů, neváhejte nás prosím kontaktovat.

24. 10. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku harmonogramu prací a uveřejnění základních dokumentů k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. V harmonogramu jsou zaznamenány dílčí metodické kroky nutné k naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků daty. Harmonogram bude průběžně aktualizován. Mezi uveřejněné základní dokumenty patří:

- Uživatelská příručka
- Popis rolí a funkcionalit;
- Popis položek–CRF;
- Metodika pro produkční fázi, (docx);
Datové rozhraní.

Pro poskytovatele zdravotních služeb v tuto chvíli z harmonogramu nevyplývá žádná součinnost. Poskytovatelé zdravotních služeb budou ÚZIS ČR podrobněji seznámeni s obsahem Národního registru zdravotnických pracovníků v 2. polovině měsíce listopadu.

Zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 26. 9. 2017, ročník 2017, částka 9 na straně 33.

25. 9. 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NRZP je v tuto chvíli uveden do testovacího provozu a datové rozhraní, které definuje možnosti zasílání dat do registru, naleznete zde. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.
V případě, že by jste se chtěli zapojit do testování registru, obraťte se prosím na technický helpdesk ÚZIS ČR.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z Vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

O dalším aktuálním vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek:

ÚZIS ČR – https://www.uzis.cz
NCONZO – http:// www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

V případě potřeby získat více informací můžete kontaktovat centrální pracoviště ÚZIS ČR:

Email: helpdesk@uzis.cz
Telefon: +420 222 269 999

Dotčená právní úprava:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předávající subjekty (§ 77 odst. 1)
Předávané údaje (§ 76 odst. 1)

Pro nelékařské pracovníky:

 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  Přechodná ustanovení bod č. 20

Vývoj v čase

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude zřízen do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.