HlavníPublikujemeRychlé informace

EHIS 2014 - Základní výsledky šetření

EHIS 2014 - Základní výsledky šetření

Autor: 
Číslo:
 
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
Souhrn:

Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) je důležitou součástí zdravotnické statistiky v mezinárodním měřítku. 1. vlna šetření EHIS byla realizována dle jednotné metodiky na dobrovolné bázi v letech 2006–2009 a 2. vlna šetření EHIS v rozmezí let 2013–2015 ve všech zemích EU28.

Základní informace o šetření jsou uvedeny v tomto příspěvku http://www.uzis.cz/rychle-informace/ehis-2014-uvodni-informace .

1. Informace o realizaci šetření

Výběrové šetření EHIS ČR bylo provedeno na vzorku 6737 respondentů.

Sběr dat v terénu probíhal v období od 15. června 2014 do 30. ledna 2015 a byl zajištěn interní tazatelskou sítí Českého statistického úřadu.

Výběr respondentů byl velice specifický, šetření navazovalo na 5. vlnu integrovaného šetření v domácnostech, prováděného ČSÚ.

Do EHIS byly zařazeny ty domácnosti, které byly již vyšetřeny na 5. vlně IŠD, v každé takové domácnosti byl při poslední návštěvě náhodně vylosován jeden její člen starší 15 let a osloven pro šetření EHIS. Do šetření takto vstoupilo 9 561 respondentů. Rozhovor byl proveden s 6737 respondenty. Míra účasti činila 70 % (čistá míra účasti, s odečtením zaniklých či odstěhovaných domácností pak 72 %).

Tab. 1: Důvody neúčasti v šetření

 

Absolutně

V %

Odmítnutí  (neochota účasti)

2 457

87,0%

Neschopni účasti

89

3,2%

Jazyková bariéra

11

0,4%

Odmítnutí - jiné důvody

54

1,9%

Nezastiženi

23

0,8%

Odstěhování nebo zánik

190

6,7%

Celkem

2 824

100,0%

Ve většině případů (87 %) byla neúčast v šetření způsobena odmítnutím ze strany respondenta. Tazatelé byli dle pokynů povinni usilovat o kontakt přímo s vylosovaným respondentem osobně, a to v podobě minimálně 3 pokusů o kontakt, než byl nahlášen nevyšetřený respondent. V průměru připadaly na jednoho vylosovaného respondenta 2 kontakty.

V souvislosti s kvalitou rozhovoru jsou zjišťovány podmínky, za kterých rozhovor probíhal. Upřesnění okolností, za kterých byl rozhovor prováděn, může velice významně přispět k pochopení některých souvislostí při následné kontrole a analýze dat.

Tab. 2: Podmínky, za kterých byl rozhovor proveden

 

 

   

Absolutně

   

V %

 

v soukromí, bez přítomnosti další osoby

5025

79,2 %

v přítomnosti další osoby, která však neměla vliv na odpovědi respondenta

1301

20,5 %

v přítomnosti další osoby, která ovlivňovala odpovědi respondenta (negativně)

19

0,3 %

Pro šetření byl použit především elektronický dotazník, složený ze 4 základních částí:

 • Základní sociodemografické charakteristiky
 • Zdravotní stav
 • Využívání zdravotní péče
 • Determinanty zdraví

Tomuto členění odpovídá také prezentace výsledků.

2. Struktura souboru respondentů, váhy

Věková struktura výsledného souboru respondentů je ve srovnání s obecnou populací poněkud starší, je zde vyšší zastoupení osob ve věku 60 a více let. Pokud však srovnáme váženou strukturu souboru respondentů, rozdíl oproti cílové populaci je minimální.

Tab.3 : Struktura respondentů podle pohlaví a věkových skupin

 

EHIS

Podíl v populaci dle VŠPS

 

Absolutní počet

Struktura nevážená

Struktura vážená

Muži

15-24

262

9,2%

13,2%

12,8%

25-34

356

12,5%

17,1%

17,1%

35-44

438

15,3%

19,5%

20,7%

45-54

357

12,5%

15,2%

15,9%

55-64

551

19,3%

16,3%

15,7%

65-74

547

19,1%

11,7%

11,8%

75-84

274

9,6%

5,7%

4,8%

85+

72

2,5%

1,3%

1,2%

Celkem

2857

100,0%

100,0%

100,0%

Ženy

15-24

272

7,0%

10,5%

11,6%

25-34

384

9,9%

14,9%

15,4%

35-44

515

13,3%

19,7%

18,6%

45-54

438

11,3%

15,4%

14,6%

55-64

696

17,9%

15,4%

15,8%

65-74

869

22,4%

14,2%

13,8%

75-84

548

14,1%

7,9%

7,4%

85+

158

4,1%

2,1%

2,8%

Celkem

3880

100,0%

100,0%

100,0%

Celkem

15-24

534

7,9%

11,9%

12,2%

25-34

740

11,0%

16,0%

16,2%

35-44

953

14,1%

19,6%

19,6%

45-54

795

11,8%

15,3%

15,2%

55-64

1247

18,5%

15,8%

15,8%

65-74

1416

21,0%

13,0%

12,8%

75-84

822

12,2%

6,8%

6,1%

85+

230

3,4%

1,7%

2,0%

Celkem

6737

100,0%

100,0%

100,0%

Právě z důvodu odlišné struktury výběrového souboru jsou veškeré prezentované výsledky založeny na vážených počtech respondentů. Výpočet vah byl proveden ČSÚ za využití dostupných administrativních podkladů. Nejprve byla provedena korekce non-response metodou kalibrace, a to sice s ohledem na pohlaví, věk (16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) a kraje ČR. Dále byly zakomponovány pravděpodobnosti výběru, které odpovídají počtu losovaných osob v domácnosti. Finální výpočet vah probíhá v programu Calmar, který je produktem francouzského statistického úřadu INSEE.

Tab.4: Struktura respondentů podle vzdělání, ekonomické aktivity a velikosti domácnosti

 

EHIS

Podíl v populaci dle VŠPS

 

Absolutní počet

Struktura nevážená

Struktura vážená

Vzdělání

ISCED 0-2

1041

15,5%

13,2%

14,1%

ISCED 3-4

4696

69,7%

69,2%

68,3%

ISCED 5-8

1000

14,8%

17,6%

17,6%

Ekonomická aktivita

Zaměstnaný

2787

41,4%

52,7%

56,2%

Nezaměstnaný

220

3,3%

4,1%

3,4%

V důchodu

2960

43,9%

27,5%

27,9%

Studenti

393

5,8%

9,2%

8,2%

Jiný inaktivní

376

5,6%

6,5%

4,3%

Velikost domácnosti

1

1967

29,2%

15,1%

15,8%

2

2539

37,7%

33,3%

33,8%

3

971

14,4%

20,4%

21,1%

4

972

14,4%

23,1%

21,9%

5+

288

4,3%

8,1%

7,4%

Výše uvedené charakteristiky, tedy vzdělání, ekonomická aktivita a velikost domácnosti nebyly přímo kalibrační proměnnou použitou při výpočtu vah. Nicméně i přesto se struktura souboru po převážení velice blíží struktuře cílové populace.

3. Možná omezení dat, problémy

Z výše prezentovaných struktur je zřejmé, že soubor respondentů se poměrně výrazně liší od struktury cílové populace. Tento aspekt byl v maximální možné míře korigován převážením dat, nicméně ani tento postup neumožňuje zcela odstranit zkreslení, která mohou být spojena se specifickou strukturou souboru respondentů. Toto je nutné zohlednit při interpretaci výsledků.

Zároveň, zejména při třídění dle jednotlivých kategorií (např. věkové skupiny) je nutné si uvědomit omezenou velikost dílčích podsouborů a uvažovat ji při jejich vzájemném srovnávání. Proto zde prezentujeme Tab. 3 s podrobnou věkově pohlavní strukturou respondentů.

Specifický způsob výběru šetřené populace zde sehrává nemalou roli. Skutečnost, že prvotní výběr proběhl ještě před oslovením respondentů pro šetření EHIS, tedy již při výběru a dotazování domácností v rámci 1. vlny IŠD a dále během jejich setrvání v šetření po dobu 5 čtvrtletí může mít jistý vliv na charakteristiky respondentů, které byly pro šetření EHIS osloveny. Bohužel však nemáme žádnou informaci o tom, jaké jsou charakteristiky domácností, které pro EHIS vůbec osloveny nebyly.

Některé prezentované údaje lze srovnávat s daty z předchozích šetření (E)HIS. Nicméně při tomto srovnávání je nutné věnovat maximální pozornost nejen samotnému znění otázek, ale i kontextu, v jakém jsou pokládány (umístění v dotazníku, další doplňující otázky, pokyny apod.). Proto mohou v některých případech zdánlivě shodné otázky v jednotlivých letech poskytovat zcela odlišné výsledky, které však nemusí být nutně způsobeny skutečnou změnou výskytu daného jevu v čase, ale vysokou citlivostí odpovědí respondentů na formulaci a okolnosti odpovídání na daný dotaz.

4. Výběr ukazatelů

Základní ukazatele, které zde prezentujeme, byly vybírány tak, aby v maximální možné míře pokryly celé portfolio témat sledovaných v šetření. Jejich konkrétní konstrukce vychází především z doporučení Eurostatu pro výpočet indikátorů, se zohledněním dosavadních zkušeností, hodnocení výsledků, definic ECHI ukazatelů a národních požadavků a specifik.

Všechny ukazatele či problematické pojmy jsou definovány pod tabulkou, kde je daný ukazatel prezentován.

Seznam tabulek a ukazatelů:

Charakteristiky zdravotního stavu (viz přiložený soubor EHIS2014_1_Zdravotni_stav.xlsx)

Tabulka 1.1: Celkové zdraví (minimální evropský modul) (% osob)

 • Dobré nebo velmi dobré subjektivní zdraví
 • Dlouhodobá nemoc nebo zdravotní problém
 • Dlouhodobé omezení v běžných činnostech

Tabulka 1.2: Výskyt chronických onemocnění v posledních 12 měsících (% osob)

 • Hypertenze
 • Vysoký cholesterol
 • Artroza
 • Nemoci bederní páteře
 • Nemoci krční páteře
 • Diabetes
 • Alergie
 • Úzkost a napětí
 • Astma
 • CHOPN

Tabulka 1.3: Výskyt úrazů v posledních 12 měsících (% osob)

 • Úrazy doma
 • Úrazy ve volném čas
 • Podíl osob s úrazem, který si vyžádal lékařské ošetření (ze všech osob v populaci)

Tabulka 1.4: Smyslové a pohybové omezení  (% osob)

 • Potíže se zrakem
 • Potíže se sluchem
 • Potíže s chůzí

Tabulka 1.5: Zvládání běžných aktivit (% lidí)

 • Potíže s péčí o vlastní osobu
 • Potíže s péčí o domácnost

Tabulka 1.6: Bolesti, duševní problémy  a sociální podpora (% osob)

 • Středně či více závažné tělesné bolesti
 • Výskyt příznaků deprese
 • Špatná celkově vnímaná sociální podpora

Ukazatele zdravotní péče (viz přiložený soubor EHIS2014_2_Zdravotni_pece.xlsx)

Tabulka 2.1:  Využití lůžkové péče v posledních 12 měsících (% osob)

 • Hospitalizovaní přes noc
 • Průměrný počet nocí strávených při všech hospitalizacích
 • Hospitalizovaní v rámci jednodenní hospitalizace

Tabulka 2.2:  Využití ambulantní zdravotní péče  (% osob)

 • Návštěva zubního lékaře nebo ortodontisty v posledních 6 měsících
 • Návštěva praktického lékaře v posledních 4 týdnech
 • Návštěva lékaře specialisty v posledních 4 týdnech

Tabulka 2.3:  Využití preventivních onkologických vyšetření (% osob)

 • Test na okultní krvácení  v posledních 2 letech
 • Kolonoskopické vyšetření v posledních 10 letech
 • Mamografické vyšetření prsu v posledních 2 letech
 • Preventivní onkologická cytologie v posledních 2 letech

Tabulka 2.4:  Využití vybraných preventivních služeb posledních 12 měsících (% osob)

 • Měření krevního tlaku zdravotníkem
 • Měření hladiny cholesterolu v krvi zdravotníkem
 • Měření hladiny cukru v krvi zdravotníkem

Tabulka 2.5:  Očkování proti chřipce a užívání léků (% osob)

 • Očkování proti chřipce v posledních 12 měsících
 • Užívání předepsaných léků v posledních 2 týdnech
 • Užívání nepředepsaných léků v posledních 2 týdnech

Tabulka 2.6:  Neuspokojená potřeba zdravotní péče v posledních 12 měsících  (% osob) *

 • Nevyužití zdravotní péče kvůli dlouhým objednacím dobám
 • Nevyužití zdravotní péče kvůli problémům s dopravou
 • Nevyužití zdravotní péče z finančních důvodů

Zdravotní determinanty (viz přiložený soubor EHIS2014_3_Zdravotni_determinanty.xlsx)

Tabulka 3.1:  Index tělesné hmotnosti (BMI) - nadváha a obezita (% osob)

 • Preobezita
 • Obezita
 • Nadváha

Tabulka 3.2:  Kuřáctví (% osob)

 • Současní kuřáci
 • Současní denní kuřáci
 • Bývalí kuřáci
 • Pasívní kuřáci

Tabulka 3.3:  Fyzická aktivita (% osob vykonávajících příslušnou aktivitu)

 • Převážně sedavá aktivita nebo stání (u zaměstnaných osob)
 • Aerobní fyzická aktivita alespoň mírné intenzity alespoň 150 minut týdně
 • Posilování svalů alespoň dvakrát týdně

Tabulka 3.4:  Stravovací návyky (% osob)

 • Konzumace ovoce alespoň jednou denně
 • Konzumace zeleniny alespoň jednou denně
 • Alespoň pět porcí ovoce a zeleniny denně

Tabulka 3.5:  Konzumace alkoholu (% osob)

 • Celoživotní abstinenti
 • Denní konzumenti alkoholu
 • Nárazové pití alkoholu