Hlavní

Projekt – Datová základna pro screeningy

Datová základna realizace screeningových programů

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216

Partner projektu: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Anotace projektu:

Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.

Realizace projektu:  od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022

Předpokládaný rozpočet: 39 489 744,00 Kč

Web: NSC.uzis.cz

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace screeningových programů v ČR tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita. Cíl přispěje k naplňování dvou klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR, konkrétně klíčové priority 3 - Zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost screeningových programů a číslo 7 - Posílit podporu screeningových programů pomocí nástrojů eHealth.

Dílčími cíli budou:  

 • Vybudovat tým, který se bude sběrem, analýzou a interpretací dat stávajících a nově vznikajících screeningových programů zabývat (cíl bude naplněn prostřednictvím KA 1 s termínem do 12. měsíce realizace projektu). 
 • Sjednotit a doplnit datové zdroje o realizaci screeningových programů a vytvořit nástroje a metodiky pro průběžný monitoring a vyhodnocování programů časného záchytu. Cíl bude naplněn v rámci klíčové aktivity 2 a 3 po celou dobu realizace projektu.
 • Ověřit efektivitu, účinnost a ekvitu stávajících čtyř screeningových programů a vytvořit doporučení pro jejich další realizaci. Realizaci tohoto cíle je věnována klíčová aktivita 4, která postupně vyhodnotí a připraví doporučení pro Národní koordinační centrum v terminech, uvedených v harmonogramu projektu.
   

Klíčové aktivity:

KA1: ODBORNÝ TÝM

V rámci této klíčové aktivity bude sestaven odborný tým pro hodnocení vědeckých důkazů a analýzy programů časného záchytu onemocnění, který bude zajišťovat analýzu dat a umožní k formulovaným politikám programů časného záchytu onemocnění rutinně doplňovat podklady v podobě validních publikovaných vědeckých důkazů.  

KA2: DATA

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny datové základy pro monitoring a hodnocení programů časného záchytu onemocnění. Má-li MZ ČR programy časného záchytu onemocnění cíleně řídit a garantovat úroveň programů odůvodňující jejich implementaci a úhradu ze zdravotního pojištění, musí mít k dispozici validní data o jejich výkonnosti a kvalitě.

KA3: INFORMAČNÍ SYSTÉM

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen jednoduchý a přehledný elektronický nástroj pro hodnocení získaných dat, průběžný monitoring a vyhodnocování kvality a efektivity existujících programů časného záchytu. Současně je cílem naučit s tímto nástrojem cílové skupiny pracovat. Nástroj bude mít podobu elektronického informačního systému pro integrované hodnocení kvality, které bude prováděno srovnávacími analýzami validovaných dat datového úložiště (vytvořeného v rámci KA2) prostřednictvím předem definovaných indikátorů kvality. 

KA4: EVALUACE STÁVAJÍCÍCH SCREENINGŮ

U žádného z aktuálně běžících screeningových programů (tedy programy screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla a novorozenecký laboratorní screening) nebyla doposud na exaktních datech provedena komplexní evaluace. Jejich kvalita, účinnost, efektivita a ekvita nejsou sledovány, neboť neexistují odborné kapacity ani reálné datové podklady, které by to umožňovaly. Proto je cílem této klíčové aktivity komplexní evaluace současných programů časného záchytu. 

KA5: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Jedná se o povinnou aktivitu projektu, která prověří jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

 

Hlavní metodické výstupy:Manuály indikátorů kvality pro programy

 • screeningu karcinom prsu,
 • screeningu kolorektálního karcinomu,
 • screeningu karcinom děložního hrdla a
 • novorozeneckého screening.
   

Evaluační zprávy včetně doporučení pro změny v realizaci programů

 • screeningu karcinom prsu,
 • screeningu kolorektálního karcinomu,
 • screeningu karcinom děložního hrdla a
 • novorozeneckého screening.