HlavníPublikujeme

Publikace

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) dlouhodobě zpracovává podrobné údaje z jednotlivých oblastí zdravotnictví. Každoročně vydává souhrnné publikace podávající ve statistických údajích širokou charakteristiku zdravotnictví, dále monotematicky zaměřené publikace řady „Zdravotnická statistika“, které podrobně popisují určité vybrané úseky zdravotnictví. Tyto publikace vycházejí z informací Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který je naplňován údaji z Programu statistických zjišťování MZ, informačních systémů vyplývajících z rezortní legislativy, včetně Národních zdravotních registrů a z mimorezortních informačních systémů (např. Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí).

ÚZIS ČR má zájem, aby publikace byly dostupné široké zdravotnické veřejnosti. Za tímto účelem jsou všechny vydané tituly vystaveny v plném znění na internetových stránkách ÚZIS ČR. Síti knihovnických pracovišť rezortu zdravotnictví byla poskytnuta knižní vydání s daty za ČR a vybrané tituly též zdravotním referátům krajských a městských úřadů. Vydané tituly jsou rovněž přístupné na regionálních pracovištích ÚZIS ČR.

Publikace vychází většinou do jednoho roku po dodání dat za příslušné období. U jednotlivých titulů v katalogu jsou uvedeny všechny přidělené kódy ISSN, popř. ISBN. Současný platný kód je uveden jako první, historické kódy jsou v závorce.

Objednávka publikací

Uvedené publikace ÚZIS ČR lze objednat na adrese uzis@uzis.cz .

Vydávané publikace

Zdravotnická statistika
Asistovaná reprodukce v ČR
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech
Ekonomické informace ve zdravotnictví
Ekonomické výsledky nemocnic
Hospitalizovaní
Hospitalizovaní podle klasifikace DRG
Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)
Lázeňská péče
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Lůžková péče
Narození a zemřelí do 1 roku
Nemoci z povolání
Novotvary
Péče o nemocné cukrovkou
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství
Pohlavní nemoci
Potraty
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR
Psychiatrická péče
Rodička a novorozenec
Sebevraždy
Síť zdravotnických zařízení
Tuberkulóza a respirační nemoci
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Vrozené vady u narozených
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)
Zemřelí
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky
Zdravotnická ročenka Hl. m. Praha
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje
Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje
Ostatní publikace
Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959
Mimořádné publikace
Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR
Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce
Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému
Pohledy na zdravotnictví v České republice
Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR
Světové šetření o zdraví v České republice
Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR
Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog
Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)
Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989
Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR
Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000
Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky
Klasifikace
Barthelové test
Kategorizace zdravotnické techniky
Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů
MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů
WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)
Kardexy
Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Zdravotnictví Hl. m. Praha
Zdravotnictví Jihočeského kraje
Zdravotnictví Jihomoravského kraje
Zdravotnictví Karlovarského kraje
Zdravotnictví Kraje Vysočina
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje
Zdravotnictví Libereckého kraje
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje
Zdravotnictví Olomouckého kraje
Zdravotnictví Pardubického kraje
Zdravotnictví Plzeňského kraje
Zdravotnictví Středočeského kraje
Zdravotnictví Ústeckého kraje
Zdravotnictví Zlínského kraje
Adresáře
Adresář poskytovatelů lékárenské péče
Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR