HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registryNárodní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

Národní kardiochirurgický registr (NKR)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NKR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvoření národní centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se závažnými srdečními chorobami, u kterých byla provedena kardiochirurgická operace.

NKR je pokračováním Národního registru kardiovaskulárních intervencí, který byl provozován od roku 1997 Střediskem MEDICON - IKEM. NKR vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění - předoperační informace (kardiální anamnéza, předchozí intervence, rizikové změny pro rozvoj ICHS, srdeční vyšetření a předoperační stav a podpora vč. důvodu současné operace), operační informace (datum operace, věk v době operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce intenzivní péče zdravotnického zařízení, o pooperačních komplikacích, o propuštění ze zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta.) Registr taktéž obsahuje údaje potřebné k identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byly provedeny kardiochirurgické operace.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NKR

Od konce roku 2003 je NKR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NKR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

A. Předoperační informace

 • Identifikace pracoviště
  IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
  kód a název pracoviště
 • Osobní data pacienta
  rodné číslo
  jméno (nevyplňuje se)
  příjmení (nevyplňuje se)
  datum narození
  věk
  pohlaví
  výška
  hmotnost
  BMI
 • Příjem k hospitalizaci
  datum přijetí
  číslo chorobopisu (lokální kód případu)
  místo bydliště (obec)
 • Kardiální anamnéza
  angina pectoris před operací (CCS klasifikace)
  dušnost před operací (NYHA klasifikace)
  počet předchozích infarktů myokardu v anamnéze
  interval mezi operací a poslední IM
  srdeční selhání v posledních 14 dnech
 • Předchozí intervence
  předchozí PCI
  datum poslední PCI
  předchozí srdeční, cévní nebo hrudní operace
  datum poslední srdeční operace
  počet předchozích srdečních operací
 • Rizikové změny pro rozvoj ICHS
  abusus tabáku
  léčba diabetu mellitu
  anamnéza hypertenze
  dyslipidemie
  ledvinné onemocnění
  poslední předoperační sérový kreatinin
  anamnéza plicního onemocnění
  anamnéza neurologického onemocnění
  anamnéza neurologické dysfunkce
  významné postižení tepen zásobujících mozek
  onemocnění (postižení) periferních tepen
  předoperační srdeční rytmus
  typy fibrilací síní
  datum vzniku (primo záchytu) FS
  jiná přidružená onemocnění či komplikace
 • Srdeční vyšetření
  levostranná nebo pravostranná srdeční katetrizace
  datum poslední katetrizace
  počet postižených koronárních tepen
  postižení kmene levé koronární tepny
  systolický tlak v a. pulmonalis
  LVEDP
  střední hodnota PAWP/LA
  ejekční frakce
  kategorie ejekční frakce
  stř. gradient na aortální chlopni
  aortální stenóza
  mitrální stenóza
  insuficience aortální chlopně
  insuficience mitrální chlopně
  insuficience trikuspidální chlopně
 • Předoperační stav a podpora
  intravenózní nitráty nebo jakýkoliv heparin před operací
  intravenózní inotropní látky před operací
  další předoperační medikace během týdne před operací
  hemodynamický stav před operací
  kardiogenní šok před operací
  kardiopulmonální resuscitace < 24 hodin před operací
  umělá plicní ventilace před operací
  důvod současné operace
  vyšetřující lékař

B. Operační informace

 • Zahájení operace
  datum a čas zahájení operace
  věk v době operace
  operatér
  operační přístup
  typ operace
  hlavní důvod pro urgentní operaci
 • Aortokoronární bypass
  počet provedených periferních anastomóz tepennými štěpy
  počet provedených periferních anastomóz žilnímimi štěpy
  celkový počet provedených periferních anastomóz
  místo provedení periferních anastomóz
  použitý štěp
 • Výkony na chlopních
  operace na aortální chlopni
  operace na mitrální chlopni
  operace na trikuspidální chlopni
  operace na pulmonální chlopni
  počet chlopní, na kterých byl proveden výkon
 • Jiné provedené intervence
  jiné kardiochirurgické intervence
  segment aorty
  provedený výkon na aortě
  jiné intervence
  druh operace
 • Mimotělní oběh a ochrana myokardu
  mimotělní oběh
  použití svorky
  oběhová zástava
  celková doba trvání MO
  celková doba trvání svorky
  celková doba oběhové zástavy
  ochrana myokardu při použití MO
  kardioplegie – roztok
  kardioplegie – teplota
  kardioplegie - způsob podání
  kardiolegie - forma podání
  ochrana myokardu bez použití kardioplegie
  intraaortální balónková kontrapulzace
  důvod pro IABK
  mechanická srdeční podpora
  mechanická srdeční podpora - časově
  EuroSCORE

C. Pooperační informace

 • Pobyt na JIP
  krevní deriváty podány
  počet jednotek krevních derivátů
  celkové krevní ztráty
  pobyt na JIP
  datum a čas příjmu na JIP
  datum a čas extubace
  reintubace
  celková doba intubace
  terapie na JIP
  datum a čas propuštění z JIP
  doba pobytu na JIP
 • Pooperační komplikace
  pooperační revize
  renální komplikace
  neurologické komplikace
  jiné neurologické komplikace
  ranné komplikace a infekce
  jiné komplikace
  miltiorgánové selhání
  ischemie myokardu
 • Propuštění/exitus
  stav pacienta při propuštění ze zdravotnického zařízení
  datum a čas propuštění (exitu) ze zdravotnického zařízení
  doba hospitalizace
  doba od operace do propuštění
  propuštěn kam
  místo exitu
  primární příčina exitu
  datum exitu
  status
  poznámky
  ošetřující lékař
  datum vyplnění a uzavření celého formuláře

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, ve kterých byly kardiochirurgické výkony provedeny.