HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registryNárodní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)

Národní registr asistované reprodukce (NRAR)

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

 

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016  

Změny v datové struktuře Národního registru asistované reprodukce jsou spíše drobnějšího charakteru. Upraven byl číselník položky „zamýšlený cíl cyklu“, kde byla odstraněna položka „PGD“. Preimplantačnímu genetickému testování je nově věnovaný samostatný oddíl. Další změny se nacházejí v oddílu oocyty a embrya pocházející z jiného cyklu, kde nově rozlišujeme mezi oocyty vlastními a darovanými, čerstvými a mraženými. Upravena byla část věnovaná embryotransferu, u embryí se dále sleduje vývojová fáze dnů. Dále byly nově začleněny položky: důvod překročení věkové hranice, země současného pobytu, jde o aktuálně léčenou neplodnost, poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší, je zamýšleno ICSI, je zamýšleno PGT, metoda získání spermií 2, datum oplození oocytů, počet zmrazených embryí s PGT a bez PGT, položka příslušnost k EU byla zaměněna za položku státní příslušnost. 

Publikační výstupy

Asistovaná reprodukce

NOVINKY

03.01.2017 Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Dovolujeme si Vás informovat o rozdílech provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9.11.2016. ...
01.12.2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRAR
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...
05.11.2015 Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované reprodukce a léčby sterility. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) je celoplošným populačním registrem.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRAR

Od roku 2007 je NRAR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Centra asistované reprodukce vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace cyklu a ženy

 • Číslo cyklu
 • Rok
 • Kód pracoviště
 • Číslo záznamu v pracovišti AR
 • Kontrolní koncovka
 • Vložení záznamu
 • Poslední změna
 • Datum narození
 • Věk
 • Důvod překročení věkové hranice
 • Státní občanství
 • Stát současného pobytu
 • Rodné číslo
 • Cyklus hradí

2. Výchozí zdravotní údaje

 • Jde o nyní léčenou neplodnost výše uvedené ženy?
 • Byla již těhotná
 • Indikace ženy hlavní
 • Indikace ženy vedlejší
 • Poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší
 • Indikace muže

3. K čemu cyklus směřuje

 • Cíl cyklu
 • Poznámka k "Cíl cyklu - Jiné“. 
 • Je zamýšleno ICSI?
 • Je zamýšleno PGT

4. Průběh cyklu

 • Stimulace ovarií /případně endometria KET
 • Datum zahájení léčby nebo vyšetření v cyklu
 • Metoda získání spermií 1
 • Metoda získání spermií 2
 • Datum odběru oocytů z ovarií
 • Počet nalezených oocytů
 • Zmrazeno oocytů pro tuto ženu
 • Darovala čerstvých oocytů 
 • Darovala ke zmrazení počet oocytů

5. Jak jinak získány oocyty /emb. než odběrem z ovarií

 • Zdroj. cyklus oo či emb.-označení
 • Zdroj. cyklus oo.či emb.-detail co to bylo
 • Zdroj. cyklus oo či emb.- vývojová fáze dnů
 • Počet rozmražených vlastních  oo. či emb.
 • Počet cizích přijatých oocytů čerstvých
 • Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru

6. Oplozování a vývoj

 • Datum oplození oocytů
 • Počet oplozovaných IVF
 • Počet oplozovaných ICSI
 • Počet diploidních zygot

7. PGT

 • Bylo provedeno PGT
 • Cíl PGT
 • Jak získán materiál k PGT
 • Metoda analýzy DNA
 • počet emb. či oo. bioptovaných
 • počet všech oo. či emb. s validním výsledkem
 • počet PGT  oo. či emb. vhodných OK

8. Embryotransfer

 • Datum ET
 • Počet transferovaných embryí
 • Z toho počet ET emb. po PGT
 • Dnů vývoje transf. emb.
 • Počet zmrazených emb bez PGT
 • Počet zmrazených emb s PGT

9. Komplikace

 • Byl OHSS III. st
 • Bylo závažné krvácení po odběru oocytů?
 • Byla infekce po odběru oocytů?

10. Shrnutí a uzavření cyklu

 • Kód výkonů
 • Datum vykázání cyklu zdrav. pojišťovně
 • Skutečně v cyklu provedeno
 • Poznámka ke "Skutečně v cyklu provedeno - Jiné“
 • Ukončení cyklu v pracovišti AR

11. Zda otěhotněla (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum UZ (či  LPSK při GEU)
 • Počet plod. vajec
 • Počet plodů s akcí srd.
 • Počet mimoděl. uhnízděných plod. vajec
 • Byla dosažena klin gravidita

12. Redukce (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum redukce mnohočet. těhotenství
 • Redukováno o kolik plodů

13. Jak gravidita pokračovala a výsledek gravidity (lze provádět libovolně dlouho)

 • Výsledek gravidity
 • Datum ukončení gravidity
 • Počet porozených plodů

14. Ukončení skladování oo či emb., které už nebudou sledovány pro původní účel (lze provádět libovolně dlouho)

 • Datum ukončení skladování embryí (oocytů)
 • Počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)
 • Počet ukončení skladování ( emb, oo) jinak než darováním

15. Volný text

 • Poznámka - volný text

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je léčba nebo sledování ženy s cílem o umělé oplodnění.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení provádějící postupy a metody asistované reprodukce.