HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr kloubních náhrad (NRKN)

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Publikační výstupy

Údaje z NRKN byly zveřejněny v časopise České společnosti pro ortopedii a traumatologii pod názvem Národní registr kloubních náhrad ČR, náhrady kyčelního kloubu (vybrané výstupy a jejich rozbor za období 2003-2012), k dispozici je na webových stránkách na adrese: http://www.achot.cz/detail.php?stat=673

NOVINKY

02.03.2015 Informace o zahájení provozu nové verze Národního registru kloubních náhrad
1. března 2015 byl zahájen provoz nového Národního registru kloubních náhrad (NRKN), do kterého má povinnost předávat údaje každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací nebo reimplantací umělé kloubní náhrady (viz vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému). Nově se vedle náhrady kyčelního kloubu budou hlásit i náhrady kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRKN byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je registrem zaměřeným na získávání a shromažďování informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady. Úlohou registru je registrace údajů o nemocných léčených operativně s užitím endoprotézy a specifických informací blíže upřesňujících tuto léčbu.

Národní registr kloubních náhrad poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje také informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů především z hlediska jejich životnosti a nákladů na tyto materiály.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní ortopedické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NRKN.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKN

Od konce roku 2003 je NRKN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKN vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje o provedené operaci

Pacient

 • rodné číslo
 • datum narození
 • pohlaví
 • státní občanství

Operace

 • druh kloubu (kyčel, koleno, rameno, loket, hlezno)
 • datum operace
 • lokalizace operace (pravá/levá)
 • primární/revizní
 • pracoviště, kde byla operace provedena
 • druh endoprotézy
 • způsob fixace endoprotézy
 • diagnóza primární operace
 • počítačová navigace
 • přístup ke kloubu
 • typ předchozí operace
 • druh pooperační fixace

Kostní štěpy

Materiál

Cement

Augmentace (šrouby, dříky)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená operace s užitím umělé kloubní náhrady.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací  nebo reimplantací umělé kloubní náhrady.