HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

NOVINKY

27.10.2015 Formuláře zahájení a ukončení léčby k NRLUD
31.07.2015 Datové rozhraní NRLUD
08.07.2015 Příručky k NRLUD
03.03.2015 Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
2. března 2015 byl zahájen provoz Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). ...
18.12.2014 Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Navázání na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • The Treatment demand indicator (dále TDI) Standard Protocol version 3.0 Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr léčby uživatelů drog je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje budou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

Indikátor žádosti o léčbu je jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA), jejichž sběr je členským státům EU uložen v článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému, jehož realizaci předpokládá řada usnesení vlády k národním strategiím protidrogové politiky a jejich akčním plánům, aktuálně k Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 a akčního plánu na období 2010-2012. Léčba spolu se sociální reintegrací a harm reduction, čili snížení negativních důsledků užívání drog, jsou dva ze čtyř pilířů české protidrogové strategie. Bez sledování vývoje v poskytování léčby a specializovaných služeb uživatelům drog nelze vývoj v těchto oblastech protidrogové politiky sledovat a hodnotit.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je osoba s problémy způsobenými užíváním návykových látek nebo osoba na nich závislá, která vstoupila nebo byla zařazena do programu zaměřeného na poradenství a léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým formou:

  • ambulantní péče,
  • jednodenní péče,
  • lůžkové péče,
  • detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče,
  • substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich obor či odbornost.

2. Každý poskytovatel sociálních služeb 1) poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální prevence a programů sociálního poradenství.


1) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.