HlavníInformace o NZISDalší registry

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Sběr dat do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů byl na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukončen k 31.12.2013.

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do NZIS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a další prováděcí předpisy
 • Závazné pokyny NZIS - Uživatelská příručka pro aktualizaci k 31.12.2010

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů o věkové struktuře, pohlaví, oboru činnosti, kvalifikační skladbě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, druhu vlastnictví a druhu zařízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonává své povolání v rezortu zdravotnictví, obrany, vnitra, spravedlnosti nebo práce a sociálních věcí.

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je souborem osob, které absolvovaly lékařskou, farmaceutickou nebo zdravotně sociální fakultu v České republice nebo v cizině. Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení. Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, na dobu neurčitou, nebo lékař, zubní lékař či farmaceut je sám vlastníkem, spolumajitelem nebo pronajímatelem zdravotnického zařízení.

Aktualizace RLZF se provádí jedenkrát ročně, vždy k 31.12. daného roku. Předmětem aktualizace jsou změny, které v průběhu roku u lékaře, zubního lékaře či farmaceuta nastanou, např. vydání specializačního indexu, složení atestace, ukončení pracovního poměru, nástup do pracovního poměru, změna evidenčního stavu nebo změna úvazku.

Údaje z RLZF jsou předávány Českému statistickému úřadu pro Statistickou ročenku České republiky, Ministerstvu zdravotnictví, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jednotlivým odborným společnostem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Agregované údaje jsou dále zasílány mezinárodním organizacím (počty lékařů podle věku, pohlaví, specializací či NUTS II) jako např. Světové zdravotnické organizaci (WHO), Organizaci pro evropskou spolupráci a rozvoj (do databáze OECD Health Data), EU (do databáze Eurostatu).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO RLZF

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je, jako součást NZIS, veden v ÚZIS ČR od roku 1962.

1. Údaje o lékaři, zubním lékaři, farmaceutovi

 • rodné číslo
 • kategorie (lékař, zubní lékař, farmaceut)
 • akademický titul
 • vědecká hodnost
 • pedagogický titul
 • studijní obor (fakulta)
 • rok promoce
 • specializační index (průkaz odbornosti)
 • rok zařazení do specializačního indexu (rok vydání průkazu odbornosti)
 • atestace (za všechny ukončené)
 • rok získání atestace (za všechny ukončené)

2. Pracoviště

 • pracovní poměr
 • evidenční stav
 • datum nástupu (měsíc, rok)
 • hlavní obor činnosti na oddělení
 • úvazek

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení a že poskytuje zdravotní péči.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr, a dále každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.