HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Jde o sloučení stávajícího Národního registru kardiochirurgických operací (NKCHR) a Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) do jednoho systému, který přinese zmenšení administrativní náročnosti a zvýší přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Databáze obou výchozích registrů zůstanou nadále samostatné, toto uspořádání umožňuje sdílení dat v obou registrech. Předpokládaným výsledkem spojení registrů je  lepší koordinace a návaznost obou typů poskytované péče. 

ZŘÍZENÍ REGISTRU KARDIOVASKULÁRNÍCH OPERACÍ A INTERVENCÍ

Dle § 127 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb. údaje vedené v Národním kardiochirurgickém registru a Národním registru kardiovaskulárních intervencí Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona o péči o zdraví lidu ústav převede nejpozději ke dni zřízení Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí do tohoto registru.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace nebo kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti  s kardiovaskulární operací nebo intervencí.