HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr úrazů (NRU)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údajů související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se úraz stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním transportu, podrobný záznam o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb, a údajů potřebné pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován.

Data shromažďovaná v rámci Národního registru úrazů budou využívána především pro dosažení vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci rizik vzniku jednotlivých úrazů a stanovení preventivních opatření, to je opatření, vedoucích k jejich předcházení. Každý úraz bude zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací případně ve vazbě na jiné zdravotní problémy nositele. Zaznamenávány budou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta.

Sledovaná data budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat nároky na kompatibilitu. Důvodem je potřeba výměny příslušných dat mezi jednotlivými státy. Evropská unie má již k dispozici dlouhodobá historická fakta o sledování úrazů na chirurgických ambulancích. Zároveň vytvořila databázi úrazů EU včetně systému jejich zaznamenávání (IDB). Ten slouží ke standardizaci sledování úrazů a nehod v Evropské unii a je zároveň základem pro porovnávání situace v jednotlivých členských zemích.

Zřízení Národního registru úrazů

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr úrazů do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý pacient hospitalizovaný pro úraz.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem.

INFORMACE KE SPUŠTĚNÍ REGISTRU

Registr byl spuštěn k 1. 4. 2015, přístupný je na odkazu REGISTRY NZIS VSTUP v horní liště.