HlavníPublikujemePřehledy

Tématické řady

Skupiny

SOUHRNNÁ DATA O ČR

ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

alergologie, alergie, alergické onemocnění
ošetření, vyšetření, lékaři, ambulantní zařízení
anestézie, TISS body, anesteziologické ambulance, ambulance léčby bolesti, anesteziologicko-resuscitační pracoviště
léčba asistovanou reprodukcí, umělé oplodnění, Národní registr asistované reprodukce, centra asistované reprodukce (CAR), cykly asistované reprodukce
chirurgie, chirurgická ošetření-vyšetření, péče o úrazy, kardiochirurgické operace, bypassy (ACB)
Vaskulární demence, Alzheimerova nemoc, neurčená demence, diagnózy F01, F03 a G30,
demografická situace, populační vývoj, pohyb obyvatelstva, narození, zemřelí, kojenecká úmrtnost, mrtvě narození, živě narození, perinatální úmrtnost, novorozenecká úmrtnost, sňatky, rozvody, potraty, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, celkový přírůstek, střední délka života, naděje dožití, úmrtnost, standardizovaná úmrtnost, porodnost, potratovost
kožní, kožní nemoci, pohlavní nemoci, sexuálně přenosné nemoci, lupénka, chlamydiové infekce, atopická dermatitida, parazitární nemoci
děti, pediatrie, preventivní prohlídky, registrovaní pacienti, alergie, kojení, dispenzarizovaní, primární péče, praktický lékař pro děti a dorost
cukrovka, diabetes mellitus, diabetologické ordinace
domácí zdravotní péče
převezení pacienti, ujeté km, vykázané km, sanitní vozidla; primární výjezdy, sekundární výjezdy, RLP, RZP, RV
refluxní choroba, Crohnova nemoc, kolitida, pankreatitida
gynekologie, ženské, preventivní prohlídky, těhotné, antikoncepce, Novotvary in situ, prekanceróza, praktický lékař gynekolog, praktický ženský lékař, primární péče
hemodialyzační středisko, dialyzační výkon, ledviny
hospitalizovaní, hospitalizace, lůžková péče, nemocnice, Národní registr hospitalizovaných
infekce, Epidat, přenosné nemoci, pohlavní nemoci, parazitární nemoci, Informační systém Infekční nemoci
kardiochirurgické operace, bypassy (ACB), srdeční chlopně, hrudní aorta, srdeční vady, transplantace srdce
perkutánní koronární intervence, PCI, ICHS, NSTE, STEMI, léze, stent, nekoronární intervence
klinická biochemie, biochemie
klinická hematologie, hematologie
lázeňská péče, lázeňské léčebny, indikační skupiny, způsoby úhrady
Lékaři, stomatologové, zubní lékaři, farmaceuti - fyzické osoby; hlavní obor činnosti, obor činnosti, specializační způsobilost, atestace
logoped, logopedické pracoviště
lůžka, využití, ošetřovací doba, lékaři, hospitalizovaní, zřizovatel, kapacita, péče, dlouhodobá péče, péče o seniory; nemocnice, LDN, hospice, novorozenecké, odborné léčebné ústavy
Narození, zemřelí, živě narození, mrtvě narození, porodní hmotnost, perinatální úmrtnost, novorozenecká úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost, standardizovaná úmrtnost, příčiny smrti
psychiatrie, lůžková psychiatrická péče, ambulatní psychiatrická péče, psychoaktivní látky, návykové látky, alkohol, drogy; pohlavní nemoci, syfilis, kapavka, injekční uživatelé drog, detoxifikace, detox, detoxifikační jednotky; Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, registr substituční léčby, opiáty, opioidy, metadon, buprenorfin, substituční léčba; záchytné stanice, záchytky, TBC, tuberkulóza
kardiovaskulární onemocnění, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku
profesionální onemocnění, pracovní lékařství, ohrožení nemocí z povolání, Národní registr nemocí z povolání
živě narození, mrtvě narození, porodní hmotnost, gestační stáří, způsob porodu, císařský řez, komplikace, léčba, porody doma
zhoubný novotvar, novotvar in situ, nádor, tumor
nukleární medicína, vyšetření, výkony, in vivo, in vitro
oční, glaukom, strabismus, katarakta
ušní, nosní, krční, ORL, foniatrie
Gamblerství, gambling, závislost na automatech, psychiatrie, diagnóza F63.0
patologie, soudní lékařství, toxikologie, pitvy
pneumologie, respirační nemoci, nemoci dýchacího ústrojí
infekce, sexuálně přenosné nemoci, infekční nemoci, Registr pohlavních nemocí, syfilis, kapavka, HIV, AIDS
anorexie, bulimie, psychiatrie; diagnóza F50.0–F50.9
samovolné potraty, umělé přerušení těhotenství, interrupce, mimoděložní těhotenství
pracovní neschopnost, nemoc, úraz
praktický lékař pro dospělé, primární péče, preventivní prohlídky, dispenzarizovaní
poruchy duševní a poruchy chování, psychiatrie, psychiatrická ambulance, psychiatrické diagnózy, psychiatrická lůžková zařízení, psychiatrická léčebna, psychiatrická oddělení; AT - návykové nemoci a sexuologie,
péče o onkologicky nemocné, zhoubný novotvar, nádor, tumor
radiologie, zobrazovací metody, vyšetření, výkony
plodnost, úhrnná plodnost, porody, císařský řez, věk matek, komplikace, těhotenství
sebevraždy, suicidum, sebevražednost, úmyslné sebepoškození
demografická terminologie, délka života ve zdraví, Burden of Disease, HLY, zdravá délka života, naděje dožití ve zdraví, délka života prožitá ve zdraví
počet studujících, přijatí do 1. ročníku, počet absolventů, poprvé zapsaní
transfuzní služba, dárci, evidovaní dárci, prvodárci, odběry, plná krev, plazma, plazmaferéza, jiná aferéza, autologní odběry
tuberkulóza, TBC, výskyt tuberkulózy
úrazy, úrazovost dětská i dospělá, ambulantní úrazovost, hospitalizovaní pro úraz, zemřelí pro úraz, příčina a místo vzniku úrazu, věk postižených úrazem
interna, kardiologie, revmatologie, endokrinologie, angiologie, pracoviště dětské revmatologie, nefrologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, hyperbarická medicína a oxygenoterapie
vrozené vady, srdeční vady, Downův syndrom, Hypospadie, rozštěp
primární výjezdy, sekundární výjezdy, RPL, RZP, RV, letecká záchranná služba
zlomeniny, zlomeniny proximálního femuru (zlomeniny krčku stehenní kosti)

EKONOMIKA A FINANČNÍ ANALÝZY

cizinci, náklady na ošetření cizinců
nemocnice, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, pohledávky, závazky, příjmy, výdaje, nákladová rentabilita, výkonové ukazatele, tržby, výkonový bod,
nemocnice, majetek, opotřebení investičního majetku, hodnota investičního majetku
mzdy, platy, kategorie zaměstnanců, složky platu, mzdy ve zdravotnictví, odměňování ve zdravotnictví, průměrná mzda, kategorie zaměstnanců
fyzické osoby, ženy, přepočtený počet, smluvní pracovníci
zdravotnické služby, regulační poplatky
léčivé přípravky, léčiva, výdaje
zdravotnické prostředky, výdaje
souhrnné výdaje, cenové indexy, veřejné výdaje, zdroje financování výdajů, podíl výdajů na HDP
zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny, náklady, segmenty péče

VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ A STUDIE

návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, duševní, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, vzdělání, příjem, profese, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, fyzická aktivita, cvičení, ovoce, zelenina, kouření, cigarety, pasivní kouření, tabák, náklady, výdaje, platby, prevence, preventivní, screening, mamograf, okultní, glykemie, krevní tlak, cholesterol, potíže, vidění, zrak, sluch, brýle, optické pomůcky, naslouchadlo, chůze, pohyblivost, manipulace, sociální kontakt, podpora, příbuzní, blízké osoby, spokojenost, hodnocení, zdravotní péče, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, léky, předepsané, nepředepsané, bolest, vitamíny, antikoncepce, subjektivní zdraví, chronické nemoci, omezení, dlouhodobé nemoci, omezení aktivit, osobní péče, péče o domácnost, ADL, IADL, hluk, kriminalita, zápach, pracovní prostředí, životní prostředí
návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, duševní, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, vzdělání, příjem, profese, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, fyzická aktivita, cvičení, ovoce, zelenina, kouření, cigarety, pasivní kouření, tabák, náklady, výdaje, platby, prevence, preventivní, screening, mamograf, okultní, glykemie, krevní tlak, cholesterol, potíže, vidění, zrak, sluch, brýle, optické pomůcky, naslouchadlo, chůze, pohyblivost, manipulace, sociální kontakt, podpora, příbuzní, blízké osoby, spokojenost, hodnocení, zdravotní péče, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, léky, předepsané, nepředepsané, bolest, vitamíny, antikoncepce, subjektivní zdraví, chronické nemoci, omezení, dlouhodobé nemoci, omezení aktivit, osobní péče, péče o domácnost, ADL, IADL, hluk, kriminalita, zápach, pracovní prostředí, životní prostředí
výběrové šetření o zdraví, velikost souboru, reprezentativita, prevence, očkování, mammograf, stravování, ovoce, zelenina, duševní, léky, předepsané, nepředepsané, sociální, sociální kontakty, kvalita života, životní úroveň, fyzická aktivita, MET, pohyb, chronické nemoci, dlouhodobé nemoci, prevalence, ambulantní péče, hospitalizace, návštevy lékaře,zubař, alkohol, pivo, víno, abstinent,
zdraví a vstřícnost zdravotnického systému
psychické, duševní, zdravotní potíže, nemocnost, prevalence, chronické potíže, dlouhodobé potíže, nemoci, prevalence, omezení, neschopnost, ADL, IADL
respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, celkový index zdraví, subjektivní zdraví, emoční porucha, dlouhodobé potíže, omezení, soběstačnost, ADL,krátkodobá neschopnost, dočasná neschopnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, lysohlávky, emoční porucha, emoční skore, duševní, psychické,chronické potíže, dlouhodobé potíže, nemoci, prevalence, výdaje, platby, náklady, úroveň zdravotnictví, příjem, materiální situace, životní podmínky,sociální podpora, sociální role, sociální kontakt, sociální, subjektivní zdraví, hodnocení zdraví, zdravotní potíže, nemocnost, prevalence, BMI, hmotnost, nadváha, obezita, kouření, alkohol, stravovací návyky, fyzická aktivita, pohyb, vliv věku, věková struktura, očištení, sociodemografické, vzdělání, rodinný stav, velikost obce, ekonomická aktivita, zaměstnání, zdravotní stav a kouření, kouření, kuřáctví, alkohol, riziková konzumace, úrazy, volný čas, zranění, nehody
dlouhodobé potíže, omezení, soběstačnost, ADL, krátkodobá neschopnost, dočasná neschopnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, lysohlávky, emoční porucha, poznávací schopnosti, fyzická aktivita, MET, pohyb, vzdělání, příjem, profese, velikost domácnosti, velikost obce, národnost, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, kouření, kuřák, denní kouření, tabák, cigarety, kvalita života, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, náklady, výdaje, platby, sociální, sociální kontakty, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, stravování, ovoce, zelenina, tuky, subjektivní zdraví, hodnocení zdraví, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, léky, předepsané, nepředepsané, prevence, očkování, mammograf, návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, zdravotní potíže, bolesti
zdravotně postižení, handicapovaní, nevidomí, tělesně postižení, neslyšící
vzdělání, příjem, věk, rodinný stavnázory, postoje, psychoaktivní, nelegální, drogy, uživatelé drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, subjektivní zdraví, hodnocení zdraví, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, dotazník
zdravotní stav, vstřícnost zdravotnického systému, cíle zdravotnictví, sociální kapitál, domácnost respondentů, ekonomický status domácností a výdaje na zdraví, rizikové faktory zdraví, nadváha, obezita, kouření tabáku, spotřeba alkoholu, výživa, fyzická aktivita, zdravotnické služby, chronická onemocnění, preventivní péče, léčebná péče

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

údaje o zdraví
databáze OECD Health Data, Health at a Glance, mezinárodní srovnání zdravotnictví,
mezinárodní srovnání zdravotnictví, World Health Statistics
mezinárodní srovnání, ukazatele, nerovnosti, ECHI
trendy vývoje zdravotnických dat
mezinárodní srovnání, OECD

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

internet ve zdravotnictví, počítače ve zdravotnictví, ICT ve zdravotnictví
kojenecké ústavy, adopce, jesle, dětské stacionáře, dětské ozdravovny
klasická lékárna, ústavní lékárna, lékárny, výdejny, recepty, žádanky
hospitalizovaní, hospitalizace, lůžková péče, nemocnice, lůžka, využití, ošetřovací doba, lékaři, hospitalizovaní, zřizovatel, kapacita, péče, dlouhodobá péče, péče o seniory; nemocnice, LDN, hospice, novorozenecké, odborné léčebné ústavy, Ambulantní péče v ČR, Ošetřovatelská následná péče, Primární péče, Ekonomika ZZ, Mzdy a platy, pracovníci, zdravotničtí pracovníci nelékaři (ZPBD), výdaje na zdravotnictví, majetek
hospitalizace v OLÚ, činonost OLÚ
přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nukleární medicína, výkaz T101
ambulance, lůžka, lékaři, zdravotní pracovníci, zřizovatel, primární péče, akutní péče, následná péče